Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-05-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5683
 
Lista wersji:
  04-05-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2017 r.
nr 32/d/04/2017

w sprawie zmian w „Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”


Na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
W „Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 47/d/04/2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ukończenia studiów, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)”;
2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ostatni semestr studiów może obejmować mniej tygodni zajęć dydaktycznych pod warunkiem zrealizowania w pełnym wymiarze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów podejmuje rada wydziału co najmniej cztery miesiące przed jego rozpoczęciem, z zastrzeżeniem, że warunek ukończenia studiów w terminie planowym jest spełniony w przypadku złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji roku akademickiego”;
3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Studia prowadzone są zgodnie z programem kształcenia określonym przez uczelnię dla każdego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. W programie kształcenia kierunków, dla których minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określił standardy kształcenia, uwzględnia się te standardy”;
4) w § 8 ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odpowiada za coroczną aktualizację karty przedmiotu zamieszczonej w systemie elektronicznym obowiązującym na uczelni”;
5) w § 12 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Student ubiegający się o stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami kształcenia zdefiniowanymi w programie kształcenia określonego kierunku studiów składa do dziekana wydziału wniosek wraz z dokumentacją przedstawiającą przebieg studiów nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru”;
6) uchyla się § 13;
7) w § 15 ust. 2 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:
„1) punkty przyporządkowane są wszystkim przedmiotom podlegającym ocenie oraz studenckim praktykom zawodowym, z zastrzeżeniem pkt 2; 1) punktów nie przyporządkowuje się: zajęciom z wychowania fizycznego, szkoleniu bibliotecznemu, szkoleniu BHP i innym szkoleniom nieujętym w programie studiów”;
8) w § 22 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) student nie zaliczył przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej”;
9) w § 24 uchyla się ust. 5;
10) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest do wykonania i złożenia pracy dyplomowej w ramach przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej. Przez złożenie pracy rozumie się wprowadzenie pracy dyplomowej przez studenta do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac działającego na PK”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Praca dyplomowa sprawdzana jest przed zaliczeniem przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych”;
11) w § 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Ostateczny temat pracy dyplomowej realizowanej przez studenta przekazywany jest przez promotora do dziekanatu w terminie wskazanym w uchwale rady wydziału, o której mowa w § 7 ust. 4”;
12) w § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uzgodniona z recenzentem ocena pracy dyplomowej wpisywana jest do protokołu egzaminu dyplomowego”;
13) w § 30 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej w terminie określonym w uchwale rady wydziału, o której mowa w § 7 ust. 4, może zostać:
1) skierowany na powtarzanie semestru albo
2) skreślony z listy studentów.
2. Osoba skreślona z listy studentów w wyniku niezaliczenia przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej ma prawo do wznowienia studiów na zasadach określonych w § 24”;
14) w § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 i 2. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji roku akademickiego”;
15) w § 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W celu umożliwienia osobie skreślonej z listy studentów zgodnie z ust. 3 przystąpienia do egzaminu dyplomowego, dziekan może jednorazowo w trakcie toku studiów studenta na danym kierunku wyrazić zgodę na wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin dyplomowy, w terminie nie dłuższym niż rok od daty skreślenia”.
16) użyte w § 8 w ust. 5, 11, 15, w § 15 w ust. 2 pkt 3, w § 17 ust. 1, 2, 4, w § 18 ust, 2 oraz w § 21 ust. 6 wyrażenie „forma zajęć” zastępuje się wyrażeniem „rodzaj zajęć”.
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej” stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany określone w § 1 pkt 2, pkt 8-10 oraz pkt 12-14 niniejszej uchwały obowiązują:
a) dla studiów II stopnia od dnia 26 lutego 2018 r.,
b) dla studiów I stopnia od dnia 1 października 2018 r.

Załącznik

Uchwała Parlamentu Samorządu Studenckiego w sprawie akceptacji zmian w Regulaminie studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019