baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1180
 
Lista wersji:
  30-06-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2020 r.
nr 69/d/06/2020

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 32 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się wzory:
1) dyplomów ukończenia studiów:
a) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 1,
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 2,
c) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 3,
d) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 4;
2) odpisów dyplomów ukończenia studiów:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 5,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 6,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 7,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 8;
3) odpisów dyplomów ukończenia studiów przeznaczonych do akt:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przeznaczonego do akt – załącznik nr 9,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem przeznaczonego do akt – załącznik nr 10,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia przeznaczonego do akt – załącznik nr 11,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem przeznaczonego do akt – załącznik nr 12;
4) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 13,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 14,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 15,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 16;
5) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język niemiecki:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 17,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 18,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 19,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 20;
6) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język francuski:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 21,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 22,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 23,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 24;
7) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język hiszpański:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 25,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 26,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 27,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 28;
8) odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język rosyjski:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 29,
b) odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 30,
c) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 31,
d) odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 32;
9) duplikatów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w pkt 1:
a) duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 33,
b) duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 34,
c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 35,
d) duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 36.
2. Określa się opisy do wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów, wymienionych w ust. 1:
1) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – załącznik nr 37,
2) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 38,
3) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – załącznik nr 39,
4) opis do wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem, wzorów odpisów dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem i wzoru duplikatu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – załącznik nr 40.
§ 2
1. Dyplomy ukończenia studiów, odpisy dyplomów ukończenia studiów i duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone według wzorów i opisów określonych w § 1 będą wydawane absolwentom Politechniki Krakowskiej od 1 października 2020 r.
2. Do 30 września 2020 r. absolwentom Politechniki Krakowskiej będą wydawane dyplomy według wzorów określonych w uchwale Senatu nr 49/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, z późn. zm.
3. Do 30 września 2020 r. absolwentom Politechniki Krakowskiej będą wydawane odpisy dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na języki obce określone w zarządzeniu nr 63 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu na języki obce.
4. Duplikaty dyplomów ukończenia studiów sporządzone według wzorów określonych w § 1 ust. 1 pkt 9 będą wydawane absolwentom Politechniki Krakowskiej w przypadku utraty oryginału dyplomu ukończenia studiów wystawionego według wzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
5. Szczegółowe zasady przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz odpisów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
6. Tryb postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
§ 3
Wzory dyplomów ukończenia studiów, odpisów dyplomów ukończenia studiów i duplikatów dyplomów ukończenia studiów, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 725) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021