baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  15-05-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3000
 
Lista wersji:
  15-05-2010 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 kwietnia 2010 r.
nr 39/o/04/2010

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej


Działając na podstawie § 123 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu PK nr 32/o/05/2006 z dnia 19 maja 2006 r. (z późn. zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Politechniki Krakowskiej:
1. § 22 ust. 6 zostaje skreślony.
2. W Dziale VIII tytuł rozdziału 5 przyjmuje brzmienie:
"ROZDZIAŁ 5. KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH"
3. § 106 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
"Komisję Dyscyplinarną do Spraw Nauczycieli Akademickich wybiera Senat z zachowaniem zasady, że każda grupa nauczycieli akademickich jest w niej reprezentowana. Komisja liczy dwanaście osób. W składzie komisji dyscyplinarnej co najmniej jeden z członków powinien być studentem i co najmniej jeden doktorantem. Komisja pracuje na podstawie opracowanego przez nią wewnętrznego regulaminu, zgodnego z przepisami wyższego rzędu".
4. § 113 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
"Senat powołuje Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów. Skład każdej Komisji nie może przekraczać dziesięciu osób (sześciu nauczycieli akademickich i czterech studentów). Komisje orzekają w składach po pięć osób dobieranych spośród członków Komisji".
5. W Dziale IX tytuł rozdziału 4 przyjmuje brzmienie:
"ROZDZIAŁ 4. KOMISJE DYSCYPLINARNE DO SPRAW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW"
6. § 113 ust. 6 przyjmuje brzmienie:
"Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów".
7. § 114 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
"Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się Komisję Dyscyplinarną do Spraw Doktorantów oraz Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Doktorantów".
8. Tytuł Załącznika nr 8 przyjmuje brzmienie:
"TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH"
9. W Załączniku nr 8 ust.1 przyjmuje brzmienie:
"Na początku kadencji organów kolegialnych poszczególne rady wydziałów proponują po trzech kandydatów z każdego wydziału na członków Komisji Dyscyplinarnej. Kandydatami mogą być tylko nauczyciele akademiccy zatrudnieni na danym wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy i zatrudnieni na PK przez co najmniej trzy lata. W każdej trójce kandydatów powinien być jeden nauczyciel akademicki z następujących grup stanowiskowych:
  1) profesorowie zwyczajni lub nadzwyczajni,
  2) adiunkci lub starsi wykładowcy,
  3) asystenci, wykładowcy, lektorzy".
10. W Załączniku nr 2 a w części "Tryb postępowania" ust. 9 zostaje skreślony.
11. W Załączniku nr 2 b w części "Tryb postępowania" ust. 6 zostaje skreślony.
§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024