baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  16-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1538
 
Lista wersji:
  16-03-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 24
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 marca 2020 r.
znak R.0201.30.2020

w sprawie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy
na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:
§ 1
Zakaz zwoływania zgromadzeń na terenie PK
1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania na terenie uczelni wszelkich zgromadzeń, w tym: obrad organów kolegialnych, komisji i innych ciał kolegialnych uczelni, zebrań wyborczych, obron prac doktorskich, oraz innych tego typu wydarzeń.
2. Jedyną osobą uprawnioną do zwołania jakiegokolwiek spotkania lub posiedzenia w okresie, o którym mowa w ust. 1, jest Rektor PK.
§ 2
Organizacja pracy
1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania wszyscy pracownicy PK obowiązani są do pracy zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Pracę na terenie PK wykonują pracownicy, do obowiązków których należy zapewnienie utrzymania ruchu, zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i mienia, wykonanie niezbędnych prac gospodarczych, w szczególności:
1) portierzy budynków, których funkcjonowania nie wyłączono, portierzy domów studenckich,
2) pracownicy obsługi technicznej w zakresie niezbędnym, określonym przez kanclerza.
3. W celu zapewnienia funkcjonowania uczelni w zakresie niezbędnym do realizacji jej podstawowych zobowiązań wynikających z przepisów prawa, zawartych umów itp. pełnione są rotacyjnie dyżury:
1) Sekretariatu Rektora oraz sekretariaty prorektorów – w godzinach od 1000 do 1300,
2) Kancelarii Uczelni – w godzinach od 800 do 1300,
3) jednostek Kwestury – w godzinach od 1000 do 1300,
4) Działu Spraw Osobowych i Socjalnych – w godzinach od 1000 do 1300,
5) Dział Informatyzacji – w godzinach od 1000 do 1300,
6) dziekanaty wydziałów – w godzinach od 1000 do 1300.
4. Rektor PK, prorektorzy, kanclerz, w przypadku gdy jest to niezbędne mogą zdecydować o pełnieniu dyżuru również przez inne podległe im jednostki lub pracowników.
5. Pracownicy, którym ze względu na zakres wykonywanych obowiązków nie można powierzyć pracy zdalnej, lub pracy, o której mowa w ust. 2-4, w okresie, o którym mowa w ust. 1, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
6. Organizacja pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań należy do kierowników jednostek organizacyjnych.
7. Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku wykonywania pracy zdalnej jest umieszczona w Serwisie Informacyjnym Pracowników.
§ 3
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-02-2023