baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  25-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  853
 
Lista wersji:
  25-02-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 21
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 lutego 2022 r.
znak R.0201.26.2022

w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz 478, z późn. zm.) w związku Zarządzeniem nr 136 Rektora PK z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską oraz Zarządzeniem nr 20 Rektora PK z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia wzoru odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski wydawanego przez Politechnikę Krakowską zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się zasady przygotowywania i personalizacji świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK oraz przewodniczących rad programowych studiów podyplomowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych PK, przewodniczący rad programowych studiów podyplomowych, kierownicy studiów podyplomowych oraz pracownicy prowadzący administrację studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Zarządzenie stosuje się do świadectw ukończenia studiów podyplomowych sporządzonych według wzoru określonego w Zarządzeniu Rektora PK nr 136 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz do odpisów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 20 Rektora PK z dnia 24 lutego 2022 r.
§ 4
1. Traci moc Zarządzenie nr 137 Rektora PK z 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024