baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  20-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  367
 
Lista wersji:
  20-04-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 30
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
znak R.0201.36.2023

w sprawie Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi


Na podstawie art. 23, w związku z art. 323, 324 i 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i na podstawie § 2 załącznika nr 2 do uchwały Senatu nr 45/d/06/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24 oraz w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r., poz. 519, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się szczegółowe warunki, tryb, sposób przeprowadzania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów niebędących obywatelami polskimi na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej.
§ 2
1. Traci moc Zarządzenie nr 68 Rektora PK z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi, z późniejszymi zmianami.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

z upoważnienia pełniącego obowiązki Rektora PK
Prorektor ds. nauki
prof. dr hab inż. Dariusz Bogdał

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023