baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  06-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  964
 
Lista wersji:
  06-05-2022 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 39
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 maja 2022 r.
R.0201.51.2022

w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym PK


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 9 maja 2022 r. tworzy się Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (R-15).
2. Z dniem 8 maja 2022 likwiduje się stanowisko Rzecznika Akademickiego (PN-2).
§ 2
1. W Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1, schemat organizacyjny, przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w załączniku nr 2 w wykazie jednostek pozawydziałowych dodaje się pkt XIII „Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (R-15)”,
3) w załączniku nr 2 z wykazu jednostek administracji usuwa się Rzecznika Akademickiego (PN-2),
4) w załączniku nr 4 dodaje się rozdział XIII „Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej” o treści jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
5) w załączniku nr 5 uchyla się § 31.
2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 43 Rektora PK z 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024