baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1911
 
Lista wersji:
  19-05-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 52
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 maja 2020 r.
znak R.0201.62.2020

w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia poza siedzibą Politechniki Krakowskiej, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację.
2. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. W celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1, zaleca się korzystanie z następujących technologii informatycznych:
1) platforma e-learningowa ELF PK – wsparcie techniczne Centrum e-Edukacji;
2) Office 365 (w szczególności MS Teams) – wsparcie techniczne Działu Informatyzacji PK oraz Centrum e-Edukacji.
4. Dopuszcza się wprowadzenie przez dziekana, po uprzednim uzyskaniu opinii odpowiednio Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK, Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów PK lub Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK (w przypadku Szkoły Doktorskiej PK), oraz uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studenckich, dodatkowych zasad przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów na wydziale oraz wykorzystanie innych technologii informatycznych pod warunkiem, że ich implementacja do celów dydaktycznych jest legalna oraz technologie te umożliwiają kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację przy zapewnieniu ochrony danych osobowych studentów, doktorantów i pracowników PK. W przypadku nieotrzymania opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK, Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów PK lub Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK w terminie 3 dni od przekazania prośby o jej wyrażenie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
5. W przypadku przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dla studentów lub doktorantów z niepełnosprawnościami zaleca się stosowanie technologii informatycznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rekomendacji Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK.
6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia poza siedzibą Politechniki Krakowskiej z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku jednostek pozawydziałowych dyrektor/kierownik tej jednostki.
7. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1, obowiązują do dnia 30 września 2020 r.
§ 2
1. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na zasadach określonych w § 1 możliwe jest dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w karcie przedmiotu.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji dziekana po uzyskaniu opinii odpowiednio Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK, Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów PK lub Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK, (w przypadku Szkoły Doktorskiej PK) która w terminie 3 dni od przekazania prośby o wyrażenie opinii może zgłosić swoje uwagi. W przypadku nieuwzględnienia uwag Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK, Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów PK lub Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.
3. W przypadku zajęć organizowanych przez jednostki pozawydziałowe zmiany, o których mowa w ust. 1, lub dodatkowe zasady, o których mowa w § 1 ust. 4, wprowadza dyrektor/kierownik tej jednostki po uzyskaniu opinii odpowiednio przewodniczącego Samorządu Studentów PK lub Przewodniczącego Samorządu Doktorantów PK i akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.
4. Informacje o wprowadzonych zmianach oraz terminach egzaminów i zaliczeń przekazywane są niezwłocznie studentom lub doktorantom za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu e-HMS lub platformy e-learningowej PK ELF oraz ogłoszone na stronie internetowej wydziału/jednostki pozawydziałowej, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem lub zaliczeniem z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą odpowiednio Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK/przewodniczącego Samorządu Studentów PK lub Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów PK/Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK/ przewodniczącego Samorządu Doktorantów PK, termin ten może ulec skróceniu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów PK, doktorantów, pracowników PK oraz innych osób prowadzących zajęcia na PK zaleca się korzystanie przez wymienione osoby z poczty elektronicznej w domenie pk.edu.pl bądź zdefiniowanej przez studenta lub doktoranta w jego profilu w systemie HMS.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 47 Rektora PK z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej.
§ 4
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024