Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-07-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4061
 
Lista wersji:
  19-07-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 46
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 lipca 2018 r.
znak R.0201.58.2018

w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia 3 sierpnia 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 21 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:
„21. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać:
1) punkty za średnią ocen za poprzedni rok studiów, obliczoną zgodnie z ust. 11;
2) punkty za osiągnięcia naukowe, tj.:
a) 15 punktów za przekład książki lub rozdziału książki o charakterze naukowym lub autorstwo rozdziału w monografii. lub książce naukowej. lub za uzyskanie w wyniku pracy badawczo-rozwojowej patentu w kraju lub za granicą;
Na potwierdzenie wyżej wymienionych osiągnięć naukowych student dołącza do wniosku:
 -  zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem przekładu książki lub rozdziału książki o charakterze naukowym, a w przypadku autorstwa rozdziału w monografii lub książce naukowej kserokopię strony tytułowej monografii lub książki naukowej z numerem ISBN lub ISSN;
 -  zaświadczenie z Urzędu Patentowego zawierające nadany numer patentu.
W przypadku współautorstwa wyżej wymienionych osiągnięć naukowych, należną liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.
b) 15 punktów za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym „Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych” (lista A),
c) 7 punktów za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym „Ujednoliconym wykazie czasopism punktowanych” (lista B),
Na potwierdzenie wyżej wymienionych osiągnięć naukowych student dołącza do wniosku kserokopię strony tytułowej oraz stopki wydawniczej czasopisma z numerem ISSN. W przypadku współautorstwa wyżej wymienionego osiągnięcia naukowego, należną liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.
d) 4 punkty za każdorazowy, czynny udział w międzynarodowej naukowej: konferencji, sympozjum, sesji – w sumie nie więcej niż 12 punktów,
e) 2 punkty, za każdorazowy czynny udział w ogólnopolskiej naukowej: konferencji, sympozjum, sesji – w sumie nie więcej niż 6 punktów,
f) 15 punktów za zajęcie miejsca od I do III w międzynarodowych naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
g) 7 punktów za zajęcie miejsca od I do III w ogólnopolskich naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
h) 5 punktów za wyróżnienie w międzynarodowych naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
i) 3 punkty za wyróżnienie w ogólnopolskich naukowych: konkursach, festiwalach, olimpiadach,
j) 3 punkty za uzyskanie tytułu laureata w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej,
k) 2 punkty za aktywność naukową w kołach naukowych PK.
Na potwierdzenie osiągnięcia naukowego, o którym mowa:
 -  w lit. d-i, student dołącza do wniosku zaświadczenie od organizatora, potwierdzające osiągnięcie naukowe, zgodnie z powyższym,
 -  w lit. j, student przedstawia dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu laureata,
 -  w lit. k, student dołącza do wniosku zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego, zaopiniowane przez pełnomocnika dziekana ds. kół naukowych na wydziale, potwierdzające aktywność naukową studenta w kole naukowym;
3) punkty za osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 9 punktów, w tym:
a) 5 punktów za zajęcie miejsca od I do III w konkursach artystycznych krajowych lub międzynarodowych,
b) 4 punkty za wyróżnienie w konkursach artystycznych krajowych lub międzynarodowych.
Na potwierdzenie wyżej wymienionych osiągnięć artystycznych student dołącza do wniosku zaświadczenie od organizatora konkursu artystycznego (zaświadczenie dokumentujące osiągnięcia artystyczne w konkursie muzycznym może wystawić dyrygent) potwierdzające udział w konkursie artystycznym oraz zajęte w nim miejsce lub otrzymane wyróżnienie, zgodnie z powyższym;
4) punkty za uzyskane wysokie wyniki sportowe – maksymalnie 15 punktów, uwzględniany jest najlepszy wynik spośród uzyskanych, jak poniżej:
a) 15 punktów za zajęcie medalowej pozycji indywidualnie lub drużynowo w zawodach mistrzowskich krajowych lub międzynarodowych w danej dyscyplinie sportu lub posiadanie statusu członka kadry narodowej,
b) 10 punktów za zajęcie medalowej pozycji indywidualnie lub drużynowo na Akademickich Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie sportu,
c) 7 punktów za zajęcie medalowej pozycji indywidualnie lub drużynowo w Finale Akademickich Mistrzostw Polski w Typie Uczelni Technicznych w danej dyscyplinie sportu,
d) 4 punkty za zdobycie tytułu mistrza Małopolskiej Ligi Akademickiej w danej dyscyplinie sportu lub zajęcie miejsca od 4 do 16 indywidualnie lub drużynowo na Akademickich Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie sportu.
Na potwierdzenie uzyskania wysokich wyników sportowych student dołącza do wniosku zaświadczenie. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez odpowiedni polski związek sportowy lub przez klub AZS PK i musi potwierdzać udział w wyżej wymienionych zawodach sportowych oraz zajęte w nich miejsce, zgodnie z powyższym”;
2) w załączniku nr 2:
a) ust. 20 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138, 357, 398 i 650)”;
b) ust. 22 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138, 357, 398 i 650)”.
2. Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019