baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  7092
 
Lista wersji:
  27-04-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2023 r.
nr 19/d/04/2023

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„„5. Student może być równocześnie wpisany tylko raz na listę studentów danego kierunku, poziomu i profilu – bez względu na formę studiów.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Przeniesienia i zmiany w toku studiów
1. Student, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, może przenieść się z innej uczelni na PK, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni, którą opuszcza, co zostało potwierdzone przez władze opuszczanej uczelni.
2. O przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się student, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów.
3. Student, za zgodą dziekana, może zmienić:
1) kierunek,
2) specjalność,
3) formę studiów,
4) język prowadzenia studiów.
Dziekan określa zasady zmiany kierunku, specjalności, formy studiów oraz języka prowadzenia studiów, przy czym warunkami koniecznymi zmiany kierunku są: zaliczenie przez studenta co najmniej pierwszego semestru studiów na opuszczanym kierunku oraz potwierdzenie przez dziekana wydziału, na którym prowadzony jest opuszczany kierunek, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów PK dotyczące opuszczanego kierunku.
4. Przeniesienie i uznanie punktów ECTS zaliczonych przez studenta odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w § 14.
5. Studenci, o których mowa w ust. 1-3, muszą uzupełnić różnice programowe, zdefiniowane w § 20. Okres uzupełniania różnic programowych nie powinien przekroczyć jednego roku. Wykaz różnic programowych oraz termin ich uzupełnienia ustala dziekan.
6. Student ubiegający się o przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, powinien złożyć w dziekanacie wydziału PK prowadzącego dany kierunek studiów umotywowany wniosek wraz z niezbędną dokumentacją przedstawiającą przebieg studiów oraz uzyskane efekty uczenia się, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Dziekan zobowiązany jest wpisać studenta na listę studentów albo podjąć decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia studenta na studia w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia przez studenta kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
7. Przy zmianie kierunku lub przeniesieniu na kierunek, na którym kryterium rekrutacji lub jednym z kryteriów rekrutacji jest zdanie egzaminu wstępnego lub udokumentowanie posiadania wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych niezbędnych do studiowania na tym kierunku, wymagane jest zdanie przez studenta tego egzaminu lub udokumentowanie posiadania wymaganej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych.”;
3) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Studia mogą być prowadzone w języku polskim lub w języku obcym. Język prowadzenia studiów jest określony w programie studiów”;
4) w § 8 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach”;
5) w § 8 w ust. 2 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:
„12) sprawiedliwego traktowania, a także do odpowiedniej edukacji w zakresie zagrożeń psychospołecznych;
13) reprezentowania studentów w kolegialnych organach samorządu studenckiego lub pełnienia funkcji jednoosobowego organu samorządu studenckiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;
6) w § 8 uchyla się ust. 4;
7) w § 9 wyliczenie po zdaniu „Student PK zobowiązany jest do:” otrzymuje brzmienie:
„1) postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem i regulaminem studiów;
2) dbania o dobro PK;
3) przestrzegania zasad współżycia społecznego;
4) uczciwego postępowania w stosunku do społeczności akademickiej uczelni;
5) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, w tym w obowiązkowych szkoleniach określonych w odrębnych przepisach;
6) składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymogów przewidzianych w programie studiów;
7) przestrzegania przepisów wewnętrznych PK i zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej PK, na stronach internetowych wydziałów oraz w systemie służącym do obsługi toku studiów na PK (Wirtualny Dziekanat);
8) korzystania z poczty elektronicznej z adresem w domenie student.pk.edu.pl w przypadku komunikowania się drogą elektroniczną z PK;
9) wyrównania strat za szkody materialne wyrządzone z winy studenta na majątku PK;
10) terminowego wnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów;
11) niezwłocznego powiadamiania PK o zmianie imienia, nazwiska lub adresu, a w przypadku cudzoziemców również dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) niezwłocznego pisemnego powiadomienia dziekana wydziału o rezygnacji ze studiów.”;
8) w § 11 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów – zimowego i letniego. Semestr zimowy trwa od 1 października do ostatniej niedzieli lutego. Semestr letni trwa od poniedziałku przypadającego po ostatniej niedzieli lutego do 30 września, przy czym okres zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej trwa do 30 czerwca.
2. Okresem rozliczeniowym dla studenta na PK jest semestr.”;
9) w § 12 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Na PK wyróżnia się następujące formy zajęć prowadzonych w ramach programu studiów pierwszego i drugiego stopnia: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, laboratoria komputerowe, projekty, seminaria, praktyki zawodowe.
7. Następujące formy zajęć są objęte obowiązkiem uczestniczenia w nich studentów: ćwiczenia, laboratoria, laboratoria komputerowe, projekty, seminaria, praktyki zawodowe, z zastrzeżeniem przepisów § 12a”;
10) w § 12 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Znajomość przez studentów treści programowych wszystkich form zajęć, o których mowa w ust. 6, jest obowiązkowa.”;
11) w § 12 uchyla się ust. 8 pkt 4;
12) w § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia podaje na pierwszych zajęciach szczegółowy opis przedmiotu, z uwzględnieniem zapisów w karcie przedmiotu, zawierający: informacje dotyczące efektów uczenia się, program zajęć, wykaz literatury, warunki uczestnictwa w zajęciach i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, w tym liczbę dopuszczalnych nieobecności, warunki uzyskiwania zaliczenia i składania egzaminu, sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczenia i egzaminu, terminy konsultacji oraz tryb wglądu do ocenionych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem, iż studentowi przysługuje prawo wglądu do pracy będącej podstawą zaliczenia lub egzaminu w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomości studentów informacji o wynikach zaliczenia lub egzaminu, jednak nie później, niż przed kolejnym terminem egzaminu lub zaliczenia.”;
13) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
㤠12a Praktyka zawodowa
1. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyki zawodowej określa program studiów.
