baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Data publikacji:
  22-12-2005
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  11402
 
Lista wersji:
  29-01-2021
  01-10-2019
  25-10-2017
  26-05-2017
  20-12-2011
  09-12-2010
  04-09-2006
  22-12-2005 
  15-05-2005
  11-06-2004
  04-04-2004
WydrukPowrót

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki

S T A T U T
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, powołana Uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1954 r. a faktycznie pracująca od zakończenia II wojny światowej jako Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji przy Akademii Górniczej, działa na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym a także innych przepisów dotyczących wyższych szkół państwowych i niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Politechniki Krakowskiej jest Kraków.
3. Politechnika Krakowska nosi imię Tadeusza Kościuszki, wielkiego patrioty i inżyniera polskiego.
4. Politechnika Krakowska posiada sztandar, godło i odznakę, których wygląd i prawo używania zostało określone w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.
5. Politechnika Krakowska może nadawać tytuł doktora honoris causa, a także odznaczenia honorowe:
* Medal "Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej",
* Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej,
* Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej.
6. Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej nie zatrudnionemu w PK może być przyznany status honorowego profesora PK.

§ 2.
Politechnika Krakowska stanowi samorządną społeczność akademicką, posiadającą osobowość prawną i działająca w państwowym systemie edukacji narodowej.
Nadzór nad nią sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 3.
1. Celem działalności Politechniki Krakowskiej jest kształcenie i wychowywanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozwój kadry naukowej i dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i tworzenie dóbr kultury materialnej.
2. W swoim działaniu Politechnika Krakowska kieruje się zasadami poszanowania praw człowieka oraz zasadami demokracji i patriotyzmu. Przestrzega, aby w jej społeczności akademickiej panował kult prawdy, odpowiedzialna i sumienna praca oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.

§ 4.
1. Politechnika Krakowska, wykorzystując posiadany potencjał naukowy, dydaktyczny oraz możliwości twórcze swych pracowników, działa na rzecz rozwoju technicznego, ekonomicznego, społecznego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności miasta Krakowa i Ziemi Małopolskiej.
2. Zadania Politechniki Krakowskiej określone są w art. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym, a ponadto obejmują:
* rozwój zawodowy i naukowy kadry nauczającej oraz dbałość o jej wysokie walory etyczne,
* doskonalenie kwalifikacji kadr dla potrzeb gospodarki i kultury narodowej.

§ 5
1. Politechnika Krakowska gromadzi i udostępnia informację naukową oraz upowszechnia wyniki swych badań naukowych poprzez działanie Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej, działalność wydawniczą oraz organizowanie konferencji naukowych.
2. Wykłady na Politechnice Krakowskiej są otwarte dla wszystkich, chyba że rektor zarządzi inaczej.

§ 6
1. Politechnika Krakowska współpracuje z organizacjami i instytucjami naukowymi i technicznymi, stowarzyszeniami technicznymi i twórczymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.
2. Przy Politechnice Krakowskiej działają:
a) Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, gromadzące jej absolwentów, chcących utrzymać więź ze swoją Uczelnią;
b) Konwent Seniorów Politechniki Krakowskiej, zrzeszający emerytowanych profesorów Politechniki, chcących służyć jej swą radą i pomocą
c) inne organizacje współpracujące z wydziałami, na założenie których zgodę wydaje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 7
1. Ilekroć jest mowa o ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych, to należy rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595).
2. Ilekroć jest mowa o ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych, to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz.386).
3. Skrót "PK" jest używany w tekście Statutu zamiast pełnej nazwy: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
4. Skrót "Samorząd" jest używany w Statucie zamiast pełnej nazwy Samorząd Studentów Politechniki Krakowskiej w Krakowie.
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o rektorze lub dziekanie, to należy przez to rozumieć również posiadającego odpowiednie upoważnienie prorektora lub prodziekana.

DZIAŁ II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

ROZDZIAŁ 1. DYDAKTYCZNE I NAUKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 8
1. Wydziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi powołanymi do kształcenia i działalności naukowej w Politechnice Krakowskiej.
2. Wydział prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów.
3. Wydział jest strukturą organizacyjną, która może składać się z instytutów, samodzielnych katedr, samodzielnych zakładów oraz samodzielnych pracowni i laboratoriów.
4. Wydział jest tworzony, znoszony i przekształcany przez Senat na wniosek rektora, z inicjatywy własnej rektora lub inicjatywy zainteresowanych podmiotów.
5. Wniosek o utworzenie wydziału wymaga przedstawienia opinii pięciu osób posiadających tytuł naukowy, w tym co najmniej dwóch spoza PK.
6. Decyzja o utworzeniu wydziału jest podejmowana większością 2/3 głosów statutowego składu Senatu.
7. Aktualny wykaz wydziałów jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 9
1. Instytut jest jednostką organizacyjną powołaną do kształcenia i prowadzenia kompleksowych badań naukowych.
2. W ramach instytutu mogą być tworzone katedry, zakłady, pracownie i laboratoria.
3. Instytut składa się z co najmniej dwóch zakładów (katedr) i zatrudnieni są w nim na podstawie mianowania co najmniej trzej samodzielni pracownicy nauki (profesor tytularny, profesor nadzwyczajny, dr hab.). W przypadku, gdy instytut zatrudnia mniej niż trzech samodzielnych pracowników, dopuszcza się okres przejściowy, maksymalnie do dwóch lat, na dostosowanie struktury zatrudnienia do wymogów Statutu, na wniosek dziekana wydziału.
4. Instytut działa na podstawie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez radę wydziału.
5. Zakład lub katedra prowadzi co najmniej jeden przedmiot objęty programem studiów.
6. Utworzenie zakładu wymaga zatrudnienia w nim na podstawie mianowania przynajmniej trzech nauczycieli akademickich.
7. Utworzenie katedry wymaga zatrudnienia w niej na podstawie mianowania przynajmniej pięciu nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jednego posiadającego tytuł naukowy. Ponadto konieczny jest udokumentowany dorobek jednostki naukowy, badawczy, dydaktyczny, a także w zakresie rozwoju kadry.
8. Utworzenie pracowni lub laboratorium wymaga zatrudnienia w nich w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
9. Instytut jest tworzony, znoszony lub przekształcany przez Senat na wniosek rektora z jego inicjatywy własnej, lub z inicjatywy dziekana, zaopiniowany przez radę zainteresowanego wydziału.
10. Decyzja o utworzeniu instytutu jest podejmowana w głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków statutowego składu Senatu.
11. Katedry, zakłady, pracownie oraz laboratoria wewnątrz instytutu tworzy, znosi i przekształca rada wydziału na wniosek dziekana lub zainteresowanych podmiotów, zaopiniowany przez dyrektora instytutu.
12. Decyzja o utworzeniu jednostek wymienionych w ust. 11 jest podejmowana w głosowaniu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków rady wydziału.

§ 10
1. Samodzielna katedra jest jednostką organizacyjną prowadzącą badania naukowe i kształcenie w zakresie co najmniej jednego przedmiotu objętego programem studiów.
2. Utworzenie samodzielnej katedry wymaga zatrudnienia w niej na podstawie mianowania przynajmniej siedmiu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej dwóch posiadających stopień dr hab., z których jeden pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Ponadto konieczny jest udokumentowany dorobek jednostki naukowy, badawczy, dydaktyczny, a także w zakresie rozwoju kadry.
3. W samodzielnej katedrze, w której zatrudnionych jest co najmniej dwóch mianowanych nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym jeden na stanowisku profesora zwyczajnego, zatrudniony jako kierownik tej katedry, można tworzyć zakłady. Zakład w samodzielnej katedrze musi zatrudniać co najmniej trzech mianowanych nauczycieli akademickich, w tym jednego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Samodzielna katedra jest tworzona, znoszona lub przekształcana przez Senat w trybie opisanym w § 9, ust.9 i ust.10.

§ 11
1. Samodzielny zakład jest powoływany zasadniczo do kształcenia w zakresie co najmniej jednego oddzielnego przedmiotu objętego programem studiów.
2. Utworzenie samodzielnego zakładu wymaga zatrudnienia w nim na podstawie mianowania przynajmniej pięciu nauczycieli akademickich, w tym jednego przynajmniej ze stopniem doktora habilitowanego. Ponadto konieczny jest udokumentowany dorobek jednostki naukowy, badawczy, dydaktyczny, a także w zakresie rozwoju kadry.
3. Samodzielny zakład jest tworzony, znoszony lub przekształcany przez Senat w trybie opisanym w § 9, ust.9 i ust.10.
4. W samodzielnym zakładzie, w którym zatrudnionych jest co najmniej dwóch mianowanych nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, można tworzyć pracownie. Pracownia w samodzielnym zakładzie musi zatrudniać co najmniej trzech mianowanych nauczycieli akademickich, w tym jednego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 12
1. Utworzenie samodzielnej pracowni lub samodzielnego laboratorium wymaga zatrudnienia w nich na podstawie mianowania co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym jednego przynajmniej ze stopniem doktora.
2. Samodzielną pracownie lub laboratorium tworzy, znosi i przekształca Senat w trybie opisanym w § 9, ust. 9.

§ 13
1. Senat może powołać międzywydziałowe: instytuty, samodzielne katedry, zakłady, pracownie lub laboratoria do realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych, działające na podstawie uchwalonego przez Senat regulaminu.
2. Do jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy §§ 10,11 i 12 oraz § 9 z wyjątkiem ust.9, zamiast którego stosuje się ust.3 niniejszego paragrafu.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, tworzy, znosi lub przekształca Senat, na wniosek rektora, z jego inicjatywy własnej lub inicjatywy zainteresowanych podmiotów.

§ 14
1. Międzywydziałowe jednostki dydaktyczne (studium, centrum), wykonujące zadania związane wyłącznie z kształceniem umiejętności tworzy, znosi lub przekształca Rektor za zgodą Senatu.
2. Międzywydziałowe centra naukowe, badawcze lub usługowe powołuje, znosi lub przekształca Rektor za zgodą Senatu.
3. Jednostki wymienione w ust. 1 i 2 działają na podstawie regulaminów organizacyjnych zatwierdzonych przez Rektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.

§ 15
1. Jednostki organizacyjne wymienione w §§ 9, 10, 11, 12 i 13, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Statucie, ulegają zniesieniu lub stosownemu przekształceniu.
2. Zniesienie instytutu, centrum, katedry, zakładu, pracowni lub laboratorium następuje w terminie jednego roku od chwili, w której przestają one spełniać wymagania statutowe. W uzasadnionych (szczególnych) przypadkach istnieje możliwość przesunięcia tego terminu o następny rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ uprawniony do ich powołania.
3. W przypadku upłynięcia statutowego okresu przejściowego jednostka nie spełniająca wymogów Statutu zostaje obligatoryjnie rozwiązana.

ROZDZIAŁ 2. BIBLIOTEKA GŁÓWNA

§ 16
1. Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, powołaną do zadań określonych w art.65, ust.2 ustawy. W szczególności zadaniem Biblioteki Głównej jest gromadzenie informacji i dokumentacji naukowej, jej przechowywanie, organizowanie obiegu i wymiany informacji, a także jej udostępnianie.
2. Biblioteka Główna koordynuje działalność bibliotek umiejscowionych na wydziałach oraz w instytutach, katedrach i innych wydziałowych i międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych.
3. Biblioteka Główna koordynuje również inne, poza gromadzeniem druków, formy gromadzenia informacji w zakresie sposobu ich opracowywania oraz udostępniania.

§ 17
1. W PK działa Rada Biblioteczna. Skład, kompetencje i tryb tworzenia Rady Bibliotecznej określa § 30.
2. Rada Biblioteczna jest organem doradczym rektora we wszystkich sprawach dotyczących zakresu merytorycznej działalności Biblioteki Głównej i sieci informacyjno-bibliotecznej.

§ 18
1. Strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej oraz formy jej działania i realizacji zadań określa jej regulamin.
2. Regulamin Biblioteki Głównej zatwierdza Senat na wniosek rektora.

ROZDZIAŁ 3. MUZEUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

§ 18a
1. Muzeum Politechniki Krakowskiej jest ogólnouczelnianą jednostka organizacyjną prowadzącą działalność naukową, edukacyjną i usługową w zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji i udostępniania zbiorów muzealnych związanych z Politechnika Krakowską.
2. Organizację oraz szczegółowe zadania Muzeum określa Regulamin Organizacyjny Muzeum zatwierdzony przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu PK.
3. Nad merytoryczna stroną działalności Muzeum nadzór sprawuje Rada Muzeum powoływana i odwoływana przez Rektora.

