baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  26-02-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3692
 
Lista wersji:
  26-02-2021 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 25
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 lutego 2021 r.
znak R.0201.29.2021

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej
od 1 marca 2021 r.


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej i praca zdalna
1. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić badania naukowe oraz wypełniać obowiązki organizacyjne i dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. We wszystkich przypadkach niewymagających pracy stacjonarnej zaleca się polecanie pracownikom wykonywania pracy w trybie zdalnym, na zasadach określonych w ust. 4-8.
4. Zlecenie pracy zdalnej pracownikowi jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie i taki tryb pracy nie wpłynie na efektywność wykonywanych przez niego zadań,
2) zapewniona jest ciągłość funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz zapewniona jest obecność na terenie uczelni pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
3) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
4) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych i bezpieczeństwo IT.
5. Powierzenie pracownikowi pracy zdalnej następuje przez kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą przełożonego wyższego szczebla.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi, za jego zgodą wykonywanie pracy zdalnej również w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty izolacją bądź kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala.
7. W przypadku gdyby stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, pracownik jest zobowiązany przejść na zwolnienie lekarskie i pobierać wynagrodzenie przysługujące za czas choroby albo zasiłek chorobowy.
8. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
9. Miesięczne harmonogramy pracy, uwzględniające dni pracy stacjonarnej i zdalnej, sporządza kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z przełożonym wyższego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy.
10. Organizacja pracy, w tym pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań, należy do kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń (co najmniej 1,5 metra),
2) zakrywania dróg oddechowych przy pomocy maseczek,
3) ograniczania kontaktów bezpośrednich tylko do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
4) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem (tj. wprowadzenie limitów osób spoza jednostki przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, wyznaczenie dodatkowych przerw w pracy na wietrzenie pomieszczeń, przegrody oddzielające pracowników od interesantów itp.).
3. Ustala się, że bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne jednostki organizacyjne PK jest prowadzona w godzinach między 9:00 a 13:00.
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych
Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów odbywają się formie stacjonarnej, z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, kiedy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest niemożliwe lub utrudnione. Decyzję o rodzaju posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
§ 4
Wyjazdy służbowe
Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu.
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe
Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
§ 6
Organizacja kształcenia
Organizację kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 określa Zarządzenie nr 17 Rektora PK z dnia 2 lutego 2021 r.
§ 7
Ograniczenia w dostępie do budynków
1. W uzasadnionych przypadkach wprowadzone będą stałe lub doraźne ograniczenia dostępu na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK.
2. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.
3. Wszelkie incydenty oraz niepokojące zjawiska zaistniałe na terenie PK należy zgłosić do bezpośrednich przełożonych lub administratorów obiektów.
§ 8
Raportowanie
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o:
1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną sanitarną.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres rektor@pk.edu.pl i kanclerz@pk.edu.pl.
4. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się na terenie uczelni podczas wykonywania obowiązków pracowniczych lub podczas zajęć dydaktycznych, stosuje się procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni.
§ 9
1. Traci moc Zarządzenie nr 97 Rektora PK z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z późn. zm.
2. Traci moc Zarządzenie nr 109 Rektora PK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Kraków dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-12-2022