baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  29-01-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1856
 
Lista wersji:
  29-01-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 stycznia 2016 r.
nr 8/o/01/2016

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W Statucie Politechniki Krakowskiej, przyjętym uchwałą Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 73 otrzymuje brzmienie:
„PK może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w ustawie oraz z:
1) działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy, prowadzona w formie jednostki pozawydziałowej lub spółki kapitałowej, w zakresie określonym w następujących sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S,
2) innych źródeł, zgodnie z odpowiednimi przepisami”,
2) w załączniku nr 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Nagrody przyznawane i wypłacane są na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 11. Nagrody za całokształt pracy na PK przyznawane i wypłacane są przed przejściem na emeryturę”,
3) w załączniku nr 12 dodaje się ust. 11 o treści:
„11. Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przyznawane i wypłacane są w terminach określonych w regulaminie przyznawania tych nagród”.
§ 2
Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024