ROZDZIAŁ 4. USŁUGOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 19
1. W PK działają ogólnouczelniane usługowe jednostki organizacyjne, których podstawowym celem jest obsługa naukowych i dydaktycznych jednostek organizacyjnych.
2. Jednostki usługowe tworzy, znosi lub przekształca rektor za zgodą Senatu.
3. Strukturę organizacyjną jednostek usługowych, ich zadania i sposób realizacji zadań określają ich regulaminy.
4. Regulaminy jednostek usługowych zatwierdza Senat na wniosek rektora.
5. Senat może przekazać rektorowi swoje uprawnienia, o których mowa w ust. 4.

DZIAŁ III. ORGANA KOLEGIALNE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

ROZDZIAŁ 1. SENAT

§ 20
Organami kolegialnymi PK są Senat i rady wydziałów.

§ 21
1. Senat jest najwyższym organem PK.
2. Senat ustala ogólne kierunki działalności PK oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją.
3. Kompetencje Senatu określone są w art. art. 48, 54 i 55 ustawy, a ponadto obejmują;
* uchwalenie Statutu PK i jego interpretację,
* uchwalenie Regulaminu Studiów i Regulaminu Samorządu Studenckiego,
* określanie zasad polityki kadrowej,
* ustalanie zasad gospodarowania budżetem i mieniem PK oraz zasad administrowania PK,
* podejmowanie innych działań wynikających z ustawy i Statutu PK albo wymagających wypowiedzi społeczności akademickiej.

§ 22
1. W skład Senatu wchodzą:
1) rektor jako przewodniczący,
2) prorektorzy,
3) dziekani,
4) wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, w części stanowiącej 35-40% składu Senatu,
b) pozostałych nauczycieli akademickich, w części stanowiącej 20-25% składu Senatu,
c) Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów, w części stanowiącej 10-15% składu Senatu,
d) pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w części stanowiącej 5-10% składu Senatu.
2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego stanowią ponad 50%, lecz nie więcej niż 60% składu Senatu.

§ 23
1. Regulamin wyborczy PK ustala na każdą kadencję liczbę wybieralnych przedstawicieli w Senacie z poszczególnych wydziałów, instytutów międzywydziałowych oraz innych jednostek organizacyjnych PK, przy zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku do stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowniczych w dniu 15 lutego roku wyborów oraz liczby studentów posiadających w tym dniu wpis na semestr zimowy.
2. Każdy wydział PK ma w Senacie co najmniej jednego przedstawiciela w grupach pracowniczych wg § 22, ust. 4, pkt a) b) i d).
3. Senat PK liczy ogółem do 61 osób.
4. Zasady dotyczące składu Senatu, opisane w §§ 22 i 23 łącznie określają skład Senatu w każdej kadencji w rozumieniu art. 47, ust. 1, pkt 4) ustawy.

§ 24
1. W posiedzeniach Senatu biorą udział z głosem doradczym:
1) dyrektor administracyjny,
2) kwestor,
3) dyrektor Biblioteki Głównej,
4) przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
5) przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie PK, po jednym z każdego związku,
6) przedstawiciel Konwentu Seniorów,
7) przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków PK.
2. Rektor może zapraszać na posiedzenia Senatu inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym.
3. Posiedzenia Senatu odbywają się zgodnie z regulaminem pracy organów kolegialnych, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu PK.

§ 25
1. Senat powołuje stałe i może powołać doraźne komisje senackie, których zadaniem jest przygotowywanie materiałów na obrady Senatu.
2. Stałymi komisjami senackimi są:
* Senacka Komisja do Spraw Rozwoju Uczelni,
* Senacka Komisja do Spraw Rozwoju Kadr,
* Senacka Komisja do Spraw Dydaktyki,
* Senacka Komisja do Spraw Gospodarki, Budżetu i Finansów
* Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich (wg § 118 Statutu)
* Senackie Komisje Dyscyplinarne dla Studentów (wg § 138 Statutu),
* Senacka Komisja Statutowa,
* Senacka Komisja Etyki.
3. Przewodniczącego oraz członków komisji senackich powołuje Senat na wniosek rektora. Przewodniczący komisji senackiej musi być wybierany spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Powołanie stałych komisji senackich powinno nastąpić najpóźniej w dwa miesiące po rozpoczęciu kadencji Senatu.
5. W skład komisji senackich wchodzą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w PK, po jednym z każdego związku.
6. W skład komisji senackich mogą również wchodzić przedstawiciele Samorządu ze stanowiącym prawem głosu.

ROZDZIAŁ 2. RADA WYDZIAŁU.

§ 26
1. Rady Wydziału samodzielnie ustalają i nadzorują kierunki działalności dydaktycznej i naukowej wydziału i jego jednostek organizacyjnych, nie zastrzeżone ustawą i Statutem PK dla Senatu PK.
2. Kompetencje rady wydziału określane są w art. 51 ustawy, a ponadto obejmują:
* uchwalanie wniosków w sprawie powoływania i znoszenia kierunków studiów na wydziale,
* uchwalanie aneksów wydziałowych i kierunkowych do Regulaminu Studiów,
* określanie zasad gospodarowania budżetem wydziału,
* podejmowanie innych działań wynikających z ustawy i Statutu.

§ 27
1. W skład rady wydziału wchodzą, zatrudnieni na wydziale:
1) dziekan jako przewodniczący,
2) prodziekani,
3) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz wszyscy inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,
4) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku docenta, posiadający stopień naukowy doktora,
5) wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w części stanowiącej 20-25% składu rady wydziału,
b) Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów, w części stanowiącej 10-15% składu rady wydziału,
c) pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w części stanowiącej 5-10% składu rady wydziału.
2. Rada wydziału może ograniczyć grupę pracowników, o której mowa w ust.1, pkt 3) i 4) do wybranych przedstawicieli, jeżeli liczebność rady wydziału przekroczy 60 osób. Wymaga to zgody Senatu PK.

§ 28
1. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, działających na wydziale, po jednym z każdego związku.
2. W głosowaniach rady wydziału dotyczących uchwał w sprawie tytułu i stopni naukowych udział biorą członkowie rady oraz inne osoby wymienione w art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz w art. 27 ust. 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
3. Posiedzenia rady wydziału odbywają się zgodnie z regulaminem pracy organów kolegialnych, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 29
1. Rada wydziału może powołać stałe i doraźne komisje wydziałowe.
2. Przewodniczącego i członków komisji wydziałowych powołuje rada wydziału na wniosek dziekana.

ROZDZIAŁ 3. RADA BIBLIOTECZNA

§ 30
1. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego wydziału PK oraz jeden przedstawiciel instytutów i katedr międzywydziałowych. Przedstawiciele ci są wybrani odpowiednio przez rady wydziałów i Senat,
2) dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępca,
3) dwóch wybranych przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej,
4) dwóch wybranych przedstawicieli pracowników bibliotek umiejscowionych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
5) przedstawiciel Samorządu, delegowany zgodnie z Regulaminem Samorządu.
2. Rada Biblioteczna wybiera swego przewodniczącego spośród członków wymienionych w ust. 1, pkt 1).
3. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych posiadających w ramach sieci biblioteczno-informacyjnej jednostkę organizacyjną, po jednym z każdego związku.
4. Kadencja Rady Bibliotecznej jest zgodna z kadencją innych organów kolegialnych PK. Tryb powoływania Rady Bibliotecznej określa Regulamin Wyborczy PK.
5. Kompetencje Rady Bibliotecznej określa Regulamin Pracy Rady Bibliotecznej, który jest załącznikiem nr 4 do Statutu.

ROZDZIAŁ 4. ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH

§ 31
1. Kadencja organów kolegialnych trwa trzy lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów, a kończy się 31 sierpnia.
2. Kadencja przedstawicieli studentów w organach kolegialnych PK trwa jeden rok i rozpoczyna się 1 grudnia, a kończy się 30 listopada.

§ 32
1. Dla przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do organów kolegialnych i organów jednoosobowych każdorazowo powoływane są:
1) Uczelniana Komisja Wyborcza,
2) wydziałowe komisje wyborcze,
3) komisje wyborcze obwodów pozawydziałowych.
2. Uczelnianą Komisję Wyborczą powołuje Senat na wniosek rektora, nie później niż 31 stycznia roku wyborów.
3. Wydziałową komisję wyborczą powołuje rada wydziału, na wniosek dziekana, nie później niż 28 lutego roku wyborów.
4. Pozawydziałowe komisje wyborcze powołuje rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, nie później niż 28 lutego roku wyborów.

§ 33
1. Komisje wyborcze działają w okresie całej kadencji i jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzają wybory uzupełniające.
2. W skład komisji wyborczych wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności PK reprezentowanych w Senacie.
3. Wyboru przedstawicieli studentów do organów kolegialnych PK dokonuje Samorząd na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu.

§ 34
1. Uczelniana Komisja Wyborcza opracowuje na każdą kadencję Regulamin Wyborczy, określający szczegółowo tryb, organizację oraz terminarz wyborów tak, aby akcja wyborcza, łącznie z wyborami organów jednoosobowych, została zakończona do 31 maja roku wyborów.
2. Regulamin Wyborczy zatwierdza Senat.

§ 35
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów kolegialnych i jednoosobowych PK przysługuje osobom wyszczególnionym w art. 59, ust 1, pkt 1) i 2) ustawy.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do organów kolegialnych mają osoby posiadające czynne prawo wyborcze.

§ 36
1. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych PK odbywają się przy zachowaniu następujących zasad:
1) w wyborach wymagane jest uczestnictwo więcej niż połowy liczby osób uprawnionych do głosowania,
2) dla prawomocnego wyboru wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów.
2. Jeżeli w pierwszym terminie, ogłoszonym zgodnie z Regulaminem Wyborczym, nie zostaną spełnione wymagania zawarte w ust. 1, pkt 1) niniejszego paragrafu, to wybory w drugim terminie wymagają udziału co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania. Jeżeli w drugim terminie wymagania te nie zostaną spełnione, to mandaty pozostają nie obsadzone.

§ 37
1. Wybory przedstawicieli do Senatu odbywają się oddzielnie dla każdej grupy pracowników wyszczególnionych w § 22, ust. 1, pkt 4) .
2. Każdy wydział PK dokonuje oddzielnie wyboru swoich przedstawicieli do Senatu.
3. Wybory przedstawicieli do Senatu z instytutów międzywydziałowych i innych ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych w poszczególnych grupach pracowniczych mogą odbywać się łącznie. Sposób łączenia tych jednostek dla przeprowadzenia wyborów określi każdorazowo regulamin wyborczy.

§ 38
Wybory przedstawicieli do rady wydziału odbywają się oddzielnie dla każdej grupy pracowników wyszczególnionych w § 27, ust. 1, pkt 5).

ROZDZIAŁ 5. PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 39
1.1. Mandat wybranego członka Senatu wygasa:
a) w przypadku nauczyciela akademickiego z chwilą ustania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub gdy jego stosunek pracy z PK wygasa z mocy prawa na podstawie obowiązujących przepisów albo z chwilą jego wyboru do władz Uczelni: rektor, prorektorzy, dziekani,
b) w przypadku pracownika nie będącego nauczycielem akademickim z chwilą ustania zatrudnienia w PK w pełnym wymiarze czasu pracy lub osiągnięcia przez niego statusu emeryta.
1.2. Mandat wybranego członka rady wydziału wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w PK w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku i w grupie, którą reprezentują w radzie wydziału lub z chwilą jego wyboru do władz wydziału: dziekan, prodziekani.
2. Mandat wybranego członka-studenta organu kolegialnego wygasa z chwilą:
1) ukończenia studiów,
2) skreślenia z listy studentów lub wydalenia z PK,
3) prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej o zawieszeniu korzystania z biernego prawa wyborczego (art. 163, pkt 4) ustawy.

§ 40
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okresie kadencji, wyboru uzupełniającego, w tym samym trybie co na początku kadencji, dokonuje grupa pracowników właściwa do wyboru na ten mandat.
2. Wyboru uzupełniającego nie dokonuje się, jeżeli wygaśnięcie mandatu nastąpiło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kadencji. Nie dotyczy to mandatów studenckich.
3. Odpowiednia komisja wyborcza może nie zarządzać wyboru uzupełniającego, jeśli wygaśnięcie mandatu nie naruszy procentowego składu organu, określonego w §§ 22 i 27, a właściwy organ kolegialny wyrazi na to zgodę.

§ 41
1. Odwołania wybranego członka-przedstawiciela w organie kolegialnym może dokonać zebranie reprezentowanej przez niego grupy pracowniczej, zwołane w trybie wyborów przez przewodniczącego odpowiedniej komisji wyborczej.
2. Wszczęcie postępowania dla odwołania wybranego członka-przedstawiciela organu kolegialnego wymaga pisemnego wniosku popartego przez co najmniej 1/5 liczby wyborców.
3. Przy odwoływaniu stosuje się zasady analogiczne jak przy wyborze, określone w § 36 Statutu, z tym, że brak kworum w drugim terminie jest równoznaczne z nie odwołaniem członka organu kolegialnego.
4. Odwołanie rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana reguluje art. 61 i art. 62, ust. 3 ustawy.
5. Odwołany członek-przedstawiciel musi mieć zapewnione prawo przedstawienia swoich racji przed zbiorowością, którą reprezentuje i która ma go odwołać.

