Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-11-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2094
 
Lista wersji:
  14-11-2013 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 62
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 listopada 2013 r.
znak R.0201-76/13

w sprawie zasad obowiązujących przy wypłacaniu wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz przy zawieraniu umów o przejęcie kosztów tych wynagrodzeń


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wypłata jednorazowego wynagrodzenia w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, za czynności przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora przysługuje:
1) promotorowi w przewodzie doktorskim,
2) członkom komisji habilitacyjnej,
3) recenzentom w przewodzie doktorskim,
4) recenzentom w postępowaniu habilitacyjnym,
5) recenzentom w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
2. Do procedur uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, według którego wypłata jednorazowego wynagrodzenia za czynności przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego i habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora przysługuje:
1) promotorowi w przewodzie doktorskim,
2) recenzentom w przewodzie doktorskim,
3) recenzentom w przewodzie habilitacyjnym,
4) recenzentom w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
3. Obowiązek wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, może przejąć jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora lub bezpośrednio ta osoba, na podstawie umowy zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód doktorski, przewód habilitacyjny, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora.
4. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 pkt 1, następuje na podstawie:
1) polecenia wypłaty (dla pracowników PK),
2) rachunku wystawionego przez osobę niebędącą pracownikiem PK na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy jednostką organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski lub postępowanie habilitacyjne a tą osobą.
5. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2 pkt 2-4, następuje na podstawie rachunku wystawionego przez recenzenta na podstawie umowy o dzieło zawartej pomiędzy jednostką organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski, przewód habilitacyjny, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora a recenzentem.
6. Przyjęcie funkcji członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.
7. Pozostałe koszty związane z czynnościami przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, przewodu lub postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora ponosi jednostka przeprowadzającą przewód doktorski, przewód habilitacyjny, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora.
8. Umowę, o której mowa w ust. 3, zawiera się:
1) przed wszczęciem przewodu doktorskiego,
2) przed rozpoczęciem przewodu habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora.
9. Umowę zawiera kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, przewód habilitacyjny, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora z jednostką zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora lub bezpośrednio z tą osobą.
10. Wzór umowy określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
11. Umowa jest sporządzana, rejestrowana i archiwizowana przez pracownika administracyjnego prowadzącego przewody doktorskie, przewody habilitacyjne, postępowania habilitacyjne lub postępowania o nadanie tytułu profesora w danej jednostce.
12. Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5, są sporządzane, rejestrowane i archiwizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu rektora w sprawie zasad zawierania umów zlecenia i umów o dzieło.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Wzór umowy jest dostępny w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w zakładce Plikownia – Druki i Formularze, w kategorii – Umowy.
3. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 30 Rektora PK z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zasad obowiązujących przy zawieraniu umów o zwrot kosztów związanych z czynnościami przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Politechniki Krakowskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich oraz Pismo Okólne nr 26 Rektora PK z dnia 6 października 2000 r. w sprawie rozliczeń z Instytutem Ekonomii, Socjologii i Filozofii w zakresie przeprowadzania egzaminów doktorskich.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020