baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2240
 
Lista wersji:
  02-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 26
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 lutego 2021 r.
znak R.0201.30.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 39 ust. 2 i § 86 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
1. Z dniem 1 marca 2021 r. tworzy się na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w ramach administracji wydziału (E-0):
1) Zespół ds. Obsługi Projektów i Współpracy z Zagranicą (E-03),
2) Zespół ds. Obsługi Inżynieryjno-Technicznej (E-04).
2. Z dniem 1 marca 2021 r. tworzy się na Wydziale Mechanicznym, w ramach administracji wydziału (M-0) Biuro Dziekana (M-00-3).
§ 3
1. W Zarządzeniu nr 83 Rektora PK z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania prorektorów i określenia ich kompetencji, z późn. zm. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Zakres kompetencji prorektorów określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
2. W Zarządzeniu nr 84 Rektora PK z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Kształcenia, z późn. zm. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zakres kompetencji Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia określony jest w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
3. Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 43 Rektora PK z dnia 16 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Politechniki Krakowskiej, z późn zm.,
2) Zarządzenie nr 36 Rektora PK z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw przez Rektora Politechniki Krakowskiej oraz prowadzenia ich rejestru,
3) Zarządzenie nr 11 Rektora PK z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie Zasad opracowywania, wydawania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów normatywnych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
4) regulaminy organizacyjne wydziałów i jednostek pozawydziałowych, z wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Szkoły Doktorskiej PK.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-02-2023