baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-07-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4902
 
Lista wersji:
  19-07-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 44
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 lipca 2019 r.
znak R.0201.58.2019

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz z uczelnianym organem samorządu doktorantów zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się na Politechnice Krakowskiej Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wraz z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Dodatkowo Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej oraz Zarządzenie w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2019/2020 publikowane są na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „Studia”.
4. W przypadku doktorantów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1 października 2019 r., zastosowanie mają odpowiednio przepisy, załączonego do niniejszego zarządzenia Regulaminu świadczeń dla studentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Tracą moc:
1) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 41 Rektora z dnia 3 sierpnia 2015 r. z późn. zm.,
2) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 47 Rektora z dnia 27 czerwca 2017 r. z późn. zm.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021