2. Tryb organizacji, realizacji i zaliczania praktyki zawodowej określają odrębne przepisy.
3. Na udokumentowany wniosek studenta opiekun praktyk na wydziale PK może zaliczyć studentowi na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu, wolontariatu lub projektu badawczego, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyki zawodowej, i jeżeli zostały zrealizowane w czasie trwania studiów studenta na określonym kierunku, poziomie i profilu.
4. Podstawę wniosku studenta, o którym mowa w ust. 3, mogą stanowić w szczególności:
1) świadectwa potwierdzające zatrudnienie na określonym stanowisku;
2) zaświadczenia wystawione przez pracodawcę zawierające opis wykonywanych czynności zawodowych;
3) pisemny zakres obowiązków wystawiony przez pracodawcę;
4) opis okresowej oceny pracownika;
5) zaświadczenia potwierdzające realizację stażu lub wolontariatu wystawione przez uprawniony podmiot, zawierające opis wykonywanych czynności;
6) zaświadczenie wydane przez kierownika projektu badawczego zawierające opis wykonywanych czynności.
5. Student składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie później niż siedem dni przed terminem zaliczenia semestru, w którym, zgodnie z programem studiów, odbywana jest praktyka zawodowa. Termin zaliczenia semestru określony jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego, o którym mowa w § 11 ust. 4, lub w komunikacie dziekana w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów, o którym mowa w § 11 ust. 5. Opiekun praktyk na wydziale PK rozpatruje wniosek w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.”;
14) w § 15 uchyla się ust. 3;
15) w § 16 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) punktów nie przyporządkowuje się zajęciom z wychowania fizycznego, chyba że wymagają tego standardy kształcenia uwzględnione w programie studiów”;
16) w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zaliczenia form zajęć wchodzących w skład przedmiotu powinny być przeprowadzone przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W czasie sesji egzaminacyjnej lub sesji poprawkowej może zostać zorganizowany poprawkowy termin zaliczenia tych form zajęć”;
17) w § 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Jeżeli nauczyciel akademicki przeprowadzający zaliczenie stwierdzi niesamodzielność pracy studenta, w szczególności w zakresie korzystania przez niego z niedozwolonych materiałów, urządzeń, metod lub środków, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia”;
18) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zaliczenia semestru w terminie określonym w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego, datą zaliczenia semestru jest ostatni dzień poprawkowej sesji egzaminacyjnej”;
19) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W terminie jednego miesiąca od daty uzyskania rejestracji z długiem kredytowym student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do zaliczenia każdej z niezaliczonych form zajęć wchodzących w skład niezaliczonego przedmiotu, z zastrzeżeniem, że uprawnienie to nie przysługuje studentowi, który nie spełnił wymogu obecności na zajęciach, o których mowa w § 12 ust. 7, oraz do jednokrotnego przystąpienia do egzaminów z niezaliczonych przedmiotów.”;
20) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia semestru określonego w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.”;
21) w § 27 ust. 3-4 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku gdy promotorem pracy dyplomowej jest specjalista, o którym mowa w ust. 2 lub osoba niezatrudniona na PK, recenzentem pracy powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK na stanowisku profesora, profesora uczelni albo adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.
4. W przypadku merytorycznie uzasadnionym obowiązki promotora pracy dyplomowej mogą być powierzone, za zgodą dziekana i po określeniu zakresu opieki merytorycznej, dwóm osobom”;
22) w § 28 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:
„1. Tematy prac dyplomowych zatwierdza opiekun kierunku (specjalności) lub kierownik jednostki, w której praca dyplomowa jest realizowana.
2. Przy ustalaniu tematów prac dyplomowych powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studentów. Student ma prawo do zaproponowania własnego tematu pracy dyplomowej w ramach kończonego kierunku studiów (specjalności).
3. Liczba tematów prac dyplomowych powinna umożliwiać wybór tematu przez studenta.
4. Tematy prac dyplomowych są podejmowane przez studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów;"
23) w § 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Każdy temat powinien być realizowany przez jedną osobę. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dziekana, dopuszcza się możliwość przygotowania pracy dyplomowej przez dwie osoby, przy czym zakres pracy każdego ze studentów musi być wyraźnie określony przez promotora pracy”;
24) w § 29 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy, zgodnie z § 27 ust. 4, obowiązki promotora zostały powierzone dwóm osobom, oceny pracy dyplomowej dokonują wspólnie obydwaj promotorzy, co skutkuje wystawieniem jednej oceny pracy dyplomowej i sporządzeniem jednej opinii o pracy dyplomowej”;
25) w § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do protokołu egzaminu dyplomowego wpisywana jest ocena pracy dyplomowej, która, zgodnie z regułą podaną w tabeli w § 35 ust. 3, odpowiada średniej arytmetycznej ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta”;
26) w § 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora, profesora uczelni albo adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego”;
27) w § 31 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora, profesora uczelni albo adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności”;
28) w § 31 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Egzamin dyplomowy nie może zostać przeprowadzony, jeżeli nieobecny jest zarówno promotor jak i recenzent”;
29) w § 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-3, regulują odrębne przepisy”.
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024