baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  09-04-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2126
 
Lista wersji:
  09-04-2018 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 14
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
znak R.0201.19.2018

w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych


Na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 200 oraz 200 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin określający tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy oraz doktoranci PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie nr 16 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych, z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024