baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  17-02-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  200
 
Lista wersji:
  17-02-2021 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 lutego 2021 r.
znak R.0201.21.2021

dotyczący wprowadzenia zmian w komunikacie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące na funkcje publiczne w PK


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 430, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
1. W Komunikacie nr 13 Rektora PK z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące na funkcje publiczne wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 19 o treści:
„19) prodziekan”,
2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Informację o spełnieniu obowiązku lustracyjnego przez osoby wymienione w § 1 pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 19 należy napisać we wniosku do rektora o powołanie na to stanowisko”.
2. Tekst jednolity komunikatu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
§ 2
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  14-04-2021