DZIAŁ IV. ORGANA JEDNOOSOBOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

ROZDZIAŁ 1. REKTOR

§ 42
Organem jednoosobowym władz Uczelni jest rektor.

§ 43
1. Rektor kieruje PK, reprezentuje PK na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów PK.
2. Rektor zwołuje posiedzenia Senatu i przewodniczy im, zapewnia realizację uchwał Senatu i składa Senatowi roczne sprawozdania z działalności PK.
3. Kompetencje rektora określone są w art. 49, 56 i 57 ustawy, a ponadto obejmują określenie kompetencji i obszarów działania prorektorów.
4. Rektor może powoływać stałe lub doraźne organy doradcze oraz pomocnicze (kolegium rektorskie, komisje rektorskie, pełnomocników).

§ 44
Prorektorem PK może zostać tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w PK w pełnym wymiarze czasu pracy.

ROZDZIAŁ 2. DZIEKAN

§ 45
Organem jednoosobowym władz wydziału jest dziekan.

§ 46
1. Dziekanem wydziału PK możne zostać tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona na tym wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Prodziekanem wydziału PK powinna być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona na tym wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 47
1. Dziekan zwołuje posiedzenia rady wydziału, przewodniczy im i przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające jej decyzji, uchwały lub opinii.
2. Kompetencje dziekana określone są w art. 52 ustawy, a ponadto obejmują określenie kompetencji i obszarów działania prodziekanów.
3. Dziekan może powoływać stałe lub doraźne organy doradcze oraz pomocnicze (kolegium dziekańskie, komisje dziekańskie, pełnomocników).

ROZDZIAŁ 3. ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH

§ 48
1. Rektor i prorektorzy PK na nową kadencję wybierani są przez kolegium elektorów.
2. W skład kolegium elektorów wchodzą:
1) osoby, które zostały wybrane i będą członkami Senatu w nowej kadencji,
2) elektorzy w liczbie nie mniejszej niż jeden i nie większej niż dwóch z każdego wydziału i grupy jednostek międzywydziałowych; liczbę określa Regulamin Wyborczy.
Elektorzy ci wybierani są spośród osób zatrudnionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych danej jednostki.

§ 49
1. Kandydatów na rektora zgłasza się do Uczelnianej Komisji Wyborczej, załączając pisemną zgodę kandydata.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora mają osoby posiadające czynne prawo wyborcze do organów kolegialnych.

§ 50
1. Uczelniana Komisja Wyborcza powinna umożliwić każdemu z kandydatów na rektora prezentację swego programu wyborczego.
2. Okres przeznaczony na prezentację programów wyborczych przez kandydatów na rektora nie powinien być dłuższy niż 14 dni.

§ 51
1. Wybór rektora PK następuje po ustaleniu osobowego składu Senatu na nową kadencję, z wyłączeniem Rektora i prorektorów.
2. Termin i porządek zebrania kolegium elektorów oraz szczegółowy tryb wyboru rektora ustala Regulamin Wyborczy przy zachowaniu wymogów ustawy oraz Statutu PK.
3. Dla wyboru rektora i prorektorów wymagana jest bezwzględna większość głosów przy udziale co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów.

§ 52
1. Kandydatów na nie więcej niż czterech prorektorów wskazuje rektor-elekt, a w trakcie kadencji, rektor.
2. Prorektorów wybiera to samo kolegium elektorów, co dla wyboru rektora, o składzie zgodnym z § 48, uzupełnionym o nowego rektora - elekta, nie później niż 14 dni po jego wyborze.

§ 53
Dziekani i prodziekani są wybierani przez kolegium elektorów, składające się z osób, które będą członkami rady wydziału nowej kadencji. Wybór następuje po wyborach rektora i prorektorów.

§ 54
1. Kandydatów na dziekana zgłasza się do wydziałowej komisji wyborczej, załączając zgodę kandydata.
2. Prawo zgłaszania kandydatur na dziekana mają osoby posiadające czynne prawo wyborcze do organów kolegialnych i są zatrudnione na danym wydziale lub są jego studentami.

§ 55
1. Wydziałowa komisja wyborcza powinna umożliwić każdemu z kandydatów na dziekana prezentację swego programu wyborczego na forum całego wydziału.
2. Okres przeznaczony na prezentację programów wyborczych przez kandydatów na dziekana nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

§ 56
1. Wybór dziekana następuje po ustaleniu osobowego składu rady wydziału na nową kadencję.
2. Termin i porządek zebrania kolegium elektorów oraz szczegółowy tryb wyboru dziekana określa regulamin wyborów przy zachowaniu wymogów ustawy i Statutu PK.
3. Dla wyboru dziekana wymagana jest bezwzględna większość głosów przy udziale co najmniej 2/3 składu statutowego kolegium elektorów.

§ 57
1. Kandydatów na prodziekanów, w liczbie nie większej niż czterech, wskazuje dziekan – elekt, a w czasie trwania kadencji – dziekan.
2. Prodziekanów wybiera się na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu wydziałowego kolegium elektorów, nie później niż 10 dni po wyborze dziekana.

ROZDZIAŁ 4. PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 58
1. Wygaśnięcie mandatu: rektora, prorektora oraz dziekana i prodziekana w okresie kadencji następuje w przypadku:
1) przejścia na emeryturę,
2) przejścia na rentę zdrowotną,
3) rezygnacji z funkcji,
4) odwołania z funkcji,
5) śmierci.
2. Odwołanie z funkcji: rektora, prorektora, dziekana i prodziekana następuje w trybie określonym w art. 61 ustawy.
3. Wyboru uzupełniającego w przypadku wygaśnięcia tych mandatów dokonuje odpowiednio urzędujący Senat lub rada wydziału.

§ 59
1. Osoba pełniąca funkcję rektora lub prorektora nie może jednocześnie kierować międzywydziałowymi jednostkami organizacjami lub instytutem wydziałowym.
2. Osoba pełniąca funkcję dziekana lub prodziekana nie może kierować jednocześnie wydziałowymi jednostkami organizacyjnymi: instytutem, samodzielną katedrą lub samodzielnym zakładem.
3. Nie można jednocześnie pełnić dwóch spośród funkcji: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana.
4. Rektor, prorektor, dziekan i prodziekan mogą być wybrani na tę samą funkcję nie więcej niż na dwie pełne następujące po sobie kadencje.

§ 60
W sprawach dotyczących ordynacji wyborczej organów kolegialnych i jednoosobowych nie ujętych w Statucie obowiązują ustalenia Regulaminu Wyborczego.

DZIAŁ V. KIEROWNICY DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PK

ROZDZIAŁ 1. KIEROWNICY WYDZIAŁOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 61
1. Instytutem kieruje dyrektor.
2. Dyrektorem instytutu jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w PK na podstawie mianowania.
3. Dyrektora instytutu powołuje rektor PK na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
4. Dziekan wydziału jest zobowiązany do przeprowadzenia sondażu opinii ogółu pracowników instytutu w formie tajnego głosowania przed zgłoszeniem kandydata na stanowisko dyrektora. Regulamin wyborczy określa szczegółowe zasady sondażu.
5. Wynik sondażu jest podawany do wiadomości zainteresowanych, lecz nie jest obowiązujący dla dziekana i rektora.

§ 62
1. W instytucie mogą być powoływani zastępcy dyrektora w liczbie nie większej niż dwóch.
2. Zastępcą dyrektora może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniona w PK w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Zastępców dyrektora powołuje rektor, na wniosek dyrektora instytutu, zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 63
1. Dyrektor instytutu, dyrektor centrum i jego zastępcy powoływani są na kadencję trzyletnie, rozpoczynające się o jeden rok później w stosunku do kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych PK.
2. Powoływania te mogą być ponawiane.

§ 64
1. Kierownikiem samodzielnej katedry jest profesor zatrudniony na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego. Powołanie następuje na czas mianowania.
2. Kierownika samodzielnej katedry powołuje rektor na wniosek dziekana.
3. Rektor, na wniosek profesora kierującego samodzielną katedrą, może z ważnych przyczyn powierzyć kierownictwo tej katedry na czas określony, za zgodą dziekana po zaopiniowaniu przez radę wydziału, innej osobie posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. W przypadku ustania kierownikowi samodzielnej katedry zatrudnienia na podstawie mianowania dopuszcza się powierzenie pełnienia obowiązków kierownika samodzielnej katedry na okres do dwóch lat osobie zatrudnionej na podstawie mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub posiadającej stopień doktora habilitowanego, na wniosek dziekana wydziału.

§ 65
Kierownikiem samodzielnego zakładu jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona na podstawie mianowania. Powołanie następuje na czas mianowania.

§ 66
Kierownikiem wydziałowego laboratorium lub wydziałowej pracowni, w których prowadzone są prace naukowe, może zostać tylko osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W pracowniach i laboratoriach o działalności wyłącznie usługowej kierownikiem może być osoba z tytułem zawodowym magistra inżyniera, inżyniera lub równorzędnym.

§ 67
1. Kierowników samodzielnych zakładów oraz kierowników wydziałowych laboratoriów i wydziałowych pracowni powołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
2. Kierownicy: samodzielnych zakładów, wydziałowych laboratoriów i wydziałowych pracowni powoływani są na kadencje trzyletnie, zgodne z kadencją dyrektorów instytutów.
3. Powoływania te mogą być ponawiane.

§ 68
Odwoływanie kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych w okresie kadencji może nastąpić w trybie analogicznym do ich powoływania.

ROZDZIAŁ 2. KIEROWNICY JEDNOSTEK W INSTYTUTACH

§ 69
1. Kierownikiem zakładu w instytucie jest osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku ustania kierownikowi zakładu zatrudnienia dopuszcza się powierzenie pełnienia obowiązków kierownika zakładu na okres do dwóch lat osobie zatrudnionej na podstawie mianowania posiadającej stopień doktora, na wniosek dziekana wydziału.
2. Kierownikiem katedry w instytucie jest osoba posiadająca tytuł naukowy, zatrudniona na podstawie mianowania. Powołanie następuje na czas mianowania. Dziekan na wniosek kierownika katedry w instytucie może z ważnych przyczyn powierzyć kierownictwo tej katedry na czas określony, za zgodą dyrektora instytutu po zaopiniowaniu przez radę wydziału, innej osobie posiadającej co najmniej tytuł doktora habilitowanego.
3. Kierownikiem zakładu w samodzielnej katedrze może być mianowany nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Nie dopuszcza się powierzenia pełnienia obowiązków kierownika zakładu w samodzielnej katedrze osobie zatrudnionej na podstawie mianowania posiadającej stopień doktora.
4. Kierowników zakładów, katedr, pracowni, laboratoriów w instytutach powołuje dziekan na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę wydziału

§ 70
Odwołanie kierowników jednostek w instytucie w okresie kadencji może nastąpić w trybie analogicznym do ich powoływania.

§ 71
1. W instytucie powoływane jest kolegium w składzie:
1) dyrektor instytutu,
2) zastępcy dyrektora,
3) kierownicy katedr, zakładów, laboratoriów i pracowni instytutu,
4) przedstawiciele związków zawodowych, posiadających w instytucie jednostkę organizacyjną, po jednym z każdego związku,
5) pozostali profesorowie i doktorzy habilitowani, nie spełniający warunku z pkt 3), o ile regulamin instytutu tak przewiduje,
6) inne osoby, przewidziane regulaminem instytutu, w części nie większej niż 20% składu kolegium.
2. Kolegium jest organem doradczym dyrektora instytutu.

ROZDZIAŁ 3. KIEROWNICY MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 72
1. Powoływanie i odwoływanie kierowników międzywydziałowych: instytutów, samodzielnych katedr, zakładów, laboratoriów, pracowni odbywa się z zachowaniem zasad obowiązujących przy powoływaniu kierowników analogicznych jednostek na wydziałach, tj. zgodnie z §§ 61- 68. Uprawnienia dziekana przejmuje Rektor, a uprawnienia rady wydziału przejmuje Senat.
2. Kierowników tych jednostek powołuje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
3. Kierowników katedr, zakładów, laboratoriów i pracowni w instytutach międzywydziałowych powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu, przy zachowaniu zasad określonych w §§ 69-70, z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W instytutach międzywydziałowych powoływane jest kolegium w składzie określonym w § 71.

