baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  08-05-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2931
 
Lista wersji:
  08-05-2013 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2013 r.
nr 27/o/04/2013

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W Statucie Politechniki Krakowskiej, przyjętym uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego oraz zasady korzystania z niego zarówno przez osoby będące pracownikami, studentami lub doktorantami PK, jak i pozostałych użytkowników określa Regulamin Biblioteki PK oraz Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik nr 13 do Statutu.”
2. Dodaje się załącznik nr 13 do Statutu zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Biblioteka Politechniki Krakowskiej ma charakter biblioteki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.).”
4. W § 19 ust. 3:
1) Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) uchwalanie regulaminu studiów I i II stopnia, regulaminu studiów doktoranckich oraz regulaminu studiów podyplomowych”,
2) Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustalanie liczby studentów studiów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia”,
3) Dodaje się punkt 19 w brzmieniu: „19) uchwalanie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz na studia doktoranckie”,
4) Dodaje się punkt 20 w brzmieniu: „20) uchwalanie liczby miejsc na I roku studiów I i II stopnia oraz na I roku studiów doktoranckich”.
5. W § 24 ust. 3:
1) Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wnioskowanie do Senatu w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów na wydziale”,
2) Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) wnioskowanie do Senatu w sprawie uchwalenia wydziałowych lub kierunkowych przepisów szczegółowych do regulaminów studiów”.
6. § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dyrektora Biblioteki zatrudnia Rektor PK po zasięgnięciu opinii Senatu, zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na okres od 1 listopada roku rozpoczynającego kadencję władz PK do 31 października roku rozpoczynającego następną kadencję.”
7. § 94 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim rozwiązuje Rektor PK:
1) w trybie art. 124 ust. 1 oraz art. 126 ustawy, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału lub właściwego prorektora,
2) w trybie art. 125 ustawy, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej wydziału, zaakceptowany przez dziekana lub na wniosek kierownika pozawydziałowej jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu opinii odpowiednio właściwej rady wydziału lub Senatu.”
8. § 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość opłat ustala Rektor PK na wniosek dziekanów lub kierowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych.”
9. § 109 otrzymuje brzmienie:
„1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. Zasady odbywania stażu określa załącznik nr 14 do Statutu.
2. Student odbywający staż otrzymuje stypendium wypłacane z własnego funduszu stypendialnego PK. Zasady otrzymywania stypendium określa załącznik nr 14 do Statutu.”
10. Dodaje się załącznik nr 14 do Statutu zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023