baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  30-06-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  285
 
Lista wersji:
  30-06-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2023 r.
nr 54/n/06/2023

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) postanawia się, co następuje:
§ 1
W Trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 lutego 2023 r. nr 7/n/02/2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych po 30 września 2007 r., poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. W przypadku osoby, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów, potwierdzenie znajomości nowożytnego języka obcego odbywa się na podstawie zdanego egzaminu”,
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej może być sprawowana przez promotora lub promotorów, w liczbie nie większej niż dwóch, albo przez promotora i promotora pomocniczego”,
3) w § 7 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:
„9. Rada naukowa wydziału może podjąć uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej. Rada naukowa wydziału może ustalić szczegółowe zasady wyróżniania rozpraw doktorskich”,
4) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego (załącznik nr 5)”
5) w § 9 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego następuje w drodze uchwały rady naukowej wydziału. Do zmiany promotora lub promotora pomocniczego stosuje się odpowiednio § 4 ust. 5.”,
6) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Egzamin, o którym mowa § 2 pkt 1 ust. 2, przeprowadza komisja powołana przez przewodniczącego rady naukowej wydziału. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jeden przedstawiciel Studium Języków Obcych PK”,
7) w § 16 ust. 2 otrzymują brzmienie:
„2. Komisja habilitacyjna na podstawie recenzji oraz przeprowadzonego kolokwium habilitacyjnego (jeśli dotyczy) podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego wraz z uzasadnieniem”,
8) w § 16 dodaje się ust. 2a o treści:
„2a. Uchwałę̨ zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Uchwała zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy udziale co najmniej sześciu członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i sekretarza. Na wniosek osoby ubiegającej się̨ o stopień́ komisja podejmuje uchwałę̨ w głosowaniu tajnym”,
9) załącznik nr 1 do trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
10) w załączniku nr 4, treść umieszczona w kolumnie „Sposób weryfikacji”, w części „Kompetencje społeczne: Kandydat jest gotów do:” otrzymuje brzmienie:
„Potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się mogą być m.in.:
1. Rozprawa doktorska,
2. Potwierdzenie aktywnego udziału w konferencjach naukowych,
3. Potwierdzenie udziału w przedsięwzięciach upowszechniających naukę”,
11) załącznik nr 5 do trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Tekst jednolity Trybu działania i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024