ROZDZIAŁ 4. KIEROWNICY STUDIÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 73
1. Kierownikiem (dyrektorem) międzywydziałowej jednostki dydaktycznej (studium, centrum) może być nauczyciel akademicki, posiadający wykształcenie i kwalifikacje odpowiadające zadaniom jednostki. Kierownika (dyrektora) powołuje i odwołuje się w trybie analogicznym jak w § 61 ust. ust. 3, 4, 5 i w § 63 ust. 1 i ust. 2, z uwzględnieniem § 72 ust. 1 i ust. 2.
2. Kierownikiem (dyrektorem) międzywydziałowego centrum naukowego, badawczego lub usługowego może być pracownik zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. Kierownika (dyrektora) centrum powołuje i odwołuje Rektor na wniosek odpowiedniego prorektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 74
1. Kierownikiem innej jednostki organizacyjnej o zadaniach dydaktycznych, naukowych lub usługowych może być osoba zatrudniona w PK w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca wykształcenie i kwalifikacje powiadające zadaniom tej jednostki.
2. Kierownika jednostki wymienionej w ust. 1 powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.

ROZDZIAŁ 5. DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

§ 75
1. Biblioteką Główną PK kieruje dyrektor.
2. Dyrektora Biblioteki Głównej powołuje się w trybie zgodnym z art. 66, ust.2 ustawy o szkolnictwie wyższym na kadencje trzyletnie rozpoczynające się o jeden rok później w stosunku do kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych PK.
3. Prorektor ds. nauki obowiązany jest do przeprowadzenia sondażu opinii ogółu pracowników Biblioteki w formie analogicznej jak w instytutach.
4. Wynik sondażu jest podawany do wiadomości zainteresowanych, lecz nie jest obowiązujący dla prorektora i rektora.
5. Zastępcę dyrektora Biblioteki Głównej powołuje i odwołuje rektor, na wniosek dyrektora BG, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
6. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora Biblioteki Głównej i jego zastępcy określa Regulamin Biblioteki Głównej.

ROZDZIAŁ 6. PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

§ 76
1. W jednostkach organizacyjnych, które przestały spełniać wymagania określone w Dziale II Statutu, na okres przejściowy powoływany jest opiekun naukowy, spośród osób spełniających wymagania stawiane przez Statut PK kierownikom tych jednostek. Powołanie następuje w trybie wymaganym dla powołania kierownika takiej jednostki.
2. Opiekun naukowy kieruje jednostką organizacyjną do czasu jej przekształcenia, zniesienia lub ponownego spełnienia wymagań Statutu PK.

§ 77
Nie można pełnić równocześnie więcej niż jednej funkcji kierowniczej w równorzędnych jednostkach organizacyjnych.
Funkcje wybieralne oraz dyrektora instytutu, kierownika samodzielnego zakładu, samodzielnej katedry, jak też innych jednostek działalności podstawowej (studium, centrum itp.) mogą pełnić tylko osoby nie będące w stosunku pracy z innym pracodawcą niż Politechnika Krakowska

DZIAŁ VI. GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PK

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA

§ 78
1. Nadzór nad gospodarką PK sprawuje rektor.
2. PK prowadzi samodzielną działalność finansową w ramach posiadanych środków. Podstawą tej działalności jest plan finansowo-rzeczowy, uchwalony przez Senat na wniosek rektora. Senat przed uchwaleniem planu zapoznaje się z opinią odpowiednich komisji senackich.
3. Do planu finansowo-rzeczowego PK wchodzą jako części składowe odrębne plany finansowo-rzeczowe wydziałów i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych.
4. Zasady podziału środków finansowych, tworzących budżet PK, określa Senat.
5. Rektor przedstawia Senatowi sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego, zaopiniowane przez odpowiednie komisje senackie. Senat przyjmuje sprawozdanie lub zwraca je do dalszego uzupełnienia.

§ 79
PK może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 22 i art. 23 ustawy oraz dodatkowo z:
1) wydzielonej działalności gospodarczej,
2) innych źródeł, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 80
1. Senat, na wniosek rektora, określa zasady rozliczeń kosztów umownej działalności badawczej oraz udział jednostek organizacyjnych w zysku z tej działalności.
2. Wydzieloną działalność gospodarczą, zgodnie z § 79, pkt 1 Statutu, prowadzą jednostki organizacyjne utworzone przez rektora na wniosek dyrektora administracyjnego i za zgodą Senatu. Jednostki te działają na podstawie regulaminów wydanych przez rektora na wniosek dyrektora administracyjnego.

§ 81
1. Mienie PK obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
2. Mienie każdej jednostki organizacyjnej PK stanowi wydzieloną część mienia PK.
3. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia rzeczowych składników majątkowych do i między jednostkami organizacyjnymi Uczelni określa rektor, na wniosek dyrektora administracyjnego, po akceptacji Senatu.
4. Kierownik każdej jednostki organizacyjnej PK odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jego jednostce.

§ 82
1. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia darowizny, zapisu lub spadku o wartości większej niż stukrotność minimalnej płacy podejmuje Senat na wniosek rektora; w pozostałych przypadkach decyzję podejmuje rektor.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą nieodpłatnego otrzymywania aparatury i innego mienia, zakupionego w związku z wykonaniem prac umownych (art. 23, ust. 2, pkt 1 ustawy) przez jednostki organizacyjne PK. Mienie takie, po formalnym przekazaniu PK, pozostaje jako wydzielona część mienia PK w jednostce organizacyjnej, w której wykonano pracę umowną.

§ 83
Nabycie lub zbycie przez PK składników mienia o wartości większej niż tysiąckrotna minimalna płaca wymaga zgody Senatu; w pozostałych przypadkach decyduje rektor, który może przekazać część swych uprawnień kierownikom podległych mu jednostek.

§ 84
Pracownicy PK na każdym stanowisku są zobowiązani do dbałości o mienie PK i oszczędną gospodarkę PK w zakresie odpowiednim do swego miejsca pracy. W szczególności nie można wykorzystywać aparatury, pomieszczeń i energii zakupionej przez PK do wykonywania prac nie zleconych za pośrednictwem PK, bez odpłatności za to wykorzystanie. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustala Senat na wniosek Rektora.

§ 85
1. W PK tworzy się własny Fundusz Stypendialny PK.
2. Fundusz Stypendialny PK tworzy się z odpisu z nadwyżki finansowej, wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonej na ten Fundusz oraz ze środków na cele szczególne, przyznanych na podstawie odpowiednich przepisów.
3. Fundusz Stypendialny PK przeznacza się na stypendia dla pracowników i studentów PK.
4. Regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego PK zatwierdza Senat.

ROZDZIAŁ 2. ADMINISTRACJA

§ 86
1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem całości Uczelni są wykonywane przez jednostki organizacyjne administracji uczelnianej, podległe rektorowi, prorektorom i dyrektorowi administracyjnemu.
2. Pracownicy administracyjni zatrudnieni w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PK podlegają kierownikom tych jednostek.
3. Zadaniem jednostek organizacyjnych administracji uczelnianej i administracji w naukowych i dydaktycznych jednostkach organizacyjnych jest wspomaganie Uczelni i nauczycieli akademickich w wykonywaniu ich zadań naukowych i dydaktycznych.

§ 87
1. Jednostki organizacyjne administracji uczelnianej tworzy, przekształca i znosi rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek odnośnego prorektora lub dyrektora administracyjnego.
2. Organizację, zasady funkcjonowania oraz zakresy działania, uprawnień i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych administracji uczelnianej i ich kierowników określa Regulamin Organizacyjny PK, zatwierdzony przez rektora, po zasięgnięci opinii Senatu.

§ 88
Działalność dyrektora administracyjnego oraz jednostek administracji uczelnianej jest oceniana przez rektora raz w roku, po okresie sprawozdawczym. Ocena ta jest przedstawiana Senatowi do zatwierdzenia.

ROZDZIAŁ 3. DYREKTOR ADMINISTRACYJNY I JEGO ZASTĘPCY

§ 89
1. Dyrektor administracyjny kieruje administracją i gospodarką PK z wyłączeniem: służb administracyjnych podległych bezpośrednio rektorowi, prorektorom i administracji wydziałowej, instytutowej i innych podobnych jednostek organizacyjnych o zadaniach dydaktycznych i naukowych.
2. Zadania i kompetencje dyrektora administracyjnego są określone w art. 70 ustawy.
Szczegółowy zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności dyrektora administracyjnego określa Regulamin Organizacyjny PK.

§ 90
1. Dyrektora administracyjnego PK powołuje się, zgodnie z art. 71 ustawy, na czas nieokreślony, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
2. Dyrektor administracyjny podlega bezpośrednio rektorowi i odpowiada przed nim.
3. Każdy nowo wybrany rektor potwierdza przedłużenie zatrudnienia urzędującemu dyrektorowi administracyjnemu i kwestorowi. Nie potwierdzenie przedłużenia zatrudnień nie obliguje rektora do wszczęcia postępowania o odwołanie tych osób.

§ 91
Zastępcy dyrektora administracyjnego, w liczbie nie większej niż trzech, zgodnie z art. 71 ustawy, powoływani są na czas nieokreślony. Jednym z nich jest kwestor.

§ 92
1. Zakres obowiązków zastępców dyrektora administracyjnego ustala dyrektor w uzgodnieniu z rektorem.
2. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności kwestora określa art. 72 ustawy oraz Regulamin Organizacyjny PK i pełnomocnictwa rektora.

DZIAŁ VII. PRACOWNICY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 93
PK zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na stanowiskach zgodnych z art. 75 i art. 188 ustawy.

ROZDZIAŁ 2. STOSUNEK PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 94
1. Mianowanie nauczycieli akademickich po raz pierwszy na stanowiska naukowo-dydaktyczne, dydaktyczne i naukowe w PK odbywa się w drodze konkursu otwartego.
2. Regulamin konkursów, uchwalony przez Senat PK w trybie uchwalania Statutu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

§ 95
1. Na stanowisku profesora zwyczajnego w PK może być zatrudniona osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ma tytuł naukowy,
2) zajmuje wybitną pozycję w dziedzinie nauki,
3) ma znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi,
4) ma osiągnięcia dydaktyczne.
2. Wniosek o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w PK wymaga zaopiniowania przez dwóch profesorów z tytułem naukowym, reprezentujących dyscyplinę kandydata lub pokrewną, w tym jednego z PK.

§ 96
1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego w PK może być zatrudniona osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ma tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
2) ma znaczny dorobek naukowy,
3) bierze czynny udział w sympozjach i konferencjach naukowych,
4) ma osiągnięcia w kształceniu kadry (co najmniej jeden otwarty przewód doktorski) lub w kierowaniu zespołami badawczymi lub wybitne osiągnięcia projektowe,
5) ma osiągnięcia w zakresie dydaktyki
2. Wniosek o mianowanie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PK wymaga zaopiniowania przez co najmniej dwóch profesorów z tytułem naukowym, reprezentujących dyscyplinę kandydata, w tym co najmniej jednego spoza PK, powołanych przez właściwą radę wydziału.

§ 97
Na stanowisku adiunkta w PK może być zatrudniona osoba, która spełnia co najmniej następujące wymagania:
1) ma stopień naukowy doktora,
2) ma odpowiedni dorobek naukowy w formie publikacji oraz czynnego udziału w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych,
3) była zatrudniona przez co najmniej dwa lata na stanowisku asystenta i przeszła szkolenie pedagogiczne (wymagania te mogą być zastąpione potwierdzonym równoważnym doświadczeniem dydaktycznym),
4) ma odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową, wg wymagań właściwej rady wydziału (dotyczy osób pracujących w dyscyplinach technicznych),
5) rokuje dalszy rozwój naukowy, co jest potwierdzone opinią kierownika naukowego.

§ 98
1. Na stanowisku asystenta w PK może być zatrudniona osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ma tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równoważny,
2) uzyskała dobre wyniki w czasie studiów,
3) ma predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, potwierdzone opinią kierownika naukowego,
4) zna co najmniej jeden język obcy w stopniu ustalonym zarządzeniem rektora. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK jest uprawnione do sprawdzania tej umiejętności.
2. Ponowne zatrudnienie w przypadku osób zatrudnionych zgodnie z art. 89, ust.2 ustawy odbywa się na wniosek kierownika jednostki zatrudniającej i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej rady wydziału.

§ 99
1. Na stanowisku starszego wykładowcy w PK może być zatrudniona osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ma stopień doktora; dla osób zatrudnionych na Wydziale Architektury, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz w Studium Wychowania Fizycznego odpowiednie wymagania zastępujące stopień naukowy doktora określone są zarządzeniem rektora, zatwierdzonym przez Senat,
2) ma znaczne osiągnięcia w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych,
3) ma istotne osiągnięcia w pracy zawodowej, a w tym dorobek naukowo-techniczny,
4) pracowała w uczelni przez co najmniej siedem lat lub poza uczelnią dziewięć lat, z udokumentowaniem prowadzenia zajęć dydaktycznych.
2. Wniosek o mianowanie na stanowisko starszego wykładowcy w PK wymaga zaopiniowania przez kierownika jednostki zatrudniającej oraz przez co najmniej jednego profesora lub doktora habilitowanego.
Uściślenie przepisów do ust.1, § 99:
Ustala się następujące kryteria zastępujące wymóg posiadania stopnia naukowego doktora przez osoby zatrudnione na stanowisku starszego wykładowcy:
* status twórcy - dla osób zatrudnionych na Wydziale Architektury lub prowadzących zajęcia z architektury na innych wydziałach PK,
* ukończenie zagranicznych kursów specjalistycznych (językowych, metodyczno-wychowawczych) lub krajowych, udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem - dla osób zatrudnionych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
* posiadanie stopnia trenera I lub II klasy w jednej z dyscyplin sportowych, a w zakresie narciarstwa stopień wykładowcy, oraz zdobywanie kwalifikacji w szkoleniach prowadzonych przez centralne związki sportowe lub Ministerstwo Edukacji Narodowej - dla osób zatrudnionych w Centrum Sportu i Rekreacji..

