Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-05-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  649
 
Lista wersji:
  28-05-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 maja 2018 r.
nr 31/d/05/2018

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 10 ust. 1 skreśla się pkt 7,
b) w § 16 ust. 1 skreśla się pkt 7;
2) w załączniku nr 4:
a) w części dotyczącej kierunku architektura punkt 27 Zakresu wymagań i sposobu przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura otrzymuje brzmienie: „Wyniki rysunkowego egzaminu wstępnego umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji”,
b) w części dotyczącej kierunku architektura krajobrazu punkt 17 Zakresu wymagań i sposobu przeprowadzenia oceny portfolio dla kierunku architektura krajobrazu otrzymuje brzmienie: „Wyniki oceny portfolio umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji”;
3) w załączniku nr 5:
a) w części dotyczącej kierunku architektura punkt 13 Zakresu wymagań i sposobu oceny portfolio otrzymuje brzmienie: „Wyniki rekrutacji umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na tablicy ogłoszeń WA w terminach określonych przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji”,
b) w części dotyczącej kierunku architektura krajobrazu punkt 13 Zakresu wymagań i sposobu oceny portfolio otrzymuje brzmienie: „Wyniki rekrutacji umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na tablicy ogłoszeń WA w terminach określonych przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji”.
§ 2
Ujednolicony tekst uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  23-03-2019