baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  22-12-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1634
 
Lista wersji:
  22-12-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 132
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 grudnia 2021 r.
znak R.0201.151.2021

w sprawie obowiązkowych szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów następujące obowiązkowe szkolenia:
1) szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Instruktaż ogólny” organizowane na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 36 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów, doktorantów oraz osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia praktyczno-techniczne na PK – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia,
2) szkolenie biblioteczne – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia,
3) szkolenie na temat praw i obowiązków studenta – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia,
4) szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji – dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia.
2. Odbycie powyższych szkoleń stanowi wymóg formalny zaliczenia semestru studiów, zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
3. Z obowiązku odbycia szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, zwolnieni są studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli odpowiednie szkolenia na PK lub na innej uczelni.
4. Zasady zwalniania studentów z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa Zarządzenie nr 36 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 października 2012 r.
§ 2
1. Celem szkoleń jest:
1) zapoznanie studentów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z odbywanym kształceniem,
2) zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania Biblioteki PK w zakresie udostępniania zbiorów i oferowanych usług,
3) uzyskanie przez studentów elementów wiedzy dotyczącej przepisów prawa w obrębie szkolnictwa wyższego i nauki oraz dobrych wzorców i zasad funkcjonowania w środowisku akademickim PK.
2. Organizatorami lub prowadzącymi szkolenia są:
1) w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – dziekani działający na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 36 Rektora Politechniki Krakowskiej z 1 października 2012 r.,
2) w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – Biblioteka PK,
3) w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 – Samorząd Studencki PK,
4) w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 – Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
3. Szkolenia prowadzone są w możliwie najkrótszym czasie po rozpoczęciu kształcenia.
4. Obowiązkiem organizatora szkolenia jest w szczególności:
1) zapewnienie:
a) osób prowadzących szkolenie, które posiadają odpowiedni zasób wiedzy;
b) niezbędnych pomieszczeń lub środków komunikacji zdalnej, a także wyposażenia,
2) ustalenie harmonogramu szkolenia, w tym terminu podstawowego i terminów dodatkowych, oraz podanie tych terminów do wiadomości uczestników szkolenia przed rozpoczęciem semestru,
3) określenie zasad zaliczenia szkolenia i podanie ich do wiadomości przed rozpoczęciem semestru,
4) przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej, przy czym o sposobie przeprowadzenia szkolenia decyduje organizator, a w przypadku szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4, organizator działający w porozumieniu z prorektorem ds. studenckich,
5) przechowywanie listy obecności uczestników szkoleń. W przypadku szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4, lista obecności sporządzana jest zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. W przypadku listy obecności uczestników szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, obowiązuje załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 października 2012 r.,
6) spełnienie innych wymogów określonych w przepisach prawa wewnętrznego PK.
§ 3
1. Warunki uzyskania zaliczenia szkolenia określa organizator.
2. Szkolenie nie ma przyporządkowanych punktów ECTS (0 pkt).
3. Zaliczenie szkolenia odnotowywane jest w karcie okresowych osiągnięć studenta.
4. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia szkolenia jest wprowadzenie zaliczenia do protokołu zaliczenia przedmiotu (szkolenia) oraz zatwierdzenie protokołu w systemie elektronicznym służącym do obsługi toku studiów na PK przez uprawnioną osobę, o której mowa w ust. 5.
5. Potwierdzenia zaliczenia szkolenia dokonują:
1) w przypadku szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 – upoważniona przez dziekana właściwego wydziału osoba,
2) w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – upoważniony przez dyrektora Biblioteki PK pracownik Biblioteki PK,
3) w przypadku szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 – upoważniony wspólnie przez kierownika Centrum Pedagogiki i Psychologii i kierownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami pracownik.
6. Potwierdzenia zaliczenia należy dokonać nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych po zakończeniu szkolenia.
§ 4
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik


Regulation no 132 on the mandatory training for students commencing their studies at Cracow University of Technology

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024