§ 100
1. Na stanowisku wykładowcy w PK może być zatrudniona osoba, która spełnia następujące wymagania;
1) ma tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równoważny,
2) ma uzdolnienia do pracy dydaktycznej i ukończone przeszkolenie pedagogiczne,
3) ma osiągnięcia w pracy zawodowej, a w tym dorobek naukowo-techniczny, zgodnie z charakterem przedmiotów, które ma prowadzić,
4) zna biernie co najmniej jeden język obcy,
5) pracowała w uczelni przez co najmniej pięć lat lub poza uczelnią przez co najmniej siedem lat.
2. Wniosek o mianowanie na stanowisko wykładowcy w PK wymaga zaopiniowania przez kierownika jednostki zatrudniającej oraz przez co najmniej jednego profesora lub doktora habilitowanego.

§ 101
1. Na stanowisku lektora PK można zatrudnić osobę posiadającą tytuł magistra filologii lub inny dyplom uprawniający do nauczania języka obcego. Lektora mianuje rektor po zasięgnięciu opinii kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
2. Na stanowisku instruktora w PK można zatrudnić osobę, która ma tytuł zawodowy magistra inżyniera, inżyniera lub równoważny.
3. Osoby zatrudnione na powyższych stanowiskach powinny mieć predyspozycje dydaktyczne, odpowiednio udokumentowane.
4. Wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania i awansowania oraz okresy zatrudniania pracowników bibliotecznych na stanowiskach korzystających z uprawnień nauczycieli akademickich, wymienionych w art. 77 ustawy, podlegają odrębnym zasadom, zgodnie z art. 82 i art. 83, ust. 2 ustawy i innymi przepisami szczególnymi.

§ 102
Przy mianowaniu na stanowiska nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych obowiązki rady wydziału przejmuje Senat, a uprawnienia dziekana przejmuje rektor lub odnośny prorektor.

ROZDZIAŁ 3. NAWIĄZYWANIE, ODNAWIANIE LUB ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 103
1. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania odbywa się zgodnie z art. art. 86-89 Ustawy.
2. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim odbywa się zgodnie z art.art. 93-97 ustawy. Rektor jest organem właściwym do podejmowania decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, zawiązanego na podstawie mianowania.
3. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w trybie art. 93, ust. 3 ustawy odbywa się za zgodą właściwych organów kolegialnych uprawnionych do opiniowania i wyrażania zgody na mianowanie na danym stanowisku.

§ 104
1. Ponowne mianowanie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która w okresie pierwszego zatrudnienia na tym stanowisku jeszcze nie uzyskała tytułu naukowego, może odbywać się jedynie po zakwalifikowaniu jej w trybie konkursu otwartego. Zasady organizowania konkursów zawarte są w załączniku nr 5.
2. Jednakże w przypadku, gdy wniosek o nadanie tytułu profesora dla takiej osoby uzyskał już poparcie właściwej rady wydziału i otrzymał pozytywne opinie zgodnie z art. 26, ust. 3, pkt 3 ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych, ponowne mianowanie na stanowisko profesora może nastąpić bez ogłaszania konkursu.

§ 105
Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta w PK nie powinien przekraczać trzydziestu lat.

§ 106
Zgodnie z art. 92 ustawy umowę o pracę z nauczycielem akademickim, zatrudnionym w PK jako w drugim miejscu pracy zawiera rektor, na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej. Rozwiązanie takiego stosunku pracy przebiega zgodnie z art. 98 ustawy.

ROZDZIAŁ 4. OBOWIĄZKI I PRAWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 107
1. Rozkład zajęć nauczyciela akademickiego określa jego bezpośredni przełożony.
2. Nauczyciel akademicki ma prawo domagać się od bezpośredniego przełożonego zapewnienia warunków pracy, umożliwiających należyte wypełnianie jego obowiązków.

§ 108
Pensum dydaktyczne oraz określenie godzin obliczeniowych uchwala Senat, na wniosek rektora, przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. Przy określaniu godzin obliczeniowych możliwe jest przyjęcie mnożników zależnych od rodzaju zajęć, stosownie do możliwości finansowych Uczelni i obowiązujących przepisów.

§ 109
Zasady rozliczania czasu pracy i obowiązki nauczycieli akademickich na stanowiskach naukowych określa Senat na wniosek rektora.

§ 110
Na wniosek nauczyciela akademickiego rektor może udzielić urlopu na zasadach określonych w art. 109 ustawy lub w Kodeksie pracy:
1) bezpłatnego urlopu dla celów kształcenia się, pracy zawodowej lub ze względu na sytuację rodzinną. Urlopu tego udziela się na podstawie opinii bezpośredniego przełożonego stwierdzającej, że nie spowoduje on zakłócenia toku prac Uczelni; okres jego trwania nie powinien być krótszy niż semestr i dłuższy niż trzy lata. Senat, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może się zgodzić na kolejne roczne przedłużenia. Następny długoterminowy urlop bezpłatny można uzyskać po przepracowaniu w PK okresu równego poprzednio wykorzystanemu urlopowi;
2) płatnego urlopu uzasadnionego stopniem zaawansowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej; wniosek uzgodniony z kierownikiem zatrudniającej jednostki organizacyjnej musi być poparty opinią promotora lub bezpośredniego przełożonego;
3) innych rodzajów urlopów, zgodnie z ustawą lub Kodeksem pracy;
4) urlopowany nauczyciel akademicki obowiązany jest do zaznaczania w swych publikacjach z tego okresu, że podstawowym miejscem jego pracy jest Politechnika Krakowska.

§ 111
Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Szczegółowe kryteria ich przyznawania określa Senat, na wniosek rektora.

§ 112
Jednolite kryteria okresowych ocen, zgodnych z art. 104 ustawy, oraz tryb ich przeprowadzenia określa Senat w trybie uchwalania Statutu i stanowią one załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.

§ 113
1. Spory pomiędzy nauczycielem akademickim a jego bezpośrednim przełożonym co do wykonywania jego obowiązków i korzystania z jego ustawowych i statutowych praw rozstrzyga dziekan.
2. Spory między nauczycielem akademickim a dziekanem rozstrzyga rektor.
3. Spory między nauczycielem akademickim a rektorem rozstrzyga Minister Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z art. 31, ust. 2 ustawy.
4. W przypadkach nauczycieli zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych uprawnienia dziekana przejmuje rektor.

ROZDZIAŁ 5. PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§ 114
Wymagania kwalifikacyjne, tryb zatrudniania i awansowania, oraz okresy zatrudniania pracowników bibliotecznych na stanowiskach o uprawnieniach nauczycieli akademickich, wymienionych w art. 71, ust. 1 i 2 ustawy, podlegają odrębnym zasadom, zgodnie z art. 82 i art. 83, ust. 2 ustawy oraz innymi przepisami szczegółowymi.

§ 115
Pracownicy uczelni zatrudnieni na stanowiskach innych niż stanowiska nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którą zawiera rektor na wniosek kierownika jednostki zatrudniającej. Rektor może delegować część swoich uprawnień do zawierania umów o pracę na dyrektora administracyjnego.

§ 116
1. Zasady ustalania liczby etatów płatnych z budżetu i związanych z pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną naukowych i dydaktycznych jednostek organizacyjnych PK określone są przez Senat na wniosek rektora.
2. Zasady zatrudniania pracowników płatnych ze środków pozabudżetowych określa Senat na wniosek rektora.
3. Zasady ustalania liczby etatów oraz wykaz stanowisk związanych z ogólnym zarządzaniem i funkcjonowaniem Uczelni ustala Senat na wniosek rektora.
4. Senat, na wniosek rektora, ustala wykaz kierowniczych stanowisk naukowo-technicznych i administracyjnych, które są obsadzane w drodze konkursu.

ROZDZIAŁ 6. OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH

§ 117
1. Pracownikowi naukowo-technicznemu mającemu wyższe wykształcenie rada wydziału, w uzasadnionych przypadkach, może powierzyć na czas określony prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych. Godziny przepracowane w ten sposób wliczane są z mnożnikiem ustalonym przez Senat do ogólnego czasu pracy pracownika naukowo-technicznego.
2. Pracownicy naukowo-techniczni, a także administracyjni, mają prawo do pomocy Uczelni przy uzyskiwaniu stopni naukowych oraz do dokształcania się na koszt PK w zakresie języków obcych oraz innego zawodowego, zgodnego z profilem jednostki zatrudniającej, za zgodą jej kierownika.
3. Rozkład godzin pracownika naukowo-technicznego powinien być dostosowany do potrzeb jednostki zatrudniającej za obopólną zgodą zainteresowanych.

ROZDZIAŁ 7. KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 118
1. Senacką Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich wybiera Senat z zachowaniem zasady, że każda grupa nauczycieli akademickich jest w niej reprezentowana. Komisja liczy dziewięć osób. Przewodniczącym musi być profesor na stanowisku profesora zwyczajnego. Komisja pracuje na podstawie opracowanego przez nią wewnętrznego regulaminu, zgodnego z przepisami wyższego rzędu.
2. Komisję Dyscyplinarną powołuje się na okresy trzyletnie w rok po wyborze rektora. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów, uchwalony przez Senat, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.
3. Komisja Dyscyplinarna składa Senatowi doroczne sprawozdania ze swej działalności wraz z odpowiednimi wnioskami.

DZIAŁ VIII. STUDIA I STUDENCI

ROZDZIAŁ 1. PRZYJĘCIE NA STUDIA

§ 119
1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów odbywa się w drodze konkursowych egzaminów wstępnych. Na wniosek wydziału Senat może zastosować inną formę przyjęć na studia niż egzamin konkursowy.
2. Senat PK, na wnioski poszczególnych wydziałów, określa corocznie limity przyjęć oraz ogólne zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia.
3. Warunki przyjęć określa ustawa w art. 141. Uchwała Senatu w tej sprawie musi być ogłoszona w formie informatora i ulotki dostarczanych zainteresowanym oraz przez ogłoszenie w środkach masowego przekazu.

§ 120
1. Szczegółowy regulamin i zasady postępowania kwalifikacyjnego ustala corocznie rada wydziału w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi.
2. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagań w przedmiotach objętych egzaminem wstępnym powinien być ogłoszony przez wydziały na co najmniej 4 miesiące przed terminem egzaminu.

§ 121
1. Na wniosek dziekana rada wydziału powołuje wydziałową komisję rekrutacyjną o liczebności niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia rekrutacji. Przewodniczącym wydziałowej komisji jest z urzędu dziekan lub prodziekan do spraw nauczania. W skład komisji wydziałowej wchodzą wyłącznie nauczyciele akademiccy wydziału oraz z odpowiednich jednostek ogólnouczelnianych, a także przedstawiciele Samorządu Studenckiego wydziału w liczbie nie większej niż dwóch.
2. Na wniosek rektora Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, która jest organem koordynującym i odwoławczym w stosunku do wydziałowych komisji rekrutacyjnych. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przedstawiciel Samorządu Studenckiego i przedstawiciele związków zawodowych działających wśród nauczycieli akademickich.

§ 122
1. Decydującym kryterium przyjęcia na studia - w przypadku konkursowego egzaminu wstępnego - jest ocena wiadomości i umiejętności kandydata, a także jego uzdolnień wymaganych na wybranym kierunku studiów. Kryterium tym może być też konkurs świadectw, uwzględniający oceny z wybranych przedmiotów. Niewystarczający stan zdrowia może być uznany na powód odmowy przyjęcia na studia. Decyzję w tym przypadku podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
2. Dopuszcza się możliwość uznania jako wynik egzaminu wstępnego wynik egzaminu dojrzałości, jeśli zawarta została odpowiednia umowa między szkoła a PK, lub jest to ocena ustalona zewnętrznie („nowa matura”).
3. Warunki przyjęcia cudzoziemców na studia określają odrębne przepisy.
4. Osoby, które uczestniczyły w centralnym stopniu olimpiad oraz laureaci okręgowych stopni olimpiad i konkursów przedmiotowych z zakresu nauk ścisłych i technicznych mogą być przyjmowane na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Senat. Jednakże przy kandydowaniu na Wydział Architektury obowiązuje zdanie egzaminu z predyspozycji do studiów architektonicznych.

