Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-11-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  889
 
Lista wersji:
  06-11-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 91
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 października 2019 r.
znak R.0201.111.2019

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 86 ust 5 pkt 3 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
Z dniem 1 listopada 2019 r.:
1) likwiduje się Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych
„CEBEA” (PN-6),
2) tworzy się Biuro Pozyskiwania Funduszy (PN-6),
3) przekształca się Dział Planowania i Analiz (KA-4) w Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni (R-12),
4) przekształca się Zespół Audytorów Wewnętrznych (R-4) w samodzielne stanowisko – Audytor Wewnętrzny (R-4).
§ 2
W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 43 Rektora PK z 16 września 2016 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Centrum Transferu Technologii (PN-4), a w jego strukturze Zespół ds. Komercjalizacji oraz Zespół ds. Programów Ramowych”,
b) w ust. 2 skreśla się pkt 12,
c) w ust. 3 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni (R-12)”,
d) w ust. 3 pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37. Audytor Wewnętrzny (R-4)”,
e) w ust. 3 pkt 38 otrzymuje brzmienie:
„38. Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa oraz Spraw Obronnych (DT-3),
f) w ust. 3 dodaje się pkt 41 o treści:
„41. Biuro Pozyskiwania Funduszy (PN-6)”,
2) w § 13 zdania pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
KANCLERZ (KA) kieruje administracją i gospodarką PK, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów Uczelni w Statucie PK. Kompetencje i obowiązki kanclerza określa Statut PK, zarządzenia oraz pełnomocnictwa (upoważnienia) Rektora PK”,
3) dodaje się § 17a o treści:
BIURO POZYSKIWANIA FUNDUSZY (PN-6) realizuje następujące zadania związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (z wyłączeniem środków przyznawanych: przez NCN, w ramach programów ramowych UE oraz w ramach programów edukacyjnych, w tym ERASMUS):
1. Pozyskuje i rozpowszechnia informacje o dostępnych źródłach oraz zasadach wnioskowania o fundusze zewnętrzne, w tym prowadzi szkolenia oraz spotkania informacyjne dla pracowników i jednostek organizacyjnych PK.
2. Doradza i udziela konsultacji oraz pomaga w pozyskiwaniu finansowania lub współfinansowania projektów z funduszy zewnętrznych pracownikom i jednostkom organizacyjnym PK.
3. Prowadzi mentoring dla pracowników pod kątem pozyskiwania finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.
4. Wspiera pracowników i jednostki organizacyjne PK w trakcie wnioskowania, realizacji i w okresie trwałości projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
5. Przeprowadza wstępną ocenę formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów w danej jednostce organizacyjnej.
6. Przygotowuje dokumenty dotyczące PK załączane do wniosku oraz współpracuje z jednostkami przygotowującymi studia wykonalności.
7. Pomaga w sporządzeniu formalnej części przygotowywanych wniosków, zgodnie z wymogami konkursów, weryfikuje ich poprawność oraz możliwość zapewnienia wymaganego wkładu własnego.
8. Rejestruje i archiwizuje przygotowywane i złożone wnioski aplikacyjne oraz zawarte umowy o dofinansowanie projektów.
9. Współpracuje z jednostkami przygotowującymi studia wykonalności i dostarcza im dane oraz dokumenty dotyczące PK.
10. Prowadzi ewidencję wystawionych weksli zabezpieczających i egzekwuje ich zwrot po zakończeniu projektu.
11. Prowadzi ewidencję zaświadczeń o przyznanej Politechnice Krakowskiej pomocy publicznej i pomocy de minimis.
12. Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie dotyczącym realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
13. Sporządza raporty, opracowania, opinie na potrzeby PK oraz instytucji zarządzających funduszami zewnętrznymi.
14. Współpracuje z instytucjami zarządzającymi funduszami zewnętrznymi.
15. Analizuje otoczenie zewnętrzne PK, w tym sytuację gospodarczą, demograficzną, koniunkturę międzynarodową oraz inne obszary społeczno-gospodarcze mające wpływ na możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój uczelni. W oparciu o analizy przygotowuje propozycje projektów możliwych do finansowania z funduszy zewnętrznych.
16. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi partnerami otoczenia społeczno- gospodarczego w ramach I i III sektora w celu pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów oraz przedsięwzięć.
17. Realizuje inne zadania wspierające pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz uczestniczy w przedsięwzięciach o strategicznym znaczeniu dla rozwoju uczelni w zakresie pozyskiwania finansowania na cele rozwojowe.”
4) § 20 otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ EKSPLOATACJI I ZAOPATRZENIA (DT-1) realizuje następujące zadania:
1. Odpowiada za stan techniczny obiektów, instalacji budynkowych i urządzeń (z wyjątkiem aparatury naukowo-badawczej) oraz funkcjonowanie łączności telefonicznej.
2. Prowadzi bieżące, drobne naprawy i prace konserwacyjno-remontowe, z wyjątkiem konserwacji technicznej obiektów Domu Asystenta i Domów Studenckich oraz realizuje zlecenia z jednostek PK w branży malarskiej, elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej, hydraulicznej, stolarskiej, ślusarskiej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
3. Nadzoruje gospodarkę wodną, ściekową i energetyczną w eksploatowanych obiektach.
4. Koordynuje zamówienia oraz nadzoruje wykonanie, prowadzi dokumentację i rozlicza koszty dotyczące prac konserwacyjnych, przeglądów okresowych oraz napraw w obiektach PK, zlecanych firmom zewnętrznym w zakresie:
1) dźwigów towarowych i osobowych,
2) instalacji sygnalizacji alarmowania pożaru, instalacji oddymiających i monitorowania,
3) systemów sygnalizacji pożaru,
4) instalacji antywłamaniowych,
5) instalacji elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych,
6) przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej,
7) urządzeń teletechnicznych – obsługi central abonenckich i systemu łączności, sieci i aparatów telefonicznych,
8) systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń zawierających F-gazy.
5. Koordynuje zamówienia na dostawę mediów do obiektów PK i dokonuje rozdziału kosztów zużycia mediów oraz łączności telefonicznej.
6. Zapewnia obsługę elektroakustyczną sal: senackiej i konferencyjnych PK.

Sekcja Gospodarki Odpadami (DT-1.1) realizuje następujące zadania:
1. Wdraża, usprawnia i nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na PK.
2. Prowadzi ewidencję odpadów stałych, ciekłych i gazowych wytwarzanych na PK.
3. Organizuje odbiór odpadów wytwarzanych na PK (innych niż komunalne) przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.
4. Opisuje, wystawia, rozlicza faktury dotyczące gospodarki odpadami.
5. Sporządza i przekazuje do właściwych urzędów lub jednostek PK okresowe zestawienia, raporty, ustala wysokość należnych opłat dotyczących korzystania ze środowiska oraz gospodarki odpadami.
6. Sporządza dokumentację w związku z ubieganiem się o uzyskanie decyzji i pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Sekcja Zaopatrzenia (DT-1.2) realizuje następujące zadania
1. Realizuje bieżące zapotrzebowania krajowe i importowe zlecane przez jednostki PK, zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Koordynuje zamówienia (dla całej Uczelni) na dostawę artykułów wskazanych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych na PK.
3. Koordynuje zamówienia na usługi transportowe realizowane przez firmy zewnętrzne oraz zapewnia obsługę transportem własnym Uczelni.
4. Realizuje zamówienia, na podstawie wniosków dostarczanych przez jednostki PK, zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu komputerowego objętego 0% stawką podatku VAT.
5. Wystawia dowody OT i PT dla wszystkich środków trwałych oraz WNP, przyjmowanych na stan majątku PK (z wyjątkiem inwestycji budowlanych i nieruchomości) oraz prowadzi ich rejestr.
6. Przygotowuje dokumenty do odpraw celnych, występuje do urzędów celnych z wnioskami o zwolnienie z cła.
7. Prowadzi gospodarkę materiałową i magazynową”,
5) w § 22 dodaje się ust. 15 i 16 o treści:,
„15. Obsługuje i prowadzi zarządzanie miejscami parkingowymi.
16. Obsługuje jednostki uczelni w zakresie usług pralniczych”,
6) w § 25:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przygotowuje dokumentację oraz opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji i remontów o wartości powyżej 30 tysięcy euro celem przekazania do Działu Zamówień Publicznych wraz z wnioskiem o udzielenie zamówienia”,
b) dodaje się ust. 9a o treści:
„9a. Udziela pomocy merytorycznej w przygotowaniu specyfikacji przetargowej i bierze udział w przetargach na roboty budowlane”,
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Przeprowadza procedurę dla zamówień publicznych na kwoty poniżej 30 000 euro i sporządza, we współpracy z radcą prawnym, umowy w zakresie robót budowlanych, usług projektowych oraz usług pokrewnych, m.in. ekspertyzy, oceny i opinie branżowe, kosztorysy”,
d) dodaje się ust. 14 i 15 o brzmieniu:
„14. Nadzoruje wykonywanie pokontrolnych zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – w zakresie spraw dotyczących zadań działu.
15. Uczestniczy w inwentaryzacji majątku trwałego PK oraz bierze udział w likwidacji zbędnych składników majątkowych”,
7) w § 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koordynuje sprawy związane z uprawnieniami PK do prowadzenia kształcenia na studiach oraz akredytacją kierunków”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzoruje proces tworzenia studiów oraz zaprzestania prowadzenia studiów, w tym opracowuje projekty zarządzeń rektora dotyczących tworzenia studiów oraz zaprzestania prowadzenia studiów na poszczególnych kierunkach”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących rekrutacji na studia”,
d) skreśla się ust. 5,
e) skreśla się ust. 8,
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w zakresie kształcenia i dokumentacji przebiegu studiów”,
g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Koordynuję pracę dziekanatów w zakresie wdrażania nowych rozwiązań prawnych dotyczących kształcenia studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów”,
h) skreśla się ust. 14,
i) ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Zgłasza do Działu Informatyzacji wynikające ze zmiany przepisów potrzeby nowych rozwiązań w systemie komputerowego wspomagania zarządzania PK w zakresie obsługi rekrutacji i toku studiów studentów i uczestników studiów doktoranckich”,
j) ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Prowadzi obsługę administracyjną i kancelaryjną Prorektora ds. Kształcenia, w tym w zakresie indywidualnych spraw studentów i uczestników studiów doktoranckich, Senackiej Komisji ds. Dydaktyki oraz Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia”,
8) § 31 otrzymuje brzmienie:
BIURO STRATEGII I ROZWOJU UCZELNI (R-12) realizuje następujące zadania:
1. Koordynuje planowanie strategiczne oraz realizację zadań wynikających z przyjętej strategii rozwoju Uczelni.
2. Monitoruje wskaźniki realizacji strategii na poziomie całej PK.
3. Prowadzi analizę ryzyka planów strategicznych kierownictwa PK.
4. Opiniuje dla władz Uczelni działania jednostek uczelnianych mogących mieć wpływ na właściwą realizacje strategii Uczelni.
5. Sporządza analizy w zakresie:
1) finansów Uczelni i wydziałów,
2) zmian strukturalnych na Uczelni i na wydziałach,
3) kierunków studiów,
4) obszarów działalności badawczo-dydaktycznej,
5) rozbudowy infrastruktury dydaktycznej i badawczej,
6) zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych.
przy współpracy i na podstawie danych z jednostek merytorycznych.
6. Opracowuje plany działalności służące rozwojowi Uczelni i plany zarządzania Uczelnią.
7. Opracowuje procedury dotyczące gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych.
8. Opracowuje, we współpracy z kwestorem i podległymi mu jednostkami organizacyjnymi, projekt planu rzeczowo-finansowego, zasady finansowania działalności Uczelni, plan rzeczowo-finansowy oraz korekty do planu a także sprawozdania i analizy z wykonania planu.
9. Dokonuje podziału i rozliczenia subwencji.
10. Opracowuje i koryguje plan przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz pionów administracji.
11. Ewidencjonuje, analizuje i kontroluje wykorzystanie środków na remonty i inwestycje finansowane ze środków własnych PK – środki ze sprzedaży nieruchomości.
12. Planuje, analizuje, kontroluje i sporządza sprawozdania z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wykorzystania środków funduszu osobowego.
13. Ustala fundusz premiowy oraz limity na regulacje płac i nagrody, a także kontroluje ich wykorzystanie.
14. Rozlicza wynagrodzenia osobowe wypłacane zarówno z subwencji, jak i z dochodów pozabudżetowych.
15. Ewidencjonuje źródła finansowania wynagrodzeń osobowych poszczególnych pracowników (w ramach subwencji, studiów niestacjonarnych i działalności umownej).
16. Monitoruje i prognozuje płynność finansową Uczelni.
17. Koordynuje na PK funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym między innymi:
1) koordynuje wprowadzanie przez inne komórki merytoryczne administracji centralnej danych do systemu w odniesieniu do sprawozdania rocznego Rektora PK,
2) wprowadza i aktualizuje dane w systemie w zakresie planów rzeczowo-finansowych.
18. Koordynuje prace nad sprawozdaniami sporządzanymi wspólnie przez różne jednostki organizacyjne PK.
19. Prowadzi obsługę finansową pionów administracji i jednostek pozawydziałowych w zakresie:
1) ewidencjonowania wydatków i przychodów oraz opracowywania zestawień do analiz,
2) kontroli i monitorowania wykorzystania przypisanych limitów finansowych, zgodnie z planem przychodów i wydatków,
3) przygotowania danych do planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
4) rozliczenia środków celowych”,
9) § 36 otrzymuje brzmienie:
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH (PS-1) realizuje następujące zadania:
1. Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych dotyczące: świadczeń dla studentów i doktorantów wypłacanych z funduszu stypendialnego, opłat za usługi edukacyjne, stypendiów doktoranckich przyznawanych uczestnikom studiów doktoranckich, zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich, stypendiów dla studentów za wyniki w nauce wypłacanych z własnego funduszu na stypendia, ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów, spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów, kredytów studenckich, liczebności grup studenckich, organizacji i stowarzyszeń studenckich i doktoranckich, systemu antyplagiatowego w zakresie sprawdzania prac dyplomowych studentów I i II stopnia studiów, kształcenia na odległość, nagród nauczycieli akademickich za prowadzenie e-kursów oraz udziela wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie wyżej wymienionych spraw.
2. Koordynuje sprawy związane z wnioskowaniem do MNiSW o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów, w tym dokonuje kontroli formalnej wniosków
3. Planuje podział dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przeznaczonej na świadczenia dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.
4. Nadzoruje zachowanie ustawowej proporcji między środkami przeznaczonymi dla studentów na stypendia rektora, a świadczeniami o charakterze socjalnym.
5. Monitoruje stan środków pozostających na funduszu stypendialnym oraz ich wykorzystanie, zgodne z ustawą i planem rzeczowo-finansowym PK.
6. Nadzoruje i koordynuje zadania związane z przyznawaniem uczestnikom studiów doktoranckich stypendiów doktoranckich oraz ich zwiększenia.
7. Planuje podział dotacji projakościowej przeznaczonej na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich.
8. Koordynuje pracę dziekanatów w zakresie wdrażania nowych rozwiązań prawnych dotyczących zadań wskazanych w ust. 1.
9. Zgłasza do Działu Informatyzacji wynikające ze zmiany przepisów potrzeby w zakresie zadań wskazanych w ust. 1.
10. Wprowadza oraz monitoruje dane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w zakresie określonym w odrębnym zarządzeniu Rektora PK.
11. Prowadzi sprawozdawczość dla potrzeb MNiSW i GUS, w zakresie:
1) świadczeń stypendialnych dla studentów i uczestników studiów doktoranckich,
2) stypendiów doktoranckich oraz ich zwiększenia przyznanych uczestnikom studiów doktoranckich,
3) opłat za usługi edukacyjne.
12. Prowadzi ewidencję (papierową) organizacji studenckich i doktoranckich PK, w tym kół naukowych oraz monitoruje funkcjonujący na PK elektroniczny rejestr kół naukowych.
13. Aktualizuje na stronie internetowej PK informacje dotyczące organizacji studenckich, w tym kół naukowych działających przy PK.
14. Prowadzi sprawy związane z liczebnością grup studenckich.
15. Prowadzi kontrolę procesu związanego z rozliczaniem godzin dydaktycznych (pensum).
16. Nadzoruje i koordynuje merytorycznie, działający na PK komputerowy program wspomagający proces rozliczania pensum.
17. Rozlicza godziny ponadwymiarowe, w tym przygotowuje listy płac dotyczące wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe.
18. Rozlicza godziny zajęć dydaktycznych zleconych osobom spoza PK.
19. Przygotowuje zestawienia z wykonanych godzin dydaktycznych dla władz i jednostek PK.
20. Nadzoruje merytorycznie i koordynuje proces archiwizacji prac dyplomowych na PK, studentów studiów I i II stopnia w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac/Jednolitym Systemie Antyplagiatowym/Ogólnopolskim Systemie Antyplagiatowym.
21. Prowadzi obsługę administracyjną i kancelaryjną Prorektora ds. Studenckich, w tym w zakresie indywidualnych spraw studentów i uczestników studiów doktoranckich, biura samorządu studentów i doktorantów, rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów, komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej”,
10) w § 44 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organizuje i zapewnia obsługę administracyjną posiedzeń Senatu PK, Rady Uczelni Konwentu Seniorów PK, Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2. Prowadzi ewidencję i archiwizację uchwał Senatu PK i Rady Uczelni”,
11) w § 44a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Współpracuje z Audytorem Wewnętrznym przy realizowanych okresowych audytach wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji”,
12) w § 46 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
AUDYTOR WEWNĘTRZNY (R-4) realizuje następujące zadania:”,
13) w § 47:
a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
ZESPÓŁ DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPRAW OBRONNYCH (DT-3) realizuje następujące zadania:”,
b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opracowuje oraz aktualizuje plany i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego oraz spraw obronnych”,
c) dodaje się ust. 2a o treści:
„2a. Realizuje zadania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego na PK”,
14) w 48 dodaje się ust. 16 o treści:
„16. Prowadzi obsługę panelu kadrowego w systemie HMS dotyczącego wprowadzania zewnętrznych źródeł finansowania oraz przypisywania okresu zatrudnienia wynikających z tych źródeł do pracowników PK wraz z kontrolą stawek godzinowych zgodnych z regulaminem wynagradzania PK”,
15) schemat struktury organizacyjnej przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Tekst jednolity regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020