Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  21-09-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1734
 
Lista wersji:
  21-09-2018 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 62
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 września 2018 r.
znak R.0201.76.2018

w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych


Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 200 oraz 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 14 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Sprawozdanie doktoranta wraz z instrukcją wypełniania przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany o których mowa w pkt. 1 i 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020