Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-05-2015
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2043
 
Lista wersji:
  26-05-2015 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 maja 2015 r.
nr 57/d/05/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 54/d/09/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1
a) ust. 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, w tym zajęć z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe;”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Określone przez Rektora Politechniki Krakowskiej opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1) powtarzaniem przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
2) prowadzeniem na studiach niestacjonarnych zajęć z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe;
3) prowadzeniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć nieobjętych planem studiów
obowiązują studenta w wysokości ustalonej na rok akademicki, w którym student korzysta z określonej usługi edukacyjnej.”,
c) ust. 12-14 otrzymują brzmienie:
„12. Osoba przyjęta na I rok studiów lub student, który przeniósł się z innej uczelni lub student, który wznowił studia, zawiera umowę z Politechniką Krakowską w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na danym roku.
13. Umowa zawierana jest nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.
14. Umowa zawierana jest na cały, określony w umowie, okres studiów.”,
2) w § 2:
a) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Informację w sprawie wysokości opłaty za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych podaje studentowi dziekan, na adres indywidualnego konta studenta w systemie służącym do obsługi toku studiów, na podstawie informacji, umieszczonej w protokole zaliczenia przedmiotu, przez osobę prowadzącą przedmiot.
4. Opłata za powtarzane zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz opłata za zajęcia z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe, obliczana jest wg wzoru:
opłata = liczba godzin w semestrze x stawka za 1 godzinę zajęć dydaktycznych,
przy czym wysokość stawki za 1 godzinę zajęć dydaktycznych określa Rektor PK.
5. W przypadku, gdy wyliczona opłata za powtarzane zajęcia albo opłata za zajęcia z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe jest wyższa od opłaty semestralnej na danym kierunku studiów, student wnosi opłatę równą obowiązującej opłacie semestralnej.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Informację w sprawie wysokości opłaty za zajęcia z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe oraz za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, podaje studentowi dziekan, na adres indywidualnego konta studenta w systemie służącym do obsługi toku studiów”,
3) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informację w sprawie wysokości opłaty za powtarzane zajęcia na studiach stacjonarnych podaje studentowi dziekan na adres indywidualnego konta studenta w systemie służącym do obsługi toku studiów, na podstawie informacji, umieszczonej w protokole zaliczenia przedmiotu, przez osobę prowadzącą przedmiot.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Informację w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, podaje studentowi dziekan na adres indywidualnego konta studenta w systemie służącym do obsługi toku studiów.”,
4) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student studiów stacjonarnych, który otrzymał urlop i realizuje z tego powodu ponownie program studiów semestru niezaliczonego nie wnosi opłaty semestralnej za ten semestr.”,
b) ust 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Student, który wznawia studia w ostatnim semestrze jest zwolniony z opłaty semestralnej pod warunkiem, że nie musi uczestniczyć w żadnych zajęciach tego semestru. Dziekan podejmuje w powyższej sprawie decyzję przed rozpoczęciem powtarzanego semestru w oparciu o pisemną informację od prowadzących przedmioty i promotora.”,
5) uchyla się § 9.
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i dotyczy Studentów, którzy rozpoczną studia na Politechnice Krakowskiej po dniu 30 września 2015 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019