baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  882
 
Lista wersji:
  02-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 31
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 lutego 2021 r.
znak R.0201.35.2021

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 91 Rektora PK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) platforma e-learningowa ELF PK lub Delta PK – wsparcie techniczne Centrum e-Edukacji”;
2) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 1, obowiązują do dnia 30 września 2021 r.”;
3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Informacje o wprowadzonych zmianach oraz terminach egzaminów i zaliczeń przekazywane są niezwłocznie studentom lub doktorantom za pośrednictwem korespondencji z wykorzystaniem systemu e-HMS lub platformy e-learningowej PK, na której prowadzony jest kurs, oraz ogłoszone na stronie internetowej wydziału/jednostki pozawydziałowej, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem lub zaliczeniem z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą odpowiednio Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK/przewodniczącego Samorządu Studentów PK lub Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów PK/Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK/ przewodniczącego Samorządu Doktorantów PK, termin ten może ulec skróceniu”;
4) w załączniku do zarządzenia pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaleca się, aby egzamin/zaliczenie prowadzony był z wykorzystaniem technologii informatycznych dostępnych w ramach funkcjonującej na PK platformy e-learningowej PK ELF albo Delta lub/i pakietu Office 365, w szczególności MS Teams. Możliwe jest również wykorzystanie innych środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że ich implementacja do celów dydaktycznych jest legalna. O wyborze technologii informatycznej decyduje prowadzący przedmiot w porozumieniu ze studentami lub doktorantami”.
§ 2
1. Tekst jednolity zarządzenia, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
2. Zarządzenie wraz załącznikiem publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022