baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  25-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  4368
 
Lista wersji:
  25-02-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 18
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 lutego 2022 r.
znak R.0201.23.2022

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 15 Rektora PK z 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji
i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie
Archiwizacji Prac na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021, poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Zarządzeniu nr 15 Rektora PK z 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK wprowadza się następujące zmiany:
1) w Regulaminie antyplagiatowym:
a) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ASAP – system obiegu dokumentów dotyczących prac dyplomowych zintegrowany z systemem Antyplagiat, z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (zwanym dalej JSA), Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych/Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (zwanym dalej odpowiednio ORPPD/RPPD) oraz z funkcjonującym na PK systemem HMS/dsys, służącym do elektronicznej obsługi studentów”;
b) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zintegrowane z ASAP systemy Antyplagiat oraz JSA służą do weryfikacji prac dyplomowych pod względem zapożyczeń z innych źródeł”
c) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„JSA to system, o którym mowa w art. 351 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.)”;
d) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Po złożeniu przez promotora Deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej, wyznaczony pracownik dziekanatu niezwłocznie rejestruje wybrany temat w HMS/dsys, przypisując do niego dane studenta lub studentów w przypadku pracy dwuautorskiej. Wszelkie późniejsze modyfikacje tematu pracy dyplomowej wymagają pisemnego oświadczenia studenta potwierdzonego przez promotora i podlegają zatwierdzeniu przez dziekana. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia”;
e) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku prac dwuautorskich, po zakończeniu realizacji pracy dyplomowej studenci zobowiązani są do zgłoszenia się do dziekanatu. Każdy ze studentów wstawia pracę dyplomową do ASAP dopiero po przypisaniu przez pracownika dziekanatu danych obydwu autorów do tematu pracy dyplomowej oraz po synchronizacji danych w systemach”;
2) Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) wzór deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity Regulaminu antyplagiatowego, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Treść procedury publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024