baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Data publikacji:
  09-05-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  164
 
Lista wersji:
  09-05-2024 
WydrukPowrót

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
z 24 kwietnia 2024 r.
nr 17/KW/04/2024

w sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku energetyka ustalonego uchwałą Senatu PK nr 23/d/04/2022 z 27 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), § 71 ust. 3 Statutu PK, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 56/o/06/2023 z 28 czerwca 2023 r., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z 24.04.2024 r. oraz uchwałą Senatu PK nr 23/d/04/2022 z 27.04.2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W programie studiów kierunku energetyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki określonym w załączniku nr 3 do uchwały Senatu PK nr 23/d/04/2022 z 27.04.2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) likwidacja części przedmiotów wybieralnych i zmiana części z nich na obligatoryjne,
2) likwidacja przedmiotu Praca przejściowa,
3) zmiana punktów ECTS części przedmiotów,
4) zmiany struktur i kart części przedmiotów.
2. Tekst jednolity programu studiów kierunku określonego w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1 jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024