baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  30-12-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  892
 
Lista wersji:
  30-12-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 102
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 23 grudnia 2022 r.
znak R.0201.128.2022

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Krakowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 14a o brzmieniu:
㤠14a Dyrektor IT
Dyrektor IT odpowiada za powierzone zadania, a w szczególności:
1. Koordynuje i nadzoruje pracę podległych jednostek organizacyjnych.
2. Współpracuje z jednostkami PK, analizuje potrzeby w zakresie rozwiązań informatycznych i wspiera ich realizację.
3. Zarządza strategią informatyzacji PK.
4. Sprawuje nadzór nad zapewnieniem obsługi informatycznej PK.
5. Nadzoruje stan infrastruktury informatycznej i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie, w tym:
1) analizuje potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej, przygotowuje rekomendacje w tym zakresie i inicjuje niezbędne działania,
2) nadzoruje proces wdrażania, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej,
3) przygotowuje raporty dotyczące realizacji zadań w zakresie infrastruktury informatycznej.
6. Analizuje potrzeby szkoleniowe podległych pracowników i monitoruje proces szkoleń.
7. Przygotowuje plany budżetowe podległych jednostek i nadzoruje wydatkowanie środków.
8. Nadzoruje i uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury informatycznej.
9. Opracowuje procedury związane z infrastrukturą informatyczną.
10. Nadzoruje bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych PK.
11. Ściśle współpracuje ze Specjalistą ds. Bezpieczeństwa IT.
12. Reprezentuje PK w Krakowskiej Radzie Użytkowników MAN i KDMO”,
2) załącznik nr 1 do regulaminu przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
3) w załączniku nr 2 do regulaminu wykaz funkcji kierowniczych i innych stanowiska kierowniczych w administracji centralnej uzupełnia się o Dyrektora IT (DIT),
4) symbole Działu Informatyzacji (KA-3) oraz Zespołu ds. Informatycznego Wsparcia Procesów (KA-4) zmienia się odpowiednio na DIT-1 i DIT-2.
2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024