baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  09-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  812
 
Lista wersji:
  09-05-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 38
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 maja 2023 r.
znak R.0201.44.2023

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 4 ust. 2 załącznika nr 2 do uchwały Senatu PK nr 45/d/06/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2023/24 z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24, określa się:
1) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia z wyjątkiem kierunków: architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku architektura, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24, określa się harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Po zakończeniu rekrutacji na wydziale, jednak nie później niż 29 września 2023 r., wydziałowe komisje rekrutacyjne przekazują do Działu Kształcenia sprawozdanie EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.
§ 4
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pełniący obowiązki Rektora PK
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023