§ 123
1. Rektor, na wniosek dziekana poparty przez radę wydziału, wyznacza górny limit miejsc dla wolnych słuchaczy na wydziale. Decyzja taka powinna być podjęta najpóźniej w dwa tygodnie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Decyzja o wielkości limitów dla wolnych słuchaczy zostaje podana do wiadomości Senatu na najbliższym jego posiedzeniu.
2. Wolni słuchacze są rekrutowani spośród kandydatów najwyżej zakwalifikowanych, którzy nie dostali się z powodu braku miejsc.
3. Decyzje o przyjęciu na wolnego słuchacza podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Od jej decyzji służy prawo odwołania się do rektora.

§ 124
1. Tekst ślubowania immatrykulacyjnego ustala Senat i stanowi on załącznik nr 8 do Statutu.
2. Student po immatrykulacji otrzymuje indeks, który jest podstawowym dokumentem studenta w uczelni i dokumentuje cały przebieg jego studiów. Indeks jest własnością studenta.
3. Rok akademicki rozpoczyna uroczysta inauguracja, w czasie której odbywa się immatrykulacja przyjętych studentów.
4. Rady wydziałów mogą przeprowadzać analogiczne inauguracje wydziałowe.

ROZDZIAŁ 2. STUDIA

§ 125
1. Studia odbywają się według Uczelnianego Regulaminu Studiów, zatwierdzonego przez Senat.
2. W PK mogą być prowadzone różne formy studiów i na wszystkich szczeblach kształcenia. Podstawowym systemem są studia dzienne.
3. Wydziały mogą prowadzić, za odpłatnością, studia wieczorowe, zaoczne, studia podyplomowe lub kursy doskonalące w zawodzie oraz w określonej dziedzinie wiedzy lub umiejętności. PK może też prowadzić cykle wykładów, dostępne dla wszystkich, typu uniwersytetu otwartego (odpłatne lub nieodpłatne).
4. O rodzajach i odpłatności prowadzonych studiów decyduje Senat na wniosek właściwej rady wydziału i po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego, o ile nie regulują tego przepisy ogólnopaństwowe.
5. Wszystkie studia (z wyjątkiem wykładów typu uniwersytetu otwartego) powinny się kończyć odpowiednim egzaminem oraz wydaniem dyplomu lub świadectwa.

§ 126
1. Programy poszczególnych przedmiotów oraz ich rygory wstępne i końcowe ogłaszane są corocznie i w miarę możności udostępniane są studentom w formie osobnego wydawnictwa.
2. Jeżeli pewien kierunek studiów prowadzony jest wspólnie przez dwa wydziały lub wydział i jednostkę międzywydziałową, to plan i treści programowe ustalane są też wspólnie. To samo dotyczy wykładów i innych zajęć zlecanych przez wydział jednostkom organizacyjnym lub pojedynczym nauczycielom akademickim z innych wydziałów lub uczelni.
3. Dziekan zleca prowadzenie poszczególnych przedmiotów jednostkom organizacyjnym własnego wydziału, innych wydziałów lub jednostkom międzywydziałowym oraz w uzasadnionych przypadkach osobom spoza PK.
4. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3, nie mają co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nie zajmują stanowiska docenta albo nie są zatrudnione na wydziale (bez względu na stopień lub stanowisko), to podlegają akceptacji rady wydziału. To samo dotyczy prowadzenia prac dyplomowych.
5. Dziekan dba o właściwą koordynację treści programowych przedmiotów w ramach danego kierunku studiów i specjalności.
6. Senat na wniosek rektora lub z inicjatywy własnej może występować do rad wydziałów o zmianę lub unowocześnienie planów studiów i programów przedmiotów, posługując się przy tym opiniami co najmniej dwóch profesorów spoza PK, kompetentnych dla danej dyscypliny nauki. Ostateczne decyzje w tych sprawach należą jednak do właściwych rad wydziałów.

§ 127
Rok akademicki składa się z dwóch semestrów, obejmujących po 15 pełnych tygodni zajęć dydaktycznych oraz z odpowiednio długich okresów sesji egzaminacyjnych i okresów ferii.

§ 128
Na wniosek dziekana rektor może ustalić dla pewnych kierunków studiów odrębną organizację roku akademickiego, uwzględniającą specyfikę tych kierunków studiów i obowiązkowe praktyki zawodowe.

§ 129
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku polskim. Wyjątek stanowi nauka języków obcych. Rady wydziałów mogą zlecić prowadzenie innych zajęć w językach obcych.

§ 130
1. Studenci szczególnie uzdolnieni i ambitni mogą ubiegać się o indywidualny plan i program studiów. Warunki uzyskania takich studiów i sposób ich realizacji określa Regulamin Studiów i właściwa rada wydziału, do której należy też rozstrzyganie wszelkich wątpliwości i sporów w tych sprawach.
2. W wyjątkowych przypadkach, student przyjęty na studia może studiować sposobem eksternistycznym. Taki rodzaj studiów wymaga indywidualnej zgody rady wydziału i jest zasadniczo przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 3. ASYSTENCI- STAŻYśCI

§ 131
Asystentem-stażystą, w rozumieniu art. 151 ustawy może zostać student, który:
* wykazuje w czasie swych dotychczasowych studiów zamiłowania naukowe i dydaktyczne; dowodem tego są co najmniej 2 opinie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora,
* uzyskał w trakcie dotychczasowych studiów ocenę średnią co najmniej „dobrze”,
* wykazuje co najmniej dobrą bierną znajomość jednego języka kongresowego,
* wyraża chęć objęcia stanowiska asystenta-stażysty w porozumieniu i za zgodą nauczyciela akademickiego, który ma być jego opiekunem naukowym. Nauczyciel taki powinien być zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta,
* ukończył przedostatni rok studiów na dowolnej uczelni lub zaliczył równoważną liczbę przedmiotów.

§ 132
1. Do obowiązków asystenta-stażysty należy:
* udział w pracach naukowych i przygotowaniu zajęć dydaktycznych wykonywanych w jednostce organizacyjnej zatrudniającej opiekuna naukowego asystenta-stażysty i pod jego kierunkiem,
* przeprowadzenie 60 godzin zajęć dydaktycznych (w stosunku rocznym), wskazanych mu przez kierownictwo jednostki, w której asystent-stażysta odbywa staż,
* pogłębione samokształcenie w dyscyplinie wiedzy uprawianej w jednostce organizacyjnej, w której jest stypendystą oraz w znajomości języków obcych,
* udział w szkoleniu pedagogicznym.
2. Po zakończeniu stażu opiekun naukowy sporządza szczegółową opinię o asystencie-stażyście i jego osiągnięciach i składa ją dziekanowi. Kopię tej opinii otrzymuje zainteresowany po potwierdzeniu jej przez dziekana; jest ona jednocześnie dowodem odbycia stażu.

§ 133
1. Dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej), za zgodą rektora, ustala maksymalne liczby stanowisk asystentów-stażystów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wydziału, obowiązujące w następnym roku akademickim. Dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej), na wniosek zainteresowanych jednostek i po zaopiniowaniu przez radę wydziału przyznaje stypendia asystenta-stażysty i wyznacza opiekuna naukowego.
2. Stypendium asystenta-stażysty, wypłacane z własnego funduszu stypendialnego, nie powinno być niższe niż połowa najniższego uposażenia zasadniczego asystenta i nie pozbawia go praw do innych stypendiów.
3. Czas trwania asystentury stażowej nie może przekraczać jednego roku.
4. Asystent-stażysta nie jest, zgodnie z ustawą, nauczycielem akademickim i przysługują mu prawa i świadczenia takie same jak studentom (dotyczy również postępowania dyscyplinarnego).

ROZDZIAŁ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW

§ 134
1. Podstawowym prawem i obowiązkiem studenta jest pełne wykorzystanie możliwości kształcenia i zdobywania wiedzy, jakie zapewnia mu PK.
2. Postępowanie studentów powinno być zgodne z treścią ślubowania, ustawą, Statutem PK i Regulaminem Studiów.
3. Studenci są odpowiedzialni materialnie za umyślne szkody dokonane na majątku PK.
4. PK powinna zapewnić swoim studentom warunki niezbędne do uzyskania w czasie studiów pełni rozwoju zawodowego i naukowego oraz przedstawiać im prawdziwy i najnowszy stan wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Działalność samokształceniowa studentów (koła naukowe, organizacje kulturalne, kursy doskonalące, kursy językowe itp.) powinna być popierana i finansowo wspomagana przez władze PK.
6. Wyróżniający się absolwenci, którzy spełniają warunki ustalone w Regulaminie studiów otrzymują dodatkowo wyróżnienie przyznane przez radę wydziału.

§ 135
Studenci PK mają w szczególności prawo do:
* pomocy ze strony pracowników we wszystkich sprawach związanych z procesem kształcenia,
* udziału w pracach naukowych wykonywanych w PK, zgodnie ze stanem swojej wiedzy i umiejętności ,
* nagród i wyróżnień za wyniki w nauce,
* ubiegania się o zgodę na przerwanie studiów z możliwością ich wznowienia (urlop specjalny dla podjęcia pracy celem poprawy warunków materialnych),
* pomocy materialnej zgodnie z uczelnianymi i ogólnopaństwowymi przepisami,
* bezpłatnej opieki lekarskiej i opieki społecznej w ramach ogólnopaństwowych przepisów,
* wpływania na całokształt działalności PK poprzez organa Samorządu Studenckiego,
* występowania z wnioskami i postulatami do Władz PK,
* prowadzenia, zgodnej ze Statutem PK, działalności samokształceniowej (koła naukowe), kulturalnej, sportowej, turystycznej, wypoczynkowej i innych podobnych,
* zrzeszania się w uczelnianych, środowiskowych i ogólnopolskich studenckich organizacjach społecznych i kulturalnych.

ROZDZIAŁ 5. SAMORZĄD STUDENTÓW

§ 136
1. Studenci studiów dziennych PK tworzą Samorząd Studentów, zwany dalej Samorządem. Jego zadaniem jest reprezentowanie społeczności studentów PK wobec władz PK, współudział w kierowaniu PK poprzez statutowe uczestnictwo w organach kolegialnych PK oraz samoorganizowanie warunków bytowych studentów PK.
2. Organa Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu studentów. Samorząd nie reprezentuje opinii i postulatów żadnej partii politycznej lub innej organizacji studenckiej.
3. Studenci wpisani na studia dzienne są członkami Samorządu i mogą brać udział w jego działalności. Nie wymaga to żadnej deklaracji wstąpienia ani składki.
4. Samorząd działa na podstawie ustawy, Statutu PK i Regulaminu Samorządu, zatwierdzonego przez Senat PK. Wszelkie zmiany w Regulaminie Samorządu wymagają tej samej procedury stanowiącej, co sam Regulamin.
5. Właściwe organa Samorządu są uprawnione do wyrażenia opinii społeczności studenckiej PK i reprezentowania jej interesów w imieniu wszystkich studentów w trybie określonym w Regulaminie Samorządu.
6. Organa Samorządu decydują lub współdecydują z organami PK we wszystkich sprawach dotyczących studentów PK w zakresie określonym przepisami prawa, Statutu PK i Regulaminu Samorządu.
7. Finansowanie działalności Samorządu następuje z dotacji PK i innej działalności na terenie Uczelni. Władze Samorządu przedstawiają rektorowi PK sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności na końcu każdego roku akademickiego.

ROZDZIAŁ 6. ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA STUDENCKIE

§ 137
1. Zakres informacji o organizacjach wpisywanych do rejestru, o których mowa w art. 159 ustawy, ustala Senat PK po zasięgnięciu opinii Samorządu.
2. Rektor nie może odmówić rejestracji organizacji lub stowarzyszenia studenckiego, jeśli jego cele i statut są zgodne z prawem i Statutem PK.
3. Rektor wyznacza, w porozumieniu z zainteresowaną organizacją, opiekuna dla każdej zarejestrowanej organizacji studenckiej (nie dotyczy Samorządu). Opiekunem może być nauczyciel akademicki. Do obowiązków opiekuna należy pomoc w działaniu danej organizacji w PK. Opiekun, zgodnie z art. 159, ust. 4 i 5 ustawy, przedstawia corocznie Senatowi, za pośrednictwem rektora, opinię o działalności organizacji studenckiej.

