baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  06-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  661
 
Lista wersji:
  06-05-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 43
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 maja 2022 r.
R.0201.55.2022

w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23


Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w związku z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661) zarządza się, co następuje:
§ 1
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23 wynosi:
1) dla kierunków architektura i architektura krajobrazu – 150 zł;
2) dla kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego:
a) w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł,
b) w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł;
3) dla pozostałych kierunków – 85 zł.
§ 2
Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia I stopnia wnosi się osobno za każdy kierunek.
§ 3
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, w ramach wniesionej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na jeden kierunek, ma możliwość wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej na tym samym kierunku i wydziale. Wyjątki od powyższej zasady określone zostały w § 18 ust. 6 załącznika nr 2 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 51/d/06/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, z późn. zm.
§ 4
1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności,
2) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty,
3) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,
4) niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego.
2. Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata. Wnioski można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 14 października 2022 r. w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 10 marca 2023 r. w przypadku rekrutacji na semestr letni. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 5
Środki uzyskane przez Politechnikę Krakowską z wpłat wniesionych przez kandydatów na studia dzielone są według następujących zasad:
1) 95% środków pozostaje w dyspozycji dziekanów wydziałów prowadzących rekrutację na studia;
2) 5% środków jest przekazywane przez dziekanów do dyspozycji Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia po zakończeniu rekrutacji, odpowiednio, na semestr zimowy i na semestr letni; środki przekazane do dyspozycji Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją rekrutacji na studia I i II stopnia, w tym na opłaty za: korzystanie z e-płatności, modyfikacje systemu eHMS/irka, utrzymanie internetowego serwisu rekrutacyjnego.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023