Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  03-07-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1857
 
Lista wersji:
  03-07-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2017 r.
nr 63/d/06/2017

w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej regulaminem.
§ 2
1. Edycje studiów podyplomowych, dla których zgoda na uruchomienie zostanie wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami i na dotychczasowych zasadach do czasu ich zakończenia według programów tych studiów.
2. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe, która złoży wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych po dniu 30 września 2017 r., do dnia złożenia tego wniosku zobowiązana jest do uzupełnienia programu kształcenia prowadzonych studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami niniejszej uchwały oraz wytycznymi w zakresie zasad opracowywania programów kształcenia studiów podyplomowych uchwalonymi przez Senat PK.
§ 3
Traci moc uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 marca 2015 r. nr 34/d/03/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  13-12-2019