baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  27-09-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3588
 
Lista wersji:
  27-09-2010 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 września 2010 r.
znak R.0201-57/10

w sprawie wprowadzenia Zasad finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej


Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice Krakowskiej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Traci moc decyzja Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie finansowania organów samorządu studenckiego i organizacji studenckich.
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023