ROZDZIAŁ 7. KOMISJE DYSCYPLINARNE DLA STUDENTÓW

§ 138
1. Postępowanie dyscyplinarne odbywa się na zasadach określonych w ustawie i właściwych rozporządzeniach wykonawczych.
2. Senat powołuje Senacką Komisję Dyscyplinarną dla Studentów oraz Senacką Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów, które obradują w składach po 5 osób dobieranych spośród powołanych członków Komisji. Liczba powołanych członków każdej Komisji nie może przekraczać 10 osób (6 nauczycieli akademickich i 4 studentów). Studenci powoływani są spośród 10 kandydatów zaproponowanych Senatowi zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy .
3. W skład obu Komisji Dyscyplinarnych wchodzi po trzech nauczycieli akademickich i po dwóch przedstawicieli studentów. Imienny skład obu Komisji ustala każdorazowo Przewodniczący Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
4. Kadencje członków-nauczycieli akademickich w komisach dyscyplinarnych dla studentów trwają 3 lata i rozpoczynają się o jeden rok później niż kadencja organów jednoosobowych Uczelni.
5. Kadencje członków-studentów trwają od 1 listopada do 31 października następnego roku i mogą być powtarzane tak długo, jak długo członek-student jest wpisany na studia. Mandaty członków-studentów zwolnione w trakcie trwania kadencji ulegają zastąpieniu w tym samym trybie co przy powoływaniu komisji i natychmiast po ich zwolnieniu.
6. Komisje Dyscyplinarne przedkładają Senatowi roczne sprawozdania ze swej działalności wraz z odpowiednimi wnioskami.

ROZDZIAŁ 8. ZGROMADZENIA I MANIFESTACJE

§ 139
1. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą wszelkich zgromadzeń i manifestacji, bez względu na organizatora (studenci, pracownicy lub osoby trzecie) i bez względu na to, czy jest nim osoba prawna czy fizyczna. Przepisy te nie dotyczą:
* związków zawodowych, prowadzących w PK swą działalność statutową,
* Samorządu, którego dotyczą przepisy art. 160 ustawy i postanowienia jego Regulaminu.
2. Pisemny wniosek o zgodę rektora na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu PK powinien zawierać:
* imię, nazwisko i adres osoby zwołującej zgromadzenie lub nazwę i adres organizacji, w imieniu której zgromadzenie jest zwoływane,
* wskazanie miejsca, daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia planowego zgromadzenia,
* cele i porządek zgromadzenia,
* wskazanie nazwiska i adresu osoby, która będzie prowadzić zgromadzenie (przewodniczącego),
* wskazanie innych szczególnych cech planowanego zgromadzenia, jak np. uzależnienie wstępu od posiadania zaproszeń, określenie kręgu zapraszanych osób, określenie przewidywanych środków technicznych wspomagających zgromadzenie itp.
3. Rektor może zażądać zmian w porządku zgromadzenia lub dodatkowych informacji o planowanym zgromadzeniu.
4. Decyzję rektora o zgodzie lub jej odmowie na przeprowadzenie zgromadzenia należy podać organizatorowi zgromadzenia na piśmie nie później niż na 12 godzin przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia. Odmowa powinna być uzasadniona.

§ 140
Jeżeli w trakcie zgromadzenia lub manifestacji zostają naruszone przepisy prawa, a w szczególności przewodniczący realizuje inny cel lub dopuszcza do innego przebiegu zgromadzenia, niż to było we wniosku o zgodę na nie, lub powstaje zagrożenie zniszczenia mienia Uczelni, to rektor lub jego delegowany przedstawiciel może rozwiązać zgromadzenie po uprzednim wezwaniu organizatora do zaprowadzenia porządku w przebiegu zgromadzenia.

§ 141
Za szkody w mieniu PK i w stosunku do osób trzecich, spowodowane niewłaściwym przebiegiem zgromadzenia lub manifestacji, odpowiadają solidarnie organizator, osoby zwołujące i prowadzące zgromadzenie. Spory w tej sprawie rozstrzygają sądy cywilne. Rektor może zlecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powołanemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

DZIAŁ IX. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJśCIOWE ORAZ ZMIANY STATUTU

§ 142
1. Struktura organizacyjna PK powinna być dostosowana do wymagań niniejszego Statutu w okresie dwóch lat od daty jego wejścia w życie.
2. Sposób przeprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z dostosowaniem obecnej struktury PK do postanowień Statutu powinien być wstępnie uzgodniony z rektorem.
3. Senat może, na wniosek rektora, ustalić dłuższe okresy dostosowawcze dla poszczególnych jednostek nie spełniających wymagań statutowych.

§ 143
Senat, na wniosek rektora, wyznaczy terminy opracowania i zatwierdzenia regulaminów i innych rozporządzeń, o których mowa w Statucie.

§ 144
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem w 1 października 1991 r. po uprzednim uchwaleniu go przez Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusz Kościuszki w dniu 19 września 1991 r.

§ 145
Zmiany w Statucie PK mogą nastąpić w drodze uchwały Senatu, podjętej zgodnie z art. 11 i art. 208 ustawy o szkolnictwie wyższym. Wniosek o zmianę może zgłosić rektor lub co najmniej trzech członków Senatu. W każdym przypadku propozycja zmiany musi być zgłoszona na piśmie w takim terminie, aby mogła być zapowiedziana na poprzednim zebraniu Senatu i musi znaleźć się w porządku dziennym następnego zebrania Senatu.
Tekst proponowanej zmiany powinien być dostarczony członkom Senatu wraz z zaproszeniem na to zebranie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

GODŁO I HONOROWA ODZNAKA PK

Godło PK
Honorowa Odznaka PK

PK posiada jeszcze sztandar.
Godło PK może być używane tylko na oficjalnych pismach wysyłanych przez jednostki organizacyjne PK oraz na pieczęciach tych jednostek. Inne użycie godła wymaga zgody rektora PK lub dyrektora administracyjnego.
Honorową Odznakę PK mogą nosić tylko osoby, którym została ona przyznana uchwałą Senatu PK.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ WYDZIAŁÓW I INNYCH JEDNOSTEK DZIAŁALNOśCI PODSTAWOWEJ PK

1. Wydział Architektury (kolor wydziału: jasnoniebieski).
2. Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego (kolor wydziału: złoty)
3. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej ( kolor wydziału: ciemnoliliowy)
4. Wydział Inżynierii Lądowej (kolor wydziału: jasnoliliowy)
5. Wydział Inżynierii środowiska (kolor wydziału: ciemnoniebieski)
6. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (kolor wydziału: zielony)
7. Wydział Mechaniczny (kolor wydziału: bordowy)
8. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.
9. Centrum Pedagogiki i Psychologii.
10. Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych.
11. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
12. Centrum Sportu i Rekreacji.
13. Biblioteka Główna.

Dla informacji poniżej podaje się, przyjęte przez Senat, nazwy Politechniki Krakowskiej w językach obcych:
Cracow University of Technology – w języku angielskim
Technische Universität Krakau - w języku niemieckim
École Polytechnique de Cracovie – w języku francuskim
Krakowskaja Politechnika – w języku rosyjskim
Politecnico di Cracovia – w języku włoskim


ZAŁĄCZNIK NR 3

REGULAMIN PRACY ORGANÓW KOLEGIALNYCH PK

1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Senatu i rad wydziałowych, zwanych dalej „organami kolegialnymi”. Jest też wytyczną sposobu pracy wszelkich innych organów kolegialnych, stałych i doraźnych, powoływanych na PK.
2. Organa kolegialne obradują na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
3. Obradom Senatu przewodniczy Rektor lub upoważniony przez niego członek Senatu.
4. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje rektor nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
5. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje rektor w następujących przypadkach:
* z inicjatywy własnej,
* na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Senatu,
* na wniosek dziekanów z co najmniej połowy wydziałów.
6. Posiedzenie zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
7. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan w następujących przypadkach:
* z własnej inicjatywy,
* na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału
* na wniosek rektora.
8. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala przewodniczący organu kolegialnego.
9. Organ kolegialny przyjmuje proponowany porządek posiedzenia zwyczajnego na samym początku obrad zwykłą większością głosów.
10. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego powinien być złożony na piśmie do przewodniczącego organu nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
11. Termin nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego ustala jego przewodniczący, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
12. Odłożenie obrad nad niewyczerpaną częścią porządku dziennego obrad nie jest uważane za ich zakończenie, lecz za przerwę w obradach, o ile uczestnicy zwykłą większością nie ustalą inaczej.
13. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały:
* w sprawach, w których wymagają tego przepisy prawa,
* w sprawach personalnych,
* na zarządzenie przewodniczącego,
* na wniosek członka organu kolegialnego, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 liczby obecnych na posiedzeniu członków organu.
     Wszystkie inne głosowania odbywają się jawnie.
14. Jeżeli w toku dyskusji sformułowano wnioski wariantowe, to każdy wariant głosowany jest osobno z pełnym obliczeniem głosów „za” i „przeciw” i „wstrzymujących się”. Przechodzi wariant, który otrzymał najwięcej głosów „za” (z zastrzeżeniem warunku z punktu 15).
15. Uchwały w sprawach merytorycznych podejmuje się bezwzględną większością głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowią inaczej.
16. Uchwały w sprawach proceduralnych podejmuje się zwykłą większością głosów.
17. Przez zwykłą większość rozumie się przypadek, gdy w głosowaniu liczba głosów „tak” przekracza liczbę głosów „nie”, bez względu na liczbę głosów oddanych (ważnych) i nieważnych).
18. Przez bezwzględną większość rozumie się przypadek, gdy liczba głosów „tak” jest większa niż połowa liczby głosów osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
19. Organ kolegialny może powoływać doraźne i stałe komisje dla opracowania dla niego opinii lub projektów uchwał i stanowisk. Przy powoływaniu organ kolegialny określa zadania i uprawnienia komisji i wyznacza jej przewodniczącego ze swego składu. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza składu organu kolegialnego, zatrudnione w PK. Komisje podejmują swoje uchwały przez uzgodnienie stanowiska, a w razie braku uzgodnienia przez głosowanie, zgodnie z pkt 13 – 18.
20. Obrady organów kolegialnych są protokołowane. Jedynie protokół na piśmie jest miarodajny dla późniejszego ustalenia przebiegu obrad. Protokół podlega ocenie i zatwierdzeniu przez właściwy organ kolegialny w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące, protokół musi być zatwierdzony na następnym, kolejnym posiedzeniu.
21. Uchwały i protokoły z obrad organów kolegialnych są jawne i dostępne dla wszystkich członków społeczności akademickiej PK, chyba, że nadrzędny organ kolegialny lub Senat drogą uchwały podjętej bezwzględną większością wyłączy jawność w całości lub częściowo.


ZAŁĄCZNIK NR 4

REGULAMIN PRACY RADY BIBLIOTECZNEJ

1. Rada Biblioteczna działa zgodnie z ustawą, Statutem PK i Regulaminem Działania Organów Kolegialnych PK (załącznik nr 3 do Statutu).
2. Pracą Rady kieruje jej przewodniczący.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy do roku.
4. Przewodniczący wybierany jest przez wszystkich członków Rady na pierwszym w kadencji posiedzenia, w tajnym głosowaniu. Przewodniczącego wybiera się spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich w Radzie. Pierwsze w kadencji posiedzenie zwołuje rektor, na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej.
5. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biblioteka Główna.
6. Rada Biblioteczna ma wyłącznie uprawnienia opiniodawcze, a w szczególności w :
* sprawach dotyczących merytorycznych działania sieci informacyjno-bibliotecznej PK, stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego i prac badawczych PK,
* sprawach dotyczących działalności Biblioteki Głównej i bibliotek umiejscowionych przy jednostkach organizacyjnych PK, a w szczególności w sprawach zasad doboru zakupywanych książek i prenumerowanych czasopism,
* wnioskowaniu w sprawach struktury organizacyjnej i kierunków rozwoju sieci informacyjno-bibliotecznej PK,
* sprawie planów rozwoju Biblioteki Głównej PK,
* opiniowaniu prac naukowych prowadzonych w ramach Biblioteki Głównej,
* sprawie warunków pracy i płacy pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek umiejscowionych przy jednostkach organizacyjnych PK,
* innych sprawach dotyczących całokształtu obiegu informacji naukowej w ramach PK i w stosunkach PK za zewnątrz.


