baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  11-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  592
 
Lista wersji:
  11-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 105
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 października 2021 r.
znak R.0201.114.2021

w sprawie deklaracji dotyczących określenia procentowego udziału środków finansowych przypadających na daną dyscyplinę, przyznanych na realizację projektu oraz w przychodach z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, lub przychodach z tytułu świadczonych usług badawczych prowadzonych w ramach więcej niż jednej dyscypliny, składanych na potrzeby ewaluacji za lata 2017-2021


Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 11 września 2019 r., z późn. zm. w związku z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Deklaracje sporządzają kierownicy projektów lub zespołów badawczych (w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum) oraz kierownicy umów na realizację usług badawczych wyłącznie w przypadku przedsięwzięć prowadzonych w ramach więcej niż jednej dyscypliny.
2. Wprowadza się wzór deklaracji dotyczących określenia procentowego udziału:
1) dyscyplin naukowych w projekcie oraz środków finansowych przyznanych na jego realizację, przypadających na poszczególne dyscypliny naukowe – załącznik nr 1,
2) badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych w przychodach z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami – załącznik nr 2,
3) badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych w przychodach z tytułu świadczonych usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki – załącznik nr 3.
składanych na potrzeby oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonywanej w związku z ewaluacją jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, sporządzają deklarację zgodne z treścią załączników do niniejszego zarządzenia. Podpisaną deklarację składają dziekanowi wydziału, na którym są zatrudnieni, a w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych – właściwemu prorektorowi.
4. Ustala się terminy składania deklaracji, o których mowa w ust. 2, w formie papierowej, dotyczących efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych uzyskanych:
1) w latach 2017-2020 – do 30 listopada 2021 r.
2) w roku 2021 – do 15 grudnia 2021 r.
5. Pracownicy, których zatrudnienie na PK kończy się przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 składają deklaracje przed zakończeniem stosunku pracy na PK.
6. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, do zakończenia procesu ewaluacji przechowywane są odpowiednio na wydziałach lub w jednostkach pozawydziałowych. Po zakończeniu procesu ewaluacji jednostki przekazują deklaracje do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych, który umieszcza je w aktach osobowych pracowników składających deklaracje.
7. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załączniki w wersji umożliwiającej edycję w SIP
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021