baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  06-07-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  5494
 
Lista wersji:
  06-07-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 90
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 lipca 2021 r.
znak R.0201.97.2021

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz z uczelnianym organem samorządu doktorantów zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się na Politechnice Krakowskiej Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Dodatkowo Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej oraz Zarządzenie w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na dany rok akademicki, publikowane są na stronie www.pk.edu.pl w zakładce „Studia”.
4. W przypadku doktorantów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1 października 2019 r., zastosowanie mają odpowiednio przepisy, załączonego do niniejszego zarządzenia Regulaminu świadczeń dla studentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 2
Traci moc Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 44 Rektora PK z dnia 18 lipca 2019 r. z późn. zm.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022