baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1039
 
Lista wersji:
  23-06-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 czerwca 2021 r.
nr 52/d/06/2021

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 19 grudnia 2018 r. nr 67/o/12/2018 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/2023


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol- nictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 19 grudnia 2018 r. nr 67/o/12/2018 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej z wyjątkiem wskazanym w ust. 2 oraz z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego”;
2) § 3 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Laureatom III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym”;
3) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Kandydatom, o których mowa w § 1, przyznaje się 100 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym”;
4) we wzorze porozumienia stanowiącym załącznik do uchwały § 1 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Politechnika Krakowska przyzna 100 dodatkowych punktów laureatom Konkursu .......................................... ubiegającym się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia”.
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 19 grudnia 2018 r. nr 67/o/12/2018 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynaro- dowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/2023, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy uprawnień przyznawanych kandydatom w rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023