ZAŁĄCZNIK NR 5

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW PRZY ZATRUDNIANIU I AWANSOWANIU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

1. Konkurs na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego ogłasza rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.
2. Konkurs na inne stanowiska nauczycieli akademickich na wydziale ogłasza dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel ma być zatrudniony.
3. Konkurs na wszystkie stanowiska w pozawydziałowych jednostkach ogólnouczelnianych ogłasza rektor na wniosek kierownika jednostki, w której nauczyciel ma być zatrudniony.
4. Konkurs może być ogłoszony dopiero po stwierdzeniu potrzeby zatrudnienia i określeniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajęcia danego stanowiska. Wnioskodawca konkursu jest zobowiązany do przygotowania tych materiałów.
5. Ogłoszenie konkursu następuje przez:
* wywieszenie zawiadomień o konkursie na specjalnie do tego przeznaczonych uczelnianej i wydziałowych tablicach ogłoszeń,
* pisemne zawiadomienie innych szkół wyższych i instytucji naukowych o podobnym profilu – dotyczy tylko konkursów na stanowiska profesorskie, chyba, że ogłaszający konkursu postanowi postąpić podobnie w przypadku niższego stanowiska,
* zamieszczenie skróconych ogłoszeń w krakowskiej prasie codziennej z odesłaniem do szczegółowych ogłoszeń na tablicach PK; w uzasadnionych przypadkach ogłoszenia takie można opublikować również w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznej.
6. Ogłoszenie konkursu powinno zawierać
* nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest wolne stanowisko,
* dyscyplinę naukową z bliższym określeniem specjalności,
* warunki, jakie powinni spełniać kandydaci,
* obowiązki, jakie będzie musiał wykonywać przyjęty kandydat,
* wymagane dokumenty i ostateczny termin ich złożenia (minimum 4 tygodnie od ogłoszenia konkursu) oraz miejsce składania,
* termin rozstrzygnięcia konkursu,
* inne ważne informacje dla kandydatów (możliwości mieszkaniowe, wysokość uposażenia, dodatkowe obowiązki itp.).
7. Organ ogłaszający konkurs powołuje komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji powinni wchodzić nauczyciele akademiccy na stanowiskach co najmniej adiunkta. W skład jej wchodzi z urzędu bezpośredni przełożony osoby, która będzie przyjęta w wyniku konkursu. komisja konkursowa składa się z 3-5 osób.
8. Komisja konkursowa rozpatrując zgłoszone kandydatury może wzywać niektórych kandydatów na rozmowy i zamawiać pisemne opinie u wybranych opiniodawców. W przypadku stanowisk profesorskich obowiązkowe są opinie zgodnie z przepisami Statutu.
9. Organa Samorządu i zainteresowane związki zawodowe mogą składać komisji konkursowej swe opinie o kandydatach.
10. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs, ustalając kolejność przydatności kandydatów do zatrudnienia lub awansowania, lub stwierdza, że żaden kandydat nie spełnia warunków konkursu.
11. Komisja konkursowa podejmuje decyzje w głosowaniach tajnych, zgodnie z Regulaminem pracy organów kolegialnych (załącznik nr 3). Posiedzenia komisji są protokołowane.
12. Rekomendacja komisji konkursowej jest warunkiem wszczęcia postępowania o mianowanie wskazanego kandydata. Postępowanie to wszczyna kierownik jednostki, w której kandydat ma być zatrudniony.
13. Senat na wniosek rektora może uchwalić szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowych


ZAŁĄCZNIK NR 6

KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

K r y t e r i a

1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich jest przeprowadzana zgodnie z art. 104 ustawy o szkolnictwie wyższym. Ocenie podlegają wyniki i sposób wykonywania wszystkich obowiązków, określonych w art.99 ustawy dla poszczególnych grup nauczycieli. Celem oceny jest podsumowanie całości dorobku w ocenianym okresie pracy oraz wyłonienie szczególnie wyróżniających się nauczycieli, a także nauczycieli nie wykonujących wszystkich obowiązków. Wyniki ocen powinny być wykorzystywane przy awansowaniu, przyznawaniu nagród, odznaczeń, wyróżnień oraz przy ustalaniu wysokości uposażeń. Oceny negatywne mają zastosowanie przy rozwiązywaniu stosunku pracy wg art.94 ust.1 pkt 2 ustawy.
2. Ocena powinna uwzględniać warunki, jakie PK stworzyła nauczycielowi do prawidłowego i terminowego wykonywania jego obowiązków. Powinna też odpowiednio uwzględniać wagę spraw wymienionych w pkt 3-7 w stosunku do stanowiska zajmowanego przez ocenianego i do jego stopnia (tytułu) naukowego.
3. Przy ocenie działalności naukowej bierze się m.in. pod uwagę:
* publikacje naukowe własne i zespołowe oraz rangę wydawnictw, w których je ogłoszono,
* udział w konferencjach naukowych, szczególnie związany z przedstawieniem własnego referatu generalnego, referatu, komunikatu lub postera a także rangę naukową tych konferencji,
* uzyskiwanie grantów KBN oraz innych form finansowania spoza uczelni prac naukowych i rozwojowych,
* uzyskiwanie stopni naukowych doktora habilitowanego lub doktora, zaawansowanie pracy habilitacyjnej lub doktorskiej (o ile dotyczy),
* ewentualne cytowanie publikacji ocenianego nauczyciela przez innych autorów,
* recenzje prac, rozpraw i publikacji naukowych oraz oceny dorobku naukowego i propozycji tematów badawczych,
* opracowania inżynierskie własne i wykonane na zamówienie podmiotów naukowych i gospodarczych (w tym także projekty architektoniczne i inne, udział w konkursach; opracowanie patentów i nowych technologii oraz ich wdrażanie itp.).
4. Przy ocenie działalności dydaktycznej brane są m.in. pod uwagę:
* rzetelność w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych,
* poziom, aktualność i sposób przekazywanych treści nauczania,
* publikacje dydaktyczne i opracowanie pomocy naukowych (podręczniki, skrypty, dydaktyczne programy komputerowe itp.),
* osiągnięcia w zakresie unowocześnienia procesu dydaktycznego (nowe programy i treści przedmiotów, projektowanie i budowa nowych stanowisk laboratoryjnych),
* prowadzenie prac dyplomowych, przejściowych i indywidualnych projektów, prowadzenie prac w ramach kół naukowych, prowadzenie praktyk, opieka nad asystentami-stażystami i nad studentami z indywidualnym planem i programem studiów,
* prowadzenie wykładów na studiach doktoranckich i podyplomowych,
* zgłaszanie i prowadzenie wykładów wybieralnych,
* wdrażanie do procesu dydaktycznego doświadczeń własnej pracy zawodowej,
* umiejętność nawiązywania kontaktu ze studentami i sposób odnoszenia się do nich.
5. Przy ocenie nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora bierze się pod uwagę wszystkie sprawy związane z rozwojem i kształceniem młodej kadry naukowej (promotorstwa, recenzje itp.)
6. Przy ocenie działalności organizacyjnej brane są m in. pod uwagę:
* wyniki i sposób sprawowania funkcji w organach jednoosobowych PK (o ile dotyczy),
* wyniki i sposób sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych PK lub organach kolegialnych wszystkich szczebli; bierze się pod uwagę umiejętności organizacyjne, współpracę z podwładnymi, osiągnięcia kierowanej jednostki i inne cechy dobrego kierowania zespołu (o ile dotyczy),
* udział w organach kolegialnych PK (rady, komisje, zespoły).
* udział w rekrutacji studentów, organizacji praktyk, pełnienie funkcji dydaktycznych i funkcji opiekuna różnych form pracy ze studentami, w tym kół naukowych,
* organizowanie studiów doktoranckich i podyplomowych,
* organizowanie współpracy międzynarodowej poszczególnych jednostek organizacyjnych PK, a także studentów,
* pracę w redakcjach czasopism naukowych i zawodowych,
* organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych,
* czynne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i komitetach naukowych lub zawodowych.
7. Oceniany nauczyciel może przedstawić inne swoje osiągnięcia i zalety (np. znajomość języków obcych), jeżeli uważa, że mogą one mieć wpływ na jego ocenę; jednakże powinny one być związane z jego zawodem lub pracą w PK.

T r y b    o c e n i a n i a.

1. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje w formie pisemnej jego bezpośredni przełożony, poprzez wskazanie ocen „a” (wyróżniający się), „b” (dobry), „c” (zadowalający) lub „d” (negatywny) w każdej ze stref działalności pracownika tj. działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Oceny a i d muszą być umotywowane pisemnie. Ocenę bezpośredniego przełożonego może zakwestionować przełożony wyższego szczebla; wówczas ocenę uzgadnia przełożony kolejnego szczebla.
2. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy PK, zatrudnieni nie krócej niż jeden rok, niezależnie od trybu ich zatrudnienia. Z oceny działalności naukowej zwolnieni są pracownicy zatrudnieni na etatach dydaktycznych, zaś z oceny działalności dydaktycznej – pracownicy zatrudnieni na etatach naukowych.
3. Przełożeni wyższego szczebla dokonują oceny przełożonych szczebla niższego z uwzględnieniem sposobu oceny pracowników podległych tym ostatnim.
4. Dla dokonania oceny bezpośredni przełożony może zażądać od ocenianego pracownika dodatkowych informacji z ew. dołączeniem odpowiednich załączników. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny z mocy Statutu.
5. Ocen w zakresie działalności organizacyjnej osób pełniących funkcje administracyjne z wyboru (prodziekan, dziekan, prorektor) dokonują odpowiednio: dziekan i rektor, zaś w stosunku do rektora – trzech członków Senatu PK – z wyłączeniem prorektorów i dziekanów - wybranych drogą głosowania tajnego przez Senat PK. Przepis ten ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy osoby te pełnią swoje funkcje dłużej niż jeden rok; w przeciwnym wypadku oceny dokonują bezpośredni przełożeni. Zastrzeżenie powyższe (odnośnie okresu pełnienia funkcji kierowniczych) dotyczy również osób pełniących funkcje administracyjne na podstawie mianowania (kierownik studium, pracowni, laboratorium, zakładu, katedry, instytutu).
6. Oceny mają charakter niejawny i znane są tylko osobie ocenianej, oceniającej i bezpośredniemu przełożonemu tej ostatniej. Rektorowi (lub upoważnionemu przez niego prorektorowi) przysługuje prawo wglądu do oceny każdego pracownika, zaś dziekanowi – do wglądu w ocenę każdego pracownika wydziału.
7. Oceny na szczeblu zakładów i katedr muszą być zakończone do dnia 15 lutego, na szczeblu instytutów i jednostek uczelnianych – do 28 lutego, na szczeblu prodziekanów – do 10 marca, na szczeblu dziekanów i prorektorów – do 20 marca i na szczeblu rektora do 30 marca roku, w którym ocena jest dokonywana.
8. Każdy oceniany może w terminie do 30 kwietnia danego roku złożyć umotywowane odwołanie od oceny do rektora. W razie potrzeby rektor może powołać doraźną komisję opiniodawczą. Decyzja rektor jest ostateczna.
9. Ocena może być dokonywana na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni (dziekan wydziału, kierownik jednostki międzywydziałowej za pośrednictwem odpowiedniego prorektora pełniącego funkcję dziekana dla jednostki) corocznie w ciągu pierwszego kwartału danego roku, przy czym okres zatrudnienia lub pełnienia funkcji administracyjnej upoważniający do podlegania ocenie wynosi pół roku.


ZAŁĄCZNIK NR 7

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH.

1. We właściwym czasie (§ 118, ust.2) Senat wzywa rady wydziałów do przedstawienia mu po trzech kandydatów z każdego wydziału na członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej. Kandydatami mogą być tylko nauczyciele akademiccy zatrudnieni na danym wydziale w pełnym wymiarze czasu i pracujący w PK co najmniej trzy lata. W każdej trójce powinno się znajdować po jednym nauczycielu akademickim spośród następujących grup stanowiskowych:
* profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego,
* adiunkta z doktoratem lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub starszego wykładowcy,
* asystenta, wykładowcy lub lektora.
2. Jednostki międzywydziałowe i studia proponują wspólnie trzech kandydatów wg zasad przedstawionych w pkt 2. Wyłanianie tych kandydatów odbywa się pod organizacyjnym nadzorem rektora lub nauczyciela akademickiego przez niego upoważnionego.
3. Wybory dziewięciu członków Komisji dokonuje Senat osobno w każdej grupie stanowiskowej w głosowaniach tajnych spośród kandydatów przedstawionych przez rady wydziałów i jednostki pozawydziałowe, przy zachowaniu zasady, że w skład Komisji wchodzi:
* czterech profesorów,
* trzech adiunktów lub st. wykładowców,
* dwóch asystentów, wykładowców lub lektorów.
4. Senat w drodze tajnych wyborów wybiera przewodniczącego Komisji spośród profesorów zwyczajnych wybranych do składu Komisji. Jeżeli w wybranym składzie nie ma profesora zwyczajnego, to Senat powinien wybrać na przewodniczącego jednego z profesorów zwyczajnych PK, jako dziesiątego członka Komisji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji w czasie trwania jej kadencji, zgodnie z § 39, ust.1 Statutu dokonuje się wyboru uzupełniającego tylko w grupie zatrudnienia, w której wygasł mandat, w sposób analogiczny jak przy wyborach zwyczajnych.


ZAŁĄCZNIK NR 8

TEKST ŚLUBOWANIA IMMATRYKULACYJNEGO

Świadomy, że z chwilą przyjęcia na pierwszy rok studiów staję się pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ślubuję uroczyście:
- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,
- przestrzegać regulamin studiów,
- postępować zgodnie z zasadami współżycia w szkole wyższej,
- pielęgnować tradycje Politechniki Krakowskiej,
- dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni.


Kraków, marzec 2002 r.
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024