baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  755
 
Lista wersji:
  18-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 95
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 września 2020 r.
znak R.0201.109.2020

w sprawie zmian w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021


Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 62 Rektora PK z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) tabele z cennikami za miejsca w domach studenckich, określone w ust. 15 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) po ust. 15 dodaje się ust. 15a o treści:
„15a. O zwolnienie z opłat, o których mowa w ust. 15 mogą się ubiegać studenci i doktoranci PK, którzy:
1) swoją aktywną działalnością na rzecz Politechniki Krakowskiej (w szczególności w organach samorządu studenckiego lub doktorantów oraz organizacjach studenckich i doktorantów) przyczyniają się do rozwoju i promocji uczelni,
2) osiągnęli (w roku akademickim, w którym składany jest wniosek o zwolnienie z opłat, lub w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku) wysokie wyniki sportowe, potwierdzone zdobytymi medalami na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej,
3) doświadczyli szczególnych zdarzeń losowych (takich jak: kradzież, powódź, pożar, ciężka choroba wnioskodawcy lub nieszczęśliwy wypadek, któremu wnioskodawca uległ, śmierć najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, ciężka choroba lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ najbliższy członek rodziny wnioskodawcy) w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, za które nie otrzymali zapomogi losowej z funduszu stypendialnego.
Wniosek o zwolnienie z opłat składa zainteresowany student/doktorant do Prorektora ds. Studenckich. Wniosek zawiera proponowany okres zwolnienia z opłaty. Do wniosku dołącza się opinię odpowiednio Parlamentu Samorządu Studenckiego PK lub Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (w przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 3) lub opinię AZS PK (w przypadkach, o których mowa w pkt 2). Decyzję o okresie zwolnienia z opłaty podejmuje Prorektor ds. Studenckich. Kwota zwolnienia pokrywana jest ze środków pozostających w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich”.
2. Tekst jednolity Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-12-2022