Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-06-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1899
 
Lista wersji:
  22-06-2017 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 43
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 czerwca 2017 r.
znak R.0201-50/17

w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych


Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 16 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 marca 2015 r., z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Określone w niniejszym regulaminie zasady i tryb stosuje się do przyznawania stypendium lub jego zwiększenia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej (zwanej dalej PK)”,
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Doktorant II, III lub IV roku studiów może otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, jeśli spełnił kryteria wymienione w § 2 ust. 2 oraz wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej, tj. uzyskał co najmniej 10 punktów obliczonych na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu za działalność naukową, badawczą i dydaktyczną w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku i znalazł się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów danego roku studiów. W sytuacji, gdy rok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim, pod uwagę brane są punkty za działalność naukową, badawczą i dydaktyczną uzyskane podczas dwóch ostatnich semestrów studiów poprzedzających złożenie wniosku. Przy ustalaniu liczby punktów stosuje się zasadę określoną w § 2 ust. 5. Warunkiem koniecznym przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:
1) na II roku studiów jest publikacja co najmniej jednego recenzowanego artykułu i wygłoszenie na konferencji referatu lub prezentacja posteru;
2) na III i IV roku studiów wygłoszenie na konferencji referatu lub prezentacja posteru oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) publikacja co najmniej jednego artykułu zamieszczonego w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) publikacja co najmniej dwóch publikacji zamieszczonych w czasopiśmie naukowym wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) publikacja co najmniej dwóch publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science albo Scopus,
d) publikacja co najmniej jednej publikacji zamieszczonej w czasopiśmie naukowym wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i co najmniej jednej publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science albo Scopus.
W celu jednoznacznego potwierdzenia wydania publikacji wymagany jest skan pierwszej strony publikacji”,
3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski o stypendium lub jego zwiększenie składane są w terminie do 10 października danego roku przez doktorantów rozpoczynających studia w semestrze zimowym oraz w terminie do 15 marca przez doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim”,
4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Doktorancka Komisja Stypendialna powoływana jest przez Rektora PK na każdym wydziale, który prowadzi studia doktoranckie, na okres kadencji władz PK”,
5) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy oraz doktoranci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Tekst jednolity Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 z wyłączeniem pkt 2, obowiązujący od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych uwzględniający wszystkie zmiany, o których mowa w § 1, obowiązujący od 1 października 2018 r., stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w § 1 pkt 2, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018