baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  12-11-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3210
 
Lista wersji:
  12-11-2009 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 października 2009 r.
nr 58/o/10/2009

w sprawie zmian w "Regulaminie studiów doktoranckich
na Politechnice Krakowskiej"


Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późn. zmianami) Senat Politechniki Krakowskiej uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się następujące zmiany do "Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej", przyjętego uchwałą Senatu PK nr 32/d/06/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r.:
1) § 2 ust. 8 przyjmuje brzmienie:
8. Kierownik studiów doktoranckich może udzielić na wniosek doktoranta zezwolenia na indywidualny program lub indywidualną organizację studiów, określając zadania przewidziane do realizacji w kolejnych semestrach. Indywidualna organizacja studiów może być realizowana według obowiązującego lub indywidualnego programu studiów. Indywidualny program studiów powinien być tworzony na podstawie programu ramowego i może obejmować przedmioty prowadzone na Politechnice Krakowskiej (na różnych wydziałach), a także na innych uczelniach. Szczegóły indywidualnego programu lub organizacji studiów ustala się przed rozpoczęciem kolejnych lat studiów.
2) uchyla się § 4 ust. 6 i 7
3) w § 5 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
4. Osoba skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich może być przyjęta ponownie na studia jedynie w drodze postępowania rekrutacyjnego.
§ 2.
"Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej" z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik do nin. uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2009 r.

Załącznik


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021