Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-10-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1140
 
Lista wersji:
  30-10-2014 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 44
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 października 2014 r.
znak R.0201-59/14

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne
oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej kwoty za studia
lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 31 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej kwoty za studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 2 i pkt 3.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 2
1. Traci moc zarządzenie nr 49 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej kwoty za studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.
2. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publiczne PK.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019