baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  27-05-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  2903
 
Lista wersji:
  27-05-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 71
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 maja 2021 r.
znak R.0201.78.2021

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej
 od 7 czerwca 2021 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej
1. Nauczyciele akademiccy:
1) wypełniają obowiązki organizacyjne na terenie Politechniki Krakowskiej,
2) wypełniają obowiązki dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej, o ile warunki techniczne i lokalowe na to pozwalają,
3) mogą prowadzić badania naukowe na ternie Politechniki Krakowskiej.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi (za jego zgodą) wykonywanie pracy zdalnej jedynie w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty izolacją bądź kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala.
4. W przypadku gdyby stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, pracownik jest zobowiązany przejść na zwolnienie lekarskie i pobierać wynagrodzenie przysługujące za czas choroby albo zasiłek chorobowy.
5. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
6. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniego dystansu społecznego tj. co najmniej 1,5 metra w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń,
2) zasłaniania dróg oddechowych (usta i nos) przy pomocy maseczek zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora PK dotyczącym obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK,
3) korzystania z ogólnodostępnych środków do dezynfekcji rąk,
4) ograniczania kontaktów bezpośrednich tylko do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
5) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem (tj. wprowadzenie limitów osób spoza jednostki przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, wyznaczenie dodatkowych przerw w pracy na wietrzenie pomieszczeń, przegrody oddzielające pracowników od interesantów itp.).
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych
Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów mogą odbywać się w formie stacjonarnej, z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, kiedy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest niemożliwe lub utrudnione. Decyzję o formie posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
§ 4
Wyjazdy służbowe
Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu.
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe
Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
§ 6
Organizacja kształcenia
1. Organizację kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 określa Zarządzenie nr 17 Rektora PK z dnia 2 lutego 2021 r.
2. Zaliczenia i egzaminy w sesji egzaminacyjnej przeprowadzane są zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 63 Rektora PK z dnia 11 maja 2021 r.
§ 7
Raportowanie
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o:
1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną sanitarną.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres rektor@pk.edu.pl i kanclerz@pk.edu.pl.
4. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się na terenie uczelni podczas wykonywania obowiązków pracowniczych lub podczas zajęć dydaktycznych, stosuje się procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni.
§ 8
Traci moc Zarządzenie nr 25 Rektora PK z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 1 marca 2021 r.
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-08-2022