baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  09-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  344
 
Lista wersji:
  09-05-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 39
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 maja 2023 r.
znak R.0201.45.2023

w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24


Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) w związku z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 661 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24 wynosi:
1) dla kierunków architektura i architektura krajobrazui inżynieria wzornictwa przemysłowego – 150 zł;
2) dla pozostałych kierunków – 85 zł.
§ 2
Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia wnosi się osobno za każdy kierunek.
§ 3
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, w ramach wniesionej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na jeden kierunek, ma możliwość wskazania więcej niż jednej specjalności prowadzonej w obrębie tego samego kierunku. Szczegółowe zasady dotyczące wyboru specjalności zostały określone w § 18 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 45/d/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24 z późn. zm.
§ 4
1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi w przypadkach:
1) nieuruchomienia kierunku lub specjalności,
2) wielokrotnego, omyłkowego wniesienia opłaty,
3) nieuwzględnienia kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,
4) niezdania przez kandydata egzaminu maturalnego.
2. Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata. Wnioski można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie do 13 października 2023 r. w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 11 marca 2024 r. w przypadku rekrutacji na semestr letni. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 5
Środki uzyskane przez Politechnikę Krakowską z wpłat wniesionych przez kandydatów na studia dzielone są według następujących zasad:
1) 95% środków pozostaje w dyspozycji dziekanów wydziałów prowadzących rekrutację na studia;
2) 5% środków jest przekazywane przez dziekanów do dyspozycji Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia po zakończeniu rekrutacji, odpowiednio, na semestr zimowy i na semestr letni;
Środki przekazane do dyspozycji Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją rekrutacji na studia I i II stopnia, w tym na opłaty za: korzystanie z e-płatności, modyfikacje systemu eHMS/irka, utrzymanie internetowego serwisu rekrutacyjnego.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pełniący obowiązki Rektora PK
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023