baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  16-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  737
 
Lista wersji:
  16-05-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 42
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 15 maja 2023 r.
znak R.0201.48.2023

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku”


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 31 Rektora PK z 13 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się ust. 5 o treści:
„5. W przypadku gdy więcej niż jeden student uzyskał taką samą średnią ważoną ocen z pierwszego semestru studiów, uprawniającą do zajęcia na danej liście rankingowej ostatniej pozycji premiowanej uzyskaniem nagrody – lista ta zostaje powiększona w taki sposób, aby wszyscy studenci z ostatniej pozycji premiowanej nagrodą mogli się o nią ubiegać”;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody „Student Lider pierwszego roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor PK
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024