Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  29-09-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1064
 
Lista wersji:
  29-09-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 września 2017 r.
nr 77/d/09/2017

w sprawie określenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017 r., poz. 279) Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór świadectwa:
1) ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stosowanego do studiów podyplomowych prowadzonych przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, której przypisano poziom 6 PRK – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4) ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, której przypisano poziom 6 PRK, stosowanego do studiów podyplomowych prowadzonych przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
5) ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, której przypisano poziom 7 PRK – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,
6) ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, której przypisano poziom 7 PRK, stosowanego do studiów podyplomowych prowadzonych przy udziale innej jednostki organizacyjnej PK, innej uczelni, instytucji lub organizacji, w tym również zagranicznej – stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
2. Określa się opis świadectwa studiów podyplomowych stanowiący załącznik nr 7 do uchwały. Opis dotyczy wzorów świadectw określonych w załącznikach nr 1-6.
§ 2
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały wydawane będą absolwentom od dnia 1 października 2017 r.
§ 3
Do dnia 30 września 2017 r. absolwentom będą wydawane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzorów określonych w uchwale nr 45/d/06/2013 Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 czerwca 2013 r. w sprawie opiniowania wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Krakowską.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  13-12-2019