baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-05-2013
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1958
 
Lista wersji:
  27-05-2013 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 maja 2013 r.
nr 29/d/05/2013

w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2014/15


Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez:
1) szkoły ponadgimnazjalne,
2) instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe i naukowo – techniczne,
3) Politechnikę Krakowską.
§ 2
1. Kandydatom, którzy posiadają zaświadczenie potwierdzające status laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały przyznaje się 50 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia przeprowadzanym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2014/15.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują wyłącznie w roku uzyskania przez laureatów świadectwa dojrzałości.
3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 3
1. Podstawą do uznania przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zaświadczeń poświadczających status laureata konkursu jest podpisanie stosownego porozumienia obowiązującego wyłącznie w roku podpisania pomiędzy organizatorem konkursu, a Prorektorem ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, po uzyskaniu wcześniej pozytywnej opinii właściwej rady wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Porozumienie musi zawierać m.in.:
1) podstawowe informacje dotyczące organizatora,
2) informacje o zakresie przyznanych laureatom uprawnień – zgodnie z § 2 niniejszej uchwały,
3) informacje o miejscach, których zdobycie zapewnia przyznanie określonych uprawnień.
3. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
4. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej w terminie do 31 marca 2014 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
5. Podpisanie porozumienia, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały nastąpi w terminie do 15 maja 2014 r.
§ 4
1. Laureatowi Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023