baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  30-11-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  799
 
Lista wersji:
  30-11-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 121
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 listopada 2021 r.
znak R.0201.136.2021

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się mgr inż. Dariusza Żelasko na Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.
2. Do obowiązków i kompetencji Pełnomocnika należy:
1) ścisła współpraca z Kanclerzem, Działem Informatyzacji i Specjalistą ds. Bezpieczeństwa IT oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę informatyczną Politechniki Krakowskiej,
2) inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej Politechniki Krakowskiej oraz współpraca w trakcie realizacji tych działań,
3) analiza i ocena długofalowych skutków oraz opiniowanie wniosków dotyczących wdrożenia strategicznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Politechniki Krakowskiej,
4) udział w opracowania strategii informatyzacji uczelni i monitorowanie jej realizacji,
5) ocena i przygotowanie rekomendacji odnośnie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym informatyzacji uczelni,
6) członkostwo w zespołach eksperckich i doradczych, które w zakresie kompetencji mają zadania związane z informatyzacją uczelni,
7) monitorowanie procesu szkoleń w zakresie rozwiązań informatycznych oraz doradztwo w zakresie definiowania potrzeb szkoleniowych,
8) analiza informacji dotyczących stopnia realizacji Strategii Rozwoju PK w zakresie celów i zadań dotyczących informatyzacji,
9) opiniowanie propozycji projektów dokumentów i wniosków związanych z wdrażaniem systemów teleinformatycznych,
10) opiniowanie zbiorczych planów zamówień publicznych w zakresie zakupu sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych.
3. W celu umożliwienia realizacji kompetencji, o której mowa w ust. 2 pkt 10, Dział Zamówień Publicznych przekazuje Pełnomocnikowi do zaopiniowania zbiorcze plany zamówień na dostawy i usługi, przed ich zatwierdzeniem.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022