baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  17-10-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  3071
 
Lista wersji:
  17-10-2022
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 78
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 października 2022 r.
znak R.0201.99.2022

w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz na podstawie § 95 ust. 4 Regulaminu Pracy PK zarządza się, co następuje:
§ 1

1. Wprowadza się Wewnętrzną Politykę Antydyskryminacyjną na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się Wewnętrzną Politykę Antymobbingową na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. W Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 4, w rozdziale XIII § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kompleksowe rozpatrywanie wszystkich spraw, dotyczących niewłaściwego traktowania (tj. dyskryminacja, molestowanie, mobbing), zgłaszanych do CeWSA PK za pośrednictwem Rektora PK, prorektorów, dziekanów wydziałów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK, kierowników jednostek pozawydziałowych, Rzecznika Praw Studenta, Rzecznika Praw Doktoranta oraz zgłaszanych indywidualnie przez SA PK, prowadzące do ich wyjaśnienia”,
2) w załączniku nr 4, w rozdziale XIII § 3 ust. 1 dodaje się pkt 10 o treści:
„10) zapewnienie obsługi administracyjnej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, Komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów oraz Komisji antymobbingowej”,
3) w załączniku nr 5 § 25 ust. 11 otrzymuj brzmienie:
„11. Zapewnia obsługę administracyjną rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń oraz Uczelnianej Komisji Pojednawczej”,
4) w załączniku nr 5 § 26 ust. 11 otrzymuj brzmienie:
„11. Prowadzi obsługę administracyjną odwoławczych komisji stypendialnych”.
2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
1. Traci moc Zarządzenie nr 14 z 28 kwietnia 2009 r. w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, z późn. zm.
2. Wszelkie postępowania w sprawie mobbingu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzone są w oparciu o Politykę Antymobbingową wprowadzoną zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2022 r.


Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024