baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  14-04-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1293
 
Lista wersji:
  14-04-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 31
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
R.0201.41.2022

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku”


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Nagrody przyznawane są studentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce na pierwszym roku, pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia.
3. Nagrody są wypłacane ze środków celowych będących w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
§ 3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. i dotyczy studentów, którzy podejmą kształcenie na Politechnice Krakowskiej na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2022/23.
2. Traci moc Zarządzenie nr 21 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku” z późn. zm., z zastrzeżeniem, iż w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje Regulamin przyznawania nagród studentom pierwszego roku, drugiego semestru stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia za uzyskanie tytułu laureata I stopnia w konkursie „O Złoty Indeks PK”, stanowiący załącznik nr 1 do uchylanego zarządzenia.

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023