baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  31-10-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2895
 
Lista wersji:
  31-10-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 października 2017 r.
nr 93/o/10/2017

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
§§ 60, 61, 65 i 66 Statutu Politechniki Krakowskiej otrzymają brzmienie:

"§ 60
1. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK jako jedynym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. W katedrze niewchodzącej w skład instytutu może być powoływany zastępca kierownika. Zastępcą kierownika katedry niewchodzącej w skład instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK jako jedynym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Kierownika katedry oraz zastępcę kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor PK na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.
§ 61
1. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK jako jedynym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. W zakładzie niewchodzącym w skład instytutu może być powołany zastępca kierownika. Zastępcą kierownika zakładu niewchodzącego w skład instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na PK jako jedynym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Kierownika zakładu oraz zastępcę kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor PK na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 65
1. Kierownikiem innej jednostki wydziałowej niż katedra, zakład czy instytut może być pracownik zatrudniony na PK jako jedynym miejscu pracy.
2. W jednostce, o której mowa w ust. 1, niewchodzącej w skład instytutu, może być powołany zastępca kierownika. Zastępcą kierownika w takiej jednostce może być osoba zatrudniona na PK jako jedynym miejscu pracy.
3. Kierowników i zastępców kierowników, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, powołuje i odwołuje Rektor PK na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.
§ 66
Kierownik katedry, zakładu, kierownik innej jednostki wydziałowej, dyrektor instytutu i ich zastępcy powoływani są na kadencje czteroletnie, rozpoczynające się o jeden rok później niż kadencja organów kolegialnych i jednoosobowych PK”.

§ 2
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023