Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  16-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  582
 
Lista wersji:
  16-10-2020 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 12
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 października 2020 r.
znak R.0201.124.2020

w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Krakowa dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych


Ze względu na wprowadzenie miasta Krakowa do obszaru czerwonego, informuję:
§ 1
1. Kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, projekty, seminaria) prowadzone jest wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Laboratoria mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej. Decyzję w tym zakresie podejmują dziekani poszczególnych wydziałów.
§ 2
1. Zakazuje się organizowania na terenie Politechniki Krakowskiej wszelkich konferencji, sympozjów, imprez sportowych i kulturalnych.
2. Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziału, komisji i innych ciał kolegialnych odbywają się zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy liczba uczestników zebrania jest mniejsza lub równa 10, zebranie może być przeprowadzone w formie stacjonarnej, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa.
§ 3
W zakresie organizacji pracy zastosowanie mają przepisy Zarządzenia nr 97 Rektora PK z dnia 24 września 2020 r., z późn. zm. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
§ 1
1. Komunikat wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r.
2. Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Krakowa dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych, zostaną podane w późniejszym terminie, po